Załaduj kalendarz

REGIONALNA PLATFORMA WSPÓŁPRACY

O Regionalnej Platformie Współpracy

W ramach realizacji projektu "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej" od 2011 roku została powołana Regionalna Platforma Współpracy, aby zintegrować małopolskie jednostki pomocy i integracji społecznej, zapewnić ich skuteczną współpracę oraz stworzyć przestrzeń do dialogu, który zaoowocuje wypracowaniem efektywnych metod i narzędzi przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w województwie małopolskim.


Cele RPW:

  • upowszechnianie i wdrażanie dobrych praktyk organizowanie środowiska pomocy i integracji społecznej do umiejętnego rozwiązywania potrzeb i społecznych Małopolan
  • budowanie, wspieranie i rozwój systemu przepływu informacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej promocja działań podejmowanych w tych jednostkach
  • diagnozowanie potrzeb i analiza świadczonych usług oraz ich adekwatności w obszarze pomocy i integracji społecznej opiniowanie i wypracowanie rozwiązań dotyczących problemów społecznych w ramach działania grup tematycznych


Grupy tematyczne

Regionalna Platforma Współpracy realizuje swoje cele, poprzez działania podejmowane w ramach powołanych Grup teamtycznych. Skupiają one swoje zainteresowania w konkretnych obszarach realizując zadania kluczowe dla danego środowiska:

  • Grupa ds. przecwidziałania przemocy w rodzinie i Ośrodków Interwencji Kryzysowej
  • Grupa ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 
  • Konwent Dyrektorów PCPR

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl