Załaduj kalendarz

PROFESJONALNE KADRY WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ

Nabór na szkolenia i superwizję

PRZEDŁUŻENIE NABORU NA BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA KADRY PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH ORAZ RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
w związku z realizacją Projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata
2014-2020

przedłuża

NABÓR NA SZKOLENIA DLA KADRY PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH ORAZ RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA

Przedłużenie naboru dotyczy następujących szkoleń:

JEDNODNIOWE:

- Szkolenie nr 1 pn. „Metoda dialogu motywującego – praca z nastolatkiem sprawiającym trudności opiekuńczo-wychowawcze”

- Szkolenie nr 2 pn. „Indywidualna diagnoza potrzeb i możliwości wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej” (szkolenie tylko dla POW)

- Szkolenie nr 4 pn. „Praca z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi zaburzenia (emocjonalne, zachowania lub zaburzenia psychiczne) i ich rodzinami. Depresja dzieci i młodzieży”

- Szkolenie nr 5 pn. „Praca z dzieckiem nadpobudliwym”

- Szkolenie nr 6 pn. „Praca z dzieckiem z rodziny z problemem uzależnienia”

- Szkolenie nr 7 pn. „Praca z dzieckiem z rodziny wieloproblemowej”

Przedłużenie naboru na szkolenia nr 1, 2, 4, 5, 6, 7 dotyczy tych osób, które nie złożyły jeszcze zgłoszenia na żadne ze szkoleń nr 1-7 w ramach naboru trwającego od 11 kwietnia br.

DWUDNIOWE:

Szkolenie nr 8 pn. „Kształcenie kompetencji kluczowych oraz aktywne formy wsparcia dzieci i młodzieży” (nabór uzupełniający do szkolenia dla placówek wsparcia dziennego).

W szkoleniu nr 8 mogą wziąć udział osoby, które zgłosiły się na szkolenie nr 1-7 w ramach prowadzonego od 11 kwietnia br. naboru lub nie zgłosiły się jeszcze na żadne ze szkoleń.

ROPS zastrzega sobie prawo do realizacji szkolenia z danego tematu w sytuacji zakwalifikowania na dane szkolenie przynajmniej 15 osób.

CEL PROJEKTU

zwiększenie profesjonalizmu zawodowego kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

UCZESTNICY SZKOLEŃ

O zakwalifikowanie do udziału w szkoleniach może ubiegać się kadra placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinnych domów dziecka realizujących na obszarze województwa małopolskiego zadania wynikające z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Liczebność grupy szkoleniowej z danego tematu: max. 20 osób.

Wymiar szkolenia: 8 godzin (szkolenia nr 1, 2, 4, 5, 6, 7), 16 godzin (szkolenie nr 8).

Liczba grup szkoleniowych z danego tematu uzależniona będzie od liczby zakwalifikowanych osób na szkolenie.

Planowany termin i miejsce realizacji szkoleń: maj - czerwiec 2018 r., województwo małopolskie.

KRYTERIA REKRUTACJI

Ogólne kryteria rekrutacji wskazane zostały w § 3 i § 4 Regulaminu naboru i uczestnictwa w szkoleniach oraz superwizji realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej".

Zgodnie z § 4 ust. 16 i 17 Regulaminu ustala się dodatkowo następujące specyficzne kryteria rekrutacji dla niniejszego naboru:

- Kandydat należy do kadry placówek opiekuńczo-wychowawczych lub rodzinnych domów dziecka (realizujących na obszarze województwa małopolskiego zadania wynikające z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) i wykonuje obowiązki związane z bezpośrednim wsparciem wychowanków (kryterium obligatoryjne „0-1”);

- Kandydat jest pracownikiem placówki opiekuńczo-wychowawczej (kryterium obligatoryjne „0-1”) – kryterium dotyczy wyłącznie szkolenia nr 2;

- Kandydat złożył zgłoszenie na nie więcej niż jedno ze szkoleń, na które nabór prowadzony jest od dnia 11 kwietnia 2018 r. (kryterium obligatoryjne „0-1”) – kryterium nie dotyczy szkolenia nr 8;

- Adekwatność szkolenia do wykonywanych obowiązków służbowych (zakresu czynności) / zajmowanego stanowiska / pełnionej funkcji oraz uzasadnienie potrzeby nabycia / podniesienia kompetencji w zakresie tematyki szkolenia, niezbędnych do prawidłowego i efektywnego wykonywania zadań przypisanych do zajmowanego stanowiska / pełnionej funkcji (kryterium punktowane w skali 0-8 pkt);

- Kandydat nie uczestniczył w latach 2016-2018 w żadnym szkoleniu o tematyce związanej z zadaniami wykonywanymi w związku z obecnie zajmowanym stanowiskiem / pełnioną funkcją (+ 2 pkt - kryterium nieobligatoryjne - premiujące).

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą w sposób ciągły, przy czym ROPS zastrzega sobie możliwość zakończenia lub przerwania naboru na dane szkolenie m.in. w przypadku:

- zgłoszenia się przynajmniej 15 osób na dane szkolenie

lub

- otrzymania zgłoszeń przekraczających o 50% dostępną liczbę miejsc na dane szkolenie.

Decyzja o zakończeniu/przerwaniu naboru uzależniona będzie m.in. od szczegółowych terminów realizacji poszczególnych szkoleń, ustalonych z Wykonawcą. Informacja o przerwaniu/zamknięciu naboru na dane szkolenie zostanie zamieszczona na stronie internetowej ROPS.

Formularze zgłoszeniowe weryfikowane będą pod względem formalnym i merytorycznym zgodnie z kryteriami wynikającymi z „Regulaminu naboru i uczestnictwa w szkoleniach oraz superwizji…” , a także z niniejszej Informacji o naborze.

SPOSÓB SKŁADANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

UWAGA! Osoby, które dotychczas nie uczestniczyły w szkoleniach/superwizjach w ramach Projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” są zobowiązane do wypełnienia cz. I-VII Formularza.

Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą elektroniczną w formie skanu na adres: szkolenia-piecza@rops.krakow.pl

Możliwe jest również:

- złożenie Formularza osobiście (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu naboru dokumenty będą przyjmowane do godz. 15:00);

- przesłanie Formularza pocztą tradycyjną na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków – z dopiskiem: „Formularz zgłoszeniowy na szkolenie dla POW/RDD”;

- przesłanie Formularza faksem na numer: (12) 422 06 36 wew. 44.

INFORMACJA O PROJEKCIE

Szczegółowe informacje nt. Projektu oraz naboru na szkolenia można uzyskać w biurze Projektu: ul. Piastowska 32, pokój nr 9 (I piętro), 30-070 Kraków, e-mail: szkolenia-piecza@rops.krakow.pl, tel. (12) 422-06-36 wew. 36.

Wszelkie informacje o Projekcie oraz dokumentacja dot. naboru na szkolenia dostępne są na stronie internetowej: www.rops.krakow.pl w zakładce „Profesjonalne kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji naboru.

DOKUMENTY DO POBRANIA

1. Regulamin naboru i uczestnictwa w szkoleniach oraz superwizji realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”;

2. Wzór Formularza zgłoszeniowego do udziału w szkoleniu w ramach Projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie;

3. Materiał pomocniczy do wypełnienia pkt. 16 w cz. V Formularza (Aktualny status społeczny Kandydata) - Lista gmin województwa małopolskiego zakwalifikowanych do kategorii 3 DEGURBA (obszary wiejskie);

4. Ramowy program szkolenia pn. „Metoda dialogu motywującego – praca z nastolatkiem sprawiającym trudności opiekuńczo-wychowawcze”;

5. Ramowy program szkolenia pn. „Indywidualna diagnoza potrzeb i możliwości wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej”;

6. Ramowy program szkolenia pn. „Praca z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi zaburzenia (emocjonalne, zachowania lub zaburzenia psychiczne) i ich rodzinami. Depresja dzieci i młodzieży”;

7. Ramowy program szkolenia pn. „Praca z dzieckiem nadpobudliwym”;

8. Ramowy program szkolenia pn. „Praca z dzieckiem z rodziny z problemem uzależnienia”;

9. Ramowy program szkolenia pn. „Praca z dzieckiem z rodziny wieloproblemowej”;

10. Ramowy program szkolenia pn. „Kształcenie kompetencji kluczowych oraz aktywne formy wsparcia dzieci i młodzieży”.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl