Załaduj kalendarz

Wystawianie zaświadczeń na formularzach serii E oraz SEDy

UWAGA! - Dnia 1 maja 2010 r. weszły w życie dwa rozporządzenia zmieniające zasady postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego i mają one wpływ także sposób przekazywania informacji pomiędzy właściwymi organami poszczególnych krajów.


I. Formularze z serii E

Jednym z zadań ROPS jest gromadzenie oraz przekazywanie do właściwych instytucji krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii informacji niezbędnych do ustalenia przez te organy uprawnień do świadczeń rodzinnych dla osób przebywających na terenie ich krajów, bądź dla członków rodzin tych osób przebywających w Polsce. Powyższe zadanie było do tej pory realizowane za pomocą formularzy wspólnotowych serii E / UK PL E-Form. Jednakże, od 1 maja 2010 r. poza formularzami z serii E w użyciu są także tzw. SEDy.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, na mocy decyzji Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego nr H1 i E1, formularze z serii E, wydane przed 1 maja 2010 r. zachowują swoją ważność i są uwzględniane przez państwa członkowskie nawet po tej dacie, aż do upłynięcia ich ważności lub zastąpienia (np. przez odpowiedni SED). W przypadku formularzy z serii E wysłanych po tej dacie, odpowiednie instytucje będą natomiast akceptować wszelkie istotne informacje na nich zawarte.

Do najczęściej stosowanych formularzy serii E należą:

 E 401

Zaświadczenie dotyczące składu rodziny dla potrzeb przyznania świadczeń rodzinnych

Zaświadczenie o składzie rodziny osoby która złożyła za granicą wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, przesyłane do instytucji właściwej dla przyznania świadczeń rodzinnych na wniosek tej instytucji.

 E 402

Zaświadczenie o kontynuacji nauki dla potrzeb przyznania świadczeń rodzinnych

Zaświadczenie potwierdzające naukę ucznia, studenta, wypełniane przez odpowiednią placówkę (szkołę, uczelnię wyższą) i przesyłane do instytucji właściwej do przyznania świadczeń rodzinnych na wniosek tej instytucji.

 E 405

Wypłata świadczeń rodzinnych lub zasiłków rodzinnych w przypadku następującego po sobie zatrudnienia w kilku państwach członkowskich w okresach między terminami, w których wypłaty te są należne zgodnie z ustawodawstwem tych państw

Zaświadczenie potwierdzające uprawnienie do świadczeń rodzinnych wypełniane przez instytucję właściwą do przyznania świadczeń rodzinnych lub dodatku rodzinnego, w której osoba ubezpieczona była ostatnio zarejestrowana, przesyłane do instytucji właściwej do przyznania świadczeń rodzinnych lub dodatku rodzinnego, w której zarejestrowana jest osoba ubezpieczona, na żądanie tej instytucji. Formularz wydawany również osobie ubezpieczonej na jej życzenie.

 E 001

Prośba o informacje

Formularz stosowany do wymiany dodatkowych informacji między instytucjami właściwymi odpowiednich krajów.

 E 411

Prośba o informacje dotyczące uprawnienia do świadczeń rodzinnych (zasiłków rodzinnych) w państwach członkowskich, w których mieszkają członkowie rodziny

Zaświadczenie o uprawnieniu do zasiłków rodzinnych wystawiane przez instytucję ds. zasiłków rodzinnych właściwą dla miejsca zamieszkania członków rodziny, przesyłane do instytucji właściwej do przyznawania zasiłków rodzinnych w państwie członkowskim gdzie zatrudniona jest osoba ubezpieczona, na wniosek tej instytucji.

 UK-PL E Form

Formularz łączący funkcje formularzy E001, E401 oraz E411

Formularz przesyłany do instytucji właściwej do przyznawania zasiłków rodzinnych w Wielkiej Brytanii.

 Osoby których dotyczy zapytanie skierowane do instytucji właściwej na formularzach z serii E 400, zobowiązane są dostarczyć wymagane dokumenty, o które zostaną przez ROPS wezwane listownie. ROPS po otrzymaniu wymaganych dokumentów wypełnia formularze i przesyła je do właściwej instytucji miejsca wykonywania pracy.

Najczęściej wypełnianymi przez ROPS formularzami są formularze E411 oraz E401 (oraz wymiennie formularze UK PL E-Form), wydawane przez instytucję właściwe państw Członkowskich, w których złożony został wniosek o przyznanie świadczeń rodzinnych.

Formularze te składają się z dwóch części: „z części A i B”.
Część A jest wypełniana przez Stronę bądź instytucję wydającą formularz.
Część B wypełnia ROPS.

Prawidłowo wypełniony formularz E411 w części A powinien zawierać:
- dane wnioskodawcy w pkt 1
- dane osoby, której uprawnienie do świadczeń rodzinnych w Polsce musi być sprawdzone w pkt 2
- okres za jaki potrzebne są informacje w pkt 2.5
- dane dzieci w pkt 3
- datę i podpis urzędnika oraz pieczątkę instytucji właściwej kraju UE, EOG lub Szwajcarii wydającej formularz w pkt 5

Prawidłowo wypełniony formularz E401 w części A powinien zawierać:
- dane wnioskodawcy w pkt 1
- dane osoby, której przynależność do rodziny wnioskodawcy musi być sprawdzona w pkt. 2
- dane dzieci w pkt 4

Dokumenty wymagane do formularzy E 401 i E411 oraz druków SED (link obsługiwany przez przeglądarkę Internet Explorer)

Dokumenty wymagane do formularzy E 401 i E 411 oraz druków SED (link obsługiwany przez pozostałe przeglądarki)

II. Od 1 maja 2010 r. rolę formularzy z serii E zastępują tzw. SEDy (Standardowe Dokumenty Elektroniczne). 

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl