Załaduj kalendarz

Małopolska Niania 2.0

Aktualności

Wkrótce ruszy nabór do projektu Małopolska Niania 2.0! Zapraszamy rodziców dzieci do lat 3 do wzięcia udziału w projekcie

logotyp_FE_logotyp_RP_logotyp_WM__logotyp_UE

Samorząd Województwa Małopolskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie rozpoczął realizację projektu „Małopolska Niania 2.0”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Z oferowanego w projekcie dofinansowania kosztów zatrudnienia niani mogą skorzystać rodzice, którzy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 nie mogą podjąć lub utrzymać pracy, jak również rodzice powracający z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego. Projekt skierowany jest do wszystkich Małopolan, w szczególności do mieszkańców gmin o ograniczonym dostępie do usług opieki nad dziećmi do lat 3.


Dofinansowanie do kosztów zatrudnienia niani wyniesie: wsparcie podstawowe – 1 500 zł/m-c, wsparcie podwyższone: 2 100 zł/m-c – dla rodzin znajdujących się w trudniejszej sytuacji materialnej (spełniających kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. 800 zł na osobę w rodzinie lub 1 200 zł, gdy przynajmniej jedno z dzieci jest osobą niepełnosprawną).


Wsparcie będzie można otrzymać przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.


W rekrutacji rodziców do projektu zostaną uwzględnione:


Kryteria dostępu:

- zamieszkiwanie (rozumiane zgodnie z Kodeksem Cywilnym) na terenie województwa małopolskiego;

- sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3;

- niemożność podjęcia pracy/powrotu do pracy lub utrzymania zatrudnienia ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3;


Kryteria preferencji:

- pozostawanie rodzica/opiekuna bez pracy lub przebywanie na urlopie macierzyńskim rodzicielskim, wychowawczym ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3;

- zamieszkiwanie rodzica/opiekuna (rozumiane zgodnie z Kodeksem Cywilnym) na terenie gminy o ograniczonym dostępie do usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;

- bycie rodzicem/opiekunem dziecka do lat 3 wymagającego szczególnej opieki wynikającej
z niepełnosprawności;

- w przypadku rodzica/opiekuna - bycie osobą z niepełnosprawnościami rozumianą zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub ustawą o ochronie zdrowia psychicznego;

- samotne wychowywanie dziecka.


Rodzic/opiekun pozostający bez pracy, który zgłosi chęć uczestnictwa w projekcie oraz spełni kryteria rekrutacji, otrzyma promesę gwarantującą przyznanie wsparcia w projekcie pod warunkiem, że w okresie do 3 m-cy od otrzymania promesy udokumentuje podjęcie zatrudnienia. Okres ten będzie mógł zostać wydłużony do 6 m-cy na wniosek rodzica/opiekuna i w oparciu o indywidualną analizę jego sytuacji.


Przewiduje się, że w trzyletnim okresie realizacji projektu (projekt potrwa do 2021 r.) ze wsparcia skorzysta 650 rodziców. Na ten cel przeznaczono kwotę ok. 20 mln zł.


Wniosek o przyznanie wsparcia w ramach projektu wraz z pozostałą dokumentacją zostaną zamieszczone na stronie ROPS w Krakowie w dniu ogłoszenia naboru.


Szczegółowe informacje można uzyskać:

>>> w Punkcie informacyjnym projektu „Małopolska Niania 2.0” w siedzibie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32,

>>> pisząc na adres e-mail: niania@rops.krakow.pl

>>> dzwoniąc pod nr tel. 12 422 06 36 w. 23.


Śledź nas na stronach:

https://www.facebook.com/MalopolskaNiania/

https://www.facebook.com/groups/Malpolska.Niania/

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl