Załaduj kalendarz

Małe granty

Tryb pozakonkursowy tzw. MAŁE GRANTY

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 486) organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego poza trybem otwartego konkursu ofert ze środków Województwa Małopolskiego z zastrzeżeniem, że wysokość środków finansowych przekazywana w trybie małych grantów nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w danym roku budżetowym na realizację zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym lub podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.


Warunki ubiegania się o dofinansowanie w ramach procedury małych grantów:

  • organizacja składa ofertę według wzoru zgodnego z rozporządzeniem MRPiPS – wzór jest dostępny na stronie internetowej www.malopolskie.pl;
  • projekt musi dotyczyć zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym;
  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty w wysokości 10 000 zł;
  • zadanie publiczne musi być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;
  • łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 w trybie art. 19a ustawy nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł w danym roku kalendarzowym.


Nabór ofert w ramach procedury MAŁYCH GRANTÓW odbywa się w trybie ciągłym (przez cały rok).

Oferty należy składać min. 3 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem realizacji zadania.


Organizacja chcąca ubiegać się o dofinansowanie w ramach MAŁEGO GRANTU, powinna złożyć ofertę na realizację zadania publicznego wraz z wymaganym załącznikiem aktualnym dokumentem stanowiącym o podstawie działalności oferenta/oferentów (Organizacje zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym nie muszą załączać odpisu z KRS), potwierdzający status prawny i umocowanie osób go reprezentujących (zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu oraz aktualne upoważnienie dla proboszcza/przeora o reprezentowaniu parafii/zakonu i zaciąganiu zobowiązań finansowych lub inny dokument właściwy dla oferenta/oferentów) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego:

- osobiście na Dziennik Podawczy:

Kraków, ul. Racławicka 56 parter (nowy budynek) w godzinach 8.00 – 16.00 z dopiskiem MAŁY GRANT

- lub pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30 - 017 Kraków

z dopiskiem MAŁY GRANT


Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego powinno zostać sporządzone przez organizację na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia MRPiPS w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego – wzór sprawozdania dostępny na stronie internetowej www.malopolskie.pl.


Rok 2016:


Lisiecki Klub Seniora – „Aktywny senior – wypoczynek i aktywne spędzanie wolnego czasu”

Ogłoszenie o ofercie złożonej w trybie określonym w art.19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie „Mały grant”, złożonej przez Lisiecki Klub Seniora – „Aktywny senior – wypoczynek i aktywne spędzanie wolnego czasu”.

Oferta, złożona w trybie pozakonkursowym (art.19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Nazwa oferenta: Lisiecki Klub Seniora.

Nazwa zadania: Aktywny senior – wypoczynek i aktywne spędzanie wolnego czasu.

Obszar współpracy: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Status oferty: w trakcie zgłaszania uwag

Proponowana dotacja: 10 000 zł

Termin zgłaszania uwag: zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do dnia 15 listopada 2016 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków

Załączniki: oferta

Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie rozpatrzenia oferty Lisieckiego Klubu Seniora złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie _uchwała  nr1681 ZWM


Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Krakowie – „Seniorzy wśród przyjaciół”

Ogłoszenie o ofercie złożonej w trybie określonym w art.19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie „Mały grant”, złożonej przez Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Krakowie – „Seniorzy wśród przyjaciół”.

Oferta, złożona w trybie pozakonkursowym (art.19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Nazwa oferenta: Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Krakowie.

Nazwa zadania: Seniorzy wśród przyjaciół.

Obszar współpracy: z obszaru działalności na rzecz aktywizacji oraz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Status oferty: w trakcie zgłaszania uwag

Proponowana dotacja: 10 000 zł

Termin zgłaszania uwag: zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do dnia 10 listopada 2016 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków

Załączniki: oferta

Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie rozpatrzenia oferty Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem -  Oddział w Krakowie  złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie_ uchwała nr 1675


Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku – „Aktywne i godne życie seniorów. Materiały z przebiegu Forum III Wieku w ramach XXVI Forum Ekonomicznego, 7-10 września 2016 r.”.

Ogłoszenie o ofercie złożonej w trybie określonym w art.19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie „Mały grant”, złożonej przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku – „Aktywne i godne życie seniorów. Materiały z przebiegu Forum III Wieku w ramach XXVI Forum Ekonomicznego, 7-10 września 2016 r.”.

Oferta, złożona w trybie pozakonkursowym (art.19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Nazwa oferenta: Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Nazwa zadania: Aktywne i godne życie seniorów. Materiały z przebiegu Forum III Wieku w ramach XXVI Forum Ekonomicznego, 7-10 września 2016 r.

Obszar współpracy: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Status oferty: w trakcie zgłaszania uwag

Proponowana dotacja: 8 000 zł

Termin zgłaszania uwag: zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do dnia 2 listopada 2016 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków

Załączniki: oferta

Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie rozpatrzenia oferty Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie_uchwała nr 1630


Fundacja Rozwoju Sądecczyzny – „Budujemy mosty – rodzina największą wartością”

Ogłoszenie o ofercie złożonej w trybie określonym w art.19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie „Mały grant”, złożonej przez Fundację Rozwoju Sądecczyzny – „Budujemy mosty – rodzina największą wartością”.

Oferta, złożona w trybie pozakonkursowym (art.19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Nazwa oferenta: Fundacja Rozwoju Sądecczyzny

Nazwa zadania: Budujemy mosty - rodzina największą wartością.

Obszar współpracy: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Status oferty: w trakcie zgłaszania uwag

Proponowana dotacja: 8 050 zł

Termin zgłaszania uwag: zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do dnia 2 listopada 2016 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków

Załączniki: oferta

Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji rozwoju Sądecczyzny złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie_uchwała 1631 


Fundacja Rozwoju Sądecczyzny – „Skuteczny Uniwersytet Trzeciego Wieku – czyli radość z edukacji”.

Oferta, złożona w trybie pozakonkursowym (art.19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym (data wpływu do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 3.06.2016 r.).

Nazwa oferenta: Fundacja Rozwoju Sądecczyzny

Nazwa zadania: Skuteczny Uniwersytet Trzeciego Wieku – czyli radość z edukacji

Obszar współpracy: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Status oferty: w trakcie zgłaszania uwag

Proponowana dotacja: 10 000 zł

Termin zgłaszania uwag: zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do dnia 21 czerwca 2016 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków

Załączniki: oferta

Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Rozwoju Sądeczyzny złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie_ uchwała nr 955Jurajska Izba Gospodarcza - „Przygotowanie i przeprowadzenie III Małopolskiego Forum Srebrnej Gospodarki”.

Oferta, złożona w trybie pozakonkursowym (art.19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym (data wpływu do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 13.09.2016 r.).

Nazwa oferenta: Jurajska Izba Gospodarcza

Nazwa zadania: Przygotowanie i przeprowadzenie III Małopolskiego Forum Srebrnej Gospodarki

Obszar współpracy: działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Status oferty: w trakcie zgłaszania uwag

Proponowana dotacja: 10 000 zł

Termin zgłaszania uwag: zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do dnia 27 września 2016 r. do godz. 10:00 do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków

Załączniki: oferta


Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie rozpatrzenia oferty Jurajskiej Izby Gospodarczej złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie_uchwała nr 1420

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl