Załaduj kalendarz

Profesjonalne kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej

O projekcie


FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb_1

Projekt pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wspólnie z: Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu i Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej we Wrocławiu, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem projektu jest zwiększenie profesjonalizmu zawodowego kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej wykonujących zadania na terenie makroregionu południowego obejmującego województwa: dolnośląskie, małopolskie, opolskie i śląskie.

Planowane efekty realizacji projektu to: podniesienie kompetencji zawodowych kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej poprzez udział w szkoleniach oraz superwizji. Wsparciem zostanie objętych 2 600 osób, w tym: 550 osób z woj. małopolskiego, 1 160 z woj. śląskiego, 665 z woj. dolnośląskiego oraz 226 z woj. opolskiego.

Okres realizacji projektu: od 1.09.2017 r. do 31.08.2020 r.

Wartość projektu: 4 929 780,75 zł (w tym 4 154 819,21 zł, tj. 84,28% - Europejski Fundusz Społeczny).

Wsparcie w ramach projektu kierowane jest do następujących grup odbiorców:

•    poziom zadań gminnych - m.in.: asystenci rodziny, pracownicy placówek wsparcia dziennego, w tym: kierownicy placówek wsparcia dziennego, wychowawcy, psycholodzy, pedagodzy, osoby prowadzące terapię, opiekunowie dziecięcy, rodziny wspierające oraz inne osoby prowadzące prace z rodziną lub zajmujące się opieką i pomocą w opiece i wychowaniu dziecka;

•    poziom powiatów - m.in.: koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy powiatowego centrum pomocy rodzinie, zaangażowani w realizację zadań związanych z organizacją pieczy zastępczej, pracownicy placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym: dyrektorzy placówek opiekuńczo – wychowawczych (lub centrum), w tym również placówek typu rodzinnego, pedagodzy, psycholodzy, osoby prowadzące terapię, opiekunowie dziecięcy, pracownicy socjalni w placówce, rodziny zastępcze oraz prowadzący rodzinne domy dziecka;

•    poziom województwa - m.in.: pracownicy regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz ośrodków adopcyjnych;

•    poziom wojewody - pracownicy wojewody realizujący zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

•    służby współpracujące i współtworzące system wspierania rodziny i pieczy zastępczej (przedstawiciele: wymiaru sprawiedliwości, oświaty, służby zdrowia oraz służb pracujących z dziećmi i rodzinami biologicznymi, osoby sprawujące pieczę zastępczą i rodzice adopcyjni).

W ramach projektu planowana jest realizacja m.in. szkoleń z zakresu: budowania lokalnego systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz pozyskiwania środków na ten cel, stosowania prawa, a także szkoleń dedykowanych kadrze zarządzającej, osobom bezpośrednio pracującym z dziećmi i rodzinami, organom kontrolnym wojewody, służbom współpracującym i tworzącym system wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz adopcji. Uczestnicy projektu będą mieli również możliwość wzięcia udziału w cyklu spotkań superwizyjnych.

W szczególności w poszczególnych województwach w ramach projektu zaplanowano realizację:

•    w województwie małopolskim:
- Szkoleń dla kadry zarządzającej
- Szkoleń z zakresu budowania lokalnego systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej
- Szkoleń z zakresu stosowania prawa
- Szkoleń z zakresu kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodziną
- Szkoleń dla organów kontrolnych wojewody
- Szkoleń dla służb współpracujących
- Szkoleń z pracy środowiskowej w społeczności lokalnej
- Superwizji

•    w województwie opolskim:
- Szkoleń dla kadry zarządzającej
- Szkoleń z zakresu budowania lokalnego systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej
- Szkoleń z zakresu stosowania prawa
- Szkoleń z zakresu kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodziną
- Szkoleń dla służb współpracujących

•    w województwie dolnośląskim:
- Szkoleń dla kadry zarządzającej
- Szkoleń z zakresu budowania lokalnego systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej
- Szkoleń z zakresu stosowania prawa
- Szkoleń z zakresu kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodziną

- Szkoleń dla organów kontrolnych wojewody
- Szkoleń dla służb współpracujących

•    w województwie śląskim:
- Szkoleń dla kadry zarządzającej
- Szkoleń z zakresu budowania lokalnego systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej
- Szkoleń z zakresu stosowania prawa
- Szkoleń z zakresu kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodziną
- Szkoleń dla organów kontrolnych wojewody
- Szkoleń dla służb współpracujących
- Superwizji.

Rekrutacja osób z poszczególnych województw prowadzona będzie przez właściwe miejscowo Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej. Szczegółowe informacje nt. rekrutacji osób z terenu województwa małopolskiego będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej ROPS w Krakowie: http://www.rops.krakow.pl/lewa/profesjonalne-kadry-wspierania-rodziny-i-pieczy-zastepczej-29/nabor-na-szkolenia-i-superwizje-114.html

Zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o kontakt z właściwym ROPS - dane teleadresowe dostępne są w zakładce "Kontakt"Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl