Załaduj kalendarz

MAŁOPOLSKI INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH

O projekcielogotyp_strona

Projekt „Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie powstał z myślą o wykorzystaniu innowacyjnych, a co ważniejsze oddolnych rozwiązań mających poprawić i zwiększyć skuteczność usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych – szczególnie tych świadczonych na poziomie lokalnych społeczności. Projekt wdrażany w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez wypracowanie 40 innowacyjnych pomysłów dotyczących usług opiekuńczych dla osób zależnych, z których minimum 15 % zostanie przygotowanych do upowszechnienia na szeroką skalę.

Podjęte działania poprzez wsparcie procesu inkubacji nowych pomysłów, pozwolą na szybsze, tańsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów z zakresu opieki nad osobami zależnymi. Innowacje społeczne w ramach projektu będą wspierane poprzez udzielanie grantu (średnia wartość 45 tysięcy złotych) na tworzenie i testowanie nowych rozwiąz. Tryb projektu grantowego umożliwi pobudzenie innowacyjności na najniższych szczeblach oraz dotarcie do oryginalnych pomysłów, które bez tego dofinansowania nie miałyby szans na realizację.

Wsparcie projektu będzie kierowane do:

 • Odbiorców i użytkowników nowych rozwiązań, tj. osób zależnych oraz ich opiekunów, tj. osób niepełnosprawnych intelektualnie, osób niepełnosprawnych wymagających usług opiekuńczo-asystenckich, wsparcia asystenckiego przy uczestniczeniu w życiu społecznym i obywatelskim oraz osób starszych wymagających zapewnienia opieki w miejscu ich zamieszkania.
 • Innowatorów, mających pomysł na innowacyjne narzędzie, metodę oraz rozwiązanie w zakresie usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych tj. osób fizycznych, podmiotów (organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych, podmiotów pomocy i integracji społecznej oraz jednostek sektora publicznego, przedsiębiorstw, w tym z sektora ekonomii społecznej, Kościołów i zw. wyznaniowych), partnerstw.

Projekt jest realizowany od 1 sierpnia 2016 r. do 31 lipca 2019 r., na terenie województwa Małopolskiego.

Wartość projektu wynosi 3 253 700,00 zł, (finansowane ze środków europejskich: 3 067 913,73 zł.)

Wszelkie informacje o planowanych naborach wniosków o przyznanie grantu są dostępne w zakładce „Aktualności”.

Etapy realizacji projektu grantowego


etapy_projektu

Wsparcie Inkubatora

 • Punkt informacyjny w biurze Inkubatora, w którym mogą Państwo zasięgnąć informacji o możliwych formach wsparcia, zasadach przystąpienia do projektu, jego realizacji, a także harmonogramie działań.
 • Doradztwo prawne i finansowe w zakresie innowacji społecznych udzielane w formie konsultacji telefonicznych, mailowych oraz osobistych.
 • Wsparcie doradcy ds. innowacji z zakresu wypracowania i wdrażania innowacji.
 • Wsparcie opiekuna innowacji przypisanego do konkretnego pomysłu.
 • Współpraca przy opracowaniu pomysłu innowacyjnego.
 • Pomoc w nawiązaniu kontaktu z Samorządem Terytorialnym.
 • Spotkania grup tematycznych w ramach Regionalnej Platformy Współpracy.

Harmonogram I tury naboru innowacji społecznych

 • Ogłoszenie otwartego konkursu - II 2017 r.
 • Spotkania z potencjalnymi Innowatorami Społecznymi przygotowujące do złożenia wniosków o powierzenie grantu - II-V 2017 r.
 • Nabór wniosków o powierzenie grantu - VI 2017 r.
 • Rozstrzygnięcie I tury konkursu i wyłonienie Innowatorów Społecznych - VII 2017 r.
 • Opracowanie specyfikacji innowacji - VIII - IX 2017 r.
 • Realizacja innowacji społecznych - X 2017 - IV 2018 r.

Harmonogram II tury naboru innowacji społecznych

 • Ogłoszenie otwartego konkursu - IX 2017 r.
 • Spotkania z potencjalnymi Innowatorami Społecznymi przygotowujące do złożenia wniosków o powierzenie grantu - IX 2017 r.
 • Nabór wniosków o powierzenie grantu - IX 2017 r.
 • Rozstrzygnięcie II tury konkursu i wyłonienie Innowatorów Społecznych - XI 2017 r.
 • Opracowanie specyfikacji innowacji - XI - XII 2017 r.
 • Realizacja innowacji społecznych - XII 2017 - VIII 2018 r.

Harmonogram III tury naboru innowacji społecznych

 • Ogłoszenie otwartego konkursu - XII 2017 r.
 • Spotkania z potencjalnymi Innowatorami Społecznymi przygotowujące do złożenia wniosków o powierzenie grantu - I - II 2018 r.
 • Nabór wniosków o powierzenie grantu - I - II 2018 r.
 • Rozstrzygnięcie III tury konkursu i wyłonienie Innowatorów Społecznych - IV 2018 r.
 • Opracowanie specyfikacji innowacji - IV - V 2018 r.
 • Realizacja innowacji społecznych - V 2018 - II 2019 r.

  Harmonogram uzupełniającej tury naboru innowacji społecznych

  • Ogłoszenie otwartego konkursu - X/XI 2018 r.
  • Spotkania z potencjalnymi Innowatorami Społecznymi przygotowujące do złożenia wniosków o powierzenie grantu - X/XI 2018 r.
  • Nabór wniosków o powierzenie grantu - X/XI 2018 r.
  • Rozstrzygnięcie uzupełniającej tury konkursu i wyłonienie Innowatorów Społecznych - XI 2018 r.
  • Opracowanie specyfikacji innowacji - XI/XII - V 2018 r.
  • Realizacja innowacji społecznych - XII 2018 - IV 2019 r.

 • miis

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl