Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Styczeń 2018 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Ukryj kalendarium

Nabór na szkolenia i superwizję

                                        Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

w związku z realizacją projektu

„Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

ogłasza

NABÓR NA SZKOLENIE DLA FUNKCJONARIUSZY POLICJI
z jednostek z obszaru Małopolski
:

"Ochrona prawna dzieci w sytuacji zagrożenia dobra dziecka"

Liczba miejsc na szkoleniu: 20.

Planowany termin realizacji szkolenia: styczeń 2018 r., Kraków.

Wymiar szkolenia: 8 godzin.

CEL PROJEKTU:

zwiększenie profesjonalizmu zawodowego kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz służb współpracujących.

UCZESTNICY SZKOLENIA

O zakwalifikowanie do udziału w szkoleniu mogą ubiegać się funkcjonariusze Policji pracujący w jednostkach zlokalizowanych na obszarze województwa małopolskiego, wykonujący zadania w ramach współpracy pomiędzy służbami/instytucjami pracującymi na rzecz dziecka i rodziny, budowania systemu wsparcia rodziny, rozpoznawania i podejmowania działań w sytuacji krzywdzenia dziecka.

Szczegółowe kryteria rekrutacji na szkolenie zostały określone w Regulaminie naboru i uczestnictwa w szkoleniach oraz superwizji realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej".

Kandydaci, którzy spełnią kryteria udziału w projekcie i szkoleniu, objęci zostaną indywidualną diagnozą potrzeb szkoleniowych mającą na celu określenie Indywidualnej ścieżki udziału w projekcie. Na podstawie tej diagnozy będą oni mogli ubiegać się o udział w kolejnych szkoleniach, na które prowadzony będzie nabór w ramach projektu.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą od dnia 1 grudnia 2017 r. do dnia 24 stycznia 2018 r. do godz. 15:00 (decyduje data
i godzina wpływu
). Dokumenty złożone po terminie będą rozpatrywane tylko w sytuacji dostępności wolnych miejsc na szkolenie.

ROPS zastrzega sobie możliwość zakończenia lub przerwania naboru na szkolenie w przypadku otrzymania zgłoszeń przekraczających o 50% liczbę miejsc na szkolenie.

Dokumenty rekrutacyjne weryfikowane będą pod względem formalnym i merytorycznym zgodnie z kryteriami wynikającymi z „Regulaminu naboru i uczestnictwa w szkoleniach…”.


SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Podpisane dokumenty rekrutacyjne (tj. wypełnione: Formularz zgłoszeniowy Zgłoszenie na szkolenie) należy przesłać w formie skanu:

- mailem na adres: szkolenia-piecza@rops.krakow.pl

lub

- faksem pod numer: (12) 422 06 36 wew. 44.

Możliwe jest również:

- złożenie dokumentów rekrutacyjnych osobiście (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu naboru dokumenty będą przyjmowane do godz. 15:00),

- przesłanie dokumentów rekrutacyjnych pocztą tradycyjną na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków 

– z dopiskiem: Dokumenty rekrutacyjne na szkolenie pt. „Ochrona prawna dzieci w sytuacji zagrożenia dobra dziecka”.

INFORMACJA O PROJEKCIE

Szczegółowe informacje nt. projektu oraz naboru na szkolenie można uzyskać w biurze projektu: ul. Piastowska 32, pokój nr 9 (I piętro), 30-070 Kraków, e-mail: szkolenia-piecza@rops.krakow.pl, tel. (12) 422-06-36 wew. 36.

Wszelkie informacje o projekcie oraz dokumentacja dot. naboru na szkolenie dostępne są na stronie internetowej: www.rops.krakow.pl w zakładce „Profesjonalne kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji naboru.

DOKUMENTY DO POBRANIA

1. Regulamin naboru i uczestnictwa w szkoleniach oraz superwizji realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej".

2. Wzór Formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

3. Ramowy program szkolenia "Ochrona prawna dzieci w sytuacji zagrożenia dobra dziecka".

4. Wzór Zgłoszenia do udziału w szkoleniu "Ochrona prawna dzieci w sytuacji zagrożenia dobra dziecka" w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

5. Lista gmin województwa małopolskiego zakwalifikowanych do kategorii 3 DEGURBA (obszary wiejskie).

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

w związku z realizacją projektu

„Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

ogłasza

NABÓR NA SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO:

„Indywidualna diagnoza uczestnika placówki wsparcia dziennego”

Liczba miejsc na szkoleniu: 40.

Planowany termin realizacji szkolenia: grudzień 2017 r.

Wymiar szkolenia: 8 godzin.

„Uzależnienia behawioralne i od substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży - specyfika, mechanizmy i możliwości wsparcia”

Liczba miejsc na szkoleniu: 40.

Planowany termin realizacji szkolenia: grudzień 2017 r.

Wymiar szkolenia: 8 godzin.

CEL PROJEKTU:

zwiększenie profesjonalizmu zawodowego kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

UCZESTNICY SZKOLEŃ

O zakwalifikowanie do udziału w szkoleniach może ubiegać się personel placówek wsparcia dziennego (zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej), o których mowa w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, działających na obszarze województwa małopolskiego.

Szczegółowe kryteria rekrutacji na szkolenia zostały określone w Regulaminie naboru i uczestnictwa w szkoleniach oraz superwizji realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej".

Kandydaci, którzy spełnią kryteria udziału w projekcie i szkoleniu, objęci zostaną indywidualną diagnozą potrzeb szkoleniowych mającą na celu określenie Indywidualnej ścieżki udziału w projekcie. Na podstawie tej diagnozy będą oni mogli ubiegać się o udział w kolejnych szkoleniach / superwizji, na które prowadzony będzie nabór w ramach projektu.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą od dnia 31 października 2017 r. do dnia 15 listopada 2017 r. do godz. 15:00 (decyduje data i godzina wpływu). Dokumenty złożone po terminie będą rozpatrywane tylko w sytuacji dostępności wolnych miejsc na dane szkolenie.

ROPS zastrzega sobie możliwość zakończenia lub przerwania naboru na dane szkolenie w przypadku otrzymania zgłoszeń przekraczających o 50% liczbę miejsc na szkolenie.

Dokumenty rekrutacyjne weryfikowane będą pod względem formalnym i merytorycznym zgodnie z kryteriami wynikającymi z „Regulaminu naboru i uczestnictwa w szkoleniach…”.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Podpisane dokumenty rekrutacyjne (tj. wypełnione: Formularz zgłoszeniowy Zgłoszenie na szkolenie) należy przesłać w formie skanu:

- mailem na adres: szkolenia-piecza@rops.krakow.pl

lub 

- faksem pod numer: (12) 422 06 36 wew. 44.

Możliwe jest również:

- złożenie dokumentów rekrutacyjnych osobiście (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu naboru dokumenty będą przyjmowane do godz. 15:00),

- przesłanie dokumentów rekrutacyjnych pocztą tradycyjną na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków – z dopiskiem: Dokumenty rekrutacyjne na szkolenie pt. „…………………” [uzupełnić Tytuł szkolenia].

UWAGA!!!
W przypadku kandydatów aplikujących o udział w dwóch szkoleniach należy złożyć:

- jeden Formularz zgłoszeniowy

oraz

- dwa Zgłoszenia na szkolenie (tj. odrębne Zgłoszenie dla każdego ze szkoleń).

INFORMACJA O PROJEKCIE

Szczegółowe informacje nt. projektu oraz naboru na szkolenia można uzyskać w biurze projektu: ul. Piastowska 32, pokój nr 9 (I piętro), 30-070 Kraków, e-mail: szkolenia-piecza@rops.krakow.pl, tel. (12) 422-06-36 wew. 36.

Wszelkie informacje o projekcie oraz dokumentacja dot. naboru na szkolenia dostępne są na stronie internetowej: www.rops.krakow.pl w zakładce „Profesjonalne kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji naboru.

DOKUMENTY DO POBRANIA

1. Regulamin naboru i uczestnictwa w szkoleniach oraz superwizji realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej"

2. Wzór Formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

3. Ramowy program szkolenia „Indywidualna diagnoza uczestnika placówki wsparcia dziennego”.

4. Wzór Zgłoszenia do udziału w szkoleniu „Indywidualna diagnoza uczestnika placówki wsparcia dziennego” w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

5. Ramowy program szkolenia „Uzależnienia behawioralne i od substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży - specyfika, mechanizmy i możliwości wsparcia”.

6. Wzór Zgłoszenia do udziału w szkoleniu „Uzależnienia behawioralne i od substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży - specyfika, mechanizmy i możliwości wsparcia” w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

7. Lista gmin województwa małopolskiego zakwalifikowanych do kategorii 3 DEGURBA (obszary wiejskie).

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl