Załaduj kalendarz

Kontakt

Świadczenia Rodzinne

Kierownik
Tomasz Gniadek
tgniadek@rops.krakow.pl

ROPS Świadczenia Rodzinne
•    tel.: (+48 12) 430 29 73
•    tel.: (+48 12) 426 90 00
•    tel.: (+48 12) 426 90 01

Dyżur telefoniczny:
poniedziałek
9:00-11:00 oraz 14:00-16:00 (dotyczy także Zamiejscowych Stanowisk Pracy w Nowym Sączu i Tarnowie)

Z uwagi na wymagania ustawy o ochronie danych osobowych telefonicznie są udzielane wyłącznie informacje ogólne dotyczące zasad przyznawania świadczeń oraz wymaganych dokumentów do postępowań prowadzonych przez ROPS w Krakowie.

W celu zapoznania się z przebiegiem postępowania w sprawach indywidualnych prosimy zwracać się do tut. urzędu drogą pisemną lub zapraszamy strony bądź ich pełnomocników w godzinach urzędowania.

Godziny urzędowania:
•    poniedziałek - czwartek: 9:00-14:00
•    dotyczy także Zamiejscowych Stanowisk Pracy w Nowym Sączu i Tarnowie

Zamiejscowe Stanowisko Pracy w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 52, pokój 201
tel. 728 431 373

Koordynator: Magdalena Pietruszka

załatwia sprawy z formularzy dotyczące osób zamieszkałych na terenie następujących powiatów:
•    grodzkiego,
•    nowosądeckiego,
•    limanowskiego,
•    gorlickiego,
•    nowotarskiego,
•     tatrzańskiego.

Zamiejscowe Stanowisko Pracy w Tarnowie
al. Solidarności 5-9, pokój 502
tel. 728 431 372

Koordynator: Magdalena Magiera-Onak

załatwia sprawy dotyczące osób zamieszkałych na terenie następujących powiatów:
•    dąbrowskiego,
•    brzeskiego,
•    bocheńskiego,
•    Tarnów – powiat grodzki,
•    tarnowskiego.

W Stanowisku Pracy w Krakowie
ul. Lea 112

prowadzone są sprawy o ustalenie prawa do świadczeń w Polsce dla mieszkańców:
•    Krakowa,
•    powiatu krakowskiego,
•    chrzanowskiego
•    miechowskiego,
•    myślenickiego,
•    olkuskiego
•    oświęcimskiego
•    proszowickiego,
•    suskiego,
•    wadowickiego
•    wielickiego.

kontakt e-mail: biuro@rops.krakow.pl

Jednocześnie informujemy, że na każde podanie (pismo), dotyczące przebiegu postępowania w sprawach indywidualnych, przedstawione w formie elektronicznej przez strony lub ich pełnomocników, ustanowionych zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,poz.267 ze zm.), Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie udziela informacji wyłącznie po ustaleniu, że spełnia ono wymogi określone art. 63 § 3a przywołanej ustawy, tj. po ustaleniu, że:

1.    podanie zostało opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, oraz,

2.    zawiera dane w ustalonym formacie, zawarte we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według odrębnego wzoru.

Każde podanie e-mailowe nieodpowiadające w/w wymogom, zawiera braki formalne, co powoduje, że ROPS nie ma możliwości odniesienia się do jego treści bez uzupełnienia przez osobę je składającą, braków pisma lub przesłania podania w wersji papierowej, ręcznie podpisanego przez osobę występującą z pismem.Świadczenia Wychowawcze (500 plus)

Kierownik zespołu
Maria Turcza
biuro@rops.krakow.pl

ROPS Świadczenie Wychowawcze
•    tel.: (+48 12) 426 10 35
•    tel.: (+48 12) 426 10 36

Dyżur telefoniczny:
poniedziałek
9:00-11:00 oraz 14:00-16:00 (dotyczy także Zamiejscowych Stanowisk Pracy w Nowym Sączu i Tarnowie)

Z uwagi na wymagania ustawy o ochronie danych osobowych telefonicznie są udzielane wyłącznie informacje ogólne dotyczące zasad przyznawania świadczeń oraz wymaganych dokumentów do postępowań prowadzonych przez ROPS w Krakowie.

W celu zapoznania się z przebiegiem postępowania w sprawach indywidualnych prosimy zwracać się do tut. urzędu drogą pisemną lub zapraszamy strony bądź ich pełnomocników w godzinach urzędowania.

Godziny urzędowania:
•    poniedziałek: 9:00-14:00
•    dotyczy także Zamiejscowych Stanowisk Pracy w Nowym Sączu i Tarnowie

Zamiejscowe Stanowisko Pracy w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 52,
tel. 606-823-226

Koordynator: Magdalena Pietruszka

załatwia sprawy dotyczące osób zamieszkałych na terenie następujących powiatów:
•    grodzkiego,
•    nowosądeckiego,
•    limanowskiego,
•    gorlickiego,
•    nowotarskiego,
•     tatrzańskiego.

Zamiejscowe Stanowisko Pracy w Tarnowie
al. Solidarności 5-9,
tel. 660-561-787

Koordynator: Magdalena Magiera-Onak

załatwia sprawy dotyczące osób zamieszkałych na terenie następujących powiatów:
•    dąbrowskiego,
•    brzeskiego,
•    bocheńskiego,
•    Tarnów – powiat grodzki,
•    tarnowskiego.

W Stanowisku Pracy w Krakowie
ul. Lea 112

prowadzone są sprawy o ustalenie prawa do świadczeń w Polsce dla mieszkańców:
•    Krakowa,
•    powiatu krakowskiego,
•    chrzanowskiego
•    miechowskiego,
•    myślenickiego,
•    olkuskiego
•    oświęcimskiego
•    proszowickiego,
•    suskiego,
•    wadowickiego
•    wielickiego.

kontakt e-mail: biuro@rops.krakow.pl

Jednocześnie informujemy, że na każde podanie (pismo), dotyczące przebiegu postępowania w sprawach indywidualnych, przedstawione w formie elektronicznej przez strony lub ich pełnomocników, ustanowionych zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,poz.267 ze zm.), Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie udziela informacji wyłącznie po ustaleniu, że spełnia ono wymogi określone art. 63 § 3a przywołanej ustawy, tj. po ustaleniu, że:

1.    podanie zostało opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, oraz,

2.    zawiera dane w ustalonym formacie, zawarte we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według odrębnego wzoru.

Każde podanie e-mailowe nieodpowiadające w/w wymogom, zawiera braki formalne, co powoduje, że ROPS nie ma możliwości odniesienia się do jego treści bez uzupełnienia przez osobę je składającą, braków pisma lub przesłania podania w wersji papierowej, ręcznie podpisanego przez osobę występującą z pismem.

FORMULARZ KONTAKTOWY
Captcha
LOKALIZACJA
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl