Załaduj kalendarz

Koronawirus - o tym warto wiedzieć!

Ważne informacje

WAŻNE! Najważniejsze zmiany w opublikowanym 31 marca rozporządzeniu w sprawie ograniczeń!

Możesz dokończyć swój pobyt w hotelu - Jeśli mieszkałeś w hotelu przed wejściem w życie rozporządzenia z dnia 31 marca, możesz dokończyć swój pobyt zgodnie z planem.

Miejsca pracy – pracodawcy mają obowiązek zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom. Jeśli pracodawca nie jest w stanie zapewnić 1,5 metra odległości między stanowiskami z obiektywnych względów, ma prawo odejść od tej zasady, ale tylko pod warunkiem zapewniania środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii.

Wyjątki w „godzinach dla seniora” (10:00-12:00) - stacje benzynowe zostają wyłączone z tzw. „godzin dla seniora”. Obowiązuje je także zasada „3 osoby na jedno stanowisko kasowe” tak jak pozostałe sklepy i punkty usługowe. Apteki natomiast w czasie tych dwóch godzin będą mogły obsługiwać także tych, dla których nabycie leku lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia jest konieczne ze względu na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia.

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/funkcjonowanie-hoteli-i-zakladow-pracy-korekty-w-rozporzadzeniu

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl