Załaduj kalendarz

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Małe granty

Tryb pozakonkursowy tzw. MAŁE GRANTY

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 486) organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego poza trybem otwartego konkursu ofert ze środków Województwa Małopolskiego z zastrzeżeniem, że wysokość środków finansowych przekazywana w trybie małych grantów nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w danym roku budżetowym na realizację zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym lub podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.


Warunki ubiegania się o dofinansowanie w ramach procedury małych grantów:

  • organizacja składa ofertę według wzoru zgodnego z rozporządzeniem MRPiPS – wzór jest dostępny na stronie internetowej www.malopolskie.pl;
  • projekt musi dotyczyć zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym;
  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty w wysokości 10 000 zł;
  • zadanie publiczne musi być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;
  • łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 w trybie art. 19a ustawy nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł w danym roku kalendarzowym.


Nabór ofert w ramach procedury MAŁYCH GRANTÓW odbywa się w trybie ciągłym (przez cały rok).

Oferty należy składać min. 3 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem realizacji zadania.


Organizacja chcąca ubiegać się o dofinansowanie w ramach MAŁEGO GRANTU, powinna złożyć ofertę na realizację zadania publicznego wraz z wymaganym załącznikiem aktualnym dokumentem stanowiącym o podstawie działalności oferenta/oferentów (Organizacje zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym nie muszą załączać odpisu z KRS), potwierdzający status prawny i umocowanie osób go reprezentujących (zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu oraz aktualne upoważnienie dla proboszcza/przeora o reprezentowaniu parafii/zakonu i zaciąganiu zobowiązań finansowych lub inny dokument właściwy dla oferenta/oferentów) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego:

- osobiście na Dziennik Podawczy:

Kraków, ul. Racławicka 56 parter (nowy budynek) w godzinach 8.00 – 16.00 z dopiskiem MAŁY GRANT

- lub pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30 - 017 Kraków

z dopiskiem MAŁY GRANT


Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego powinno zostać sporządzone przez organizację na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia MRPiPS w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego – wzór sprawozdania dostępny na stronie internetowej www.malopolskie.pl.
Rok 2019:

 Mobilny Klub Aktywnych Seniorów Gminy Szczurowa


Ogłoszenie w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego złożonego na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nazwa Oferenta:     Mobilny Klub Aktywnych Seniorów Gminy Szczurowa

Nazwa zadania:    „Wiosna – w jesieni życia”

Rodzaj zadania publicznego zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy:     Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Termin realizacji zadania publicznego:    01.11.2019 r. – 20.12.2019 r.

Data wpływu oferty do UMWM:    1.10.2019 r.

Status oferty:    W trakcie zgłaszania uwag

Wnioskowana kwota dotacji:    9 800,00 zł

Proponowana kwota dotacji:     5 000,00 zł

Termin i forma zgłaszania uwag:     Uwagi do Oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 22.10. 2019 r. (liczy się data wpływu uwag do Urzędu, a nie data ich nadania): korespondencyjnie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32,30-070 Kraków, osobiście: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32,30-070 Kraków, elektronicznie na adres: biuro@rops.krakow.pl

Podmiot odpowiedzialny za realizację: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32

Załączniki:     Oferta/Formularz zgłaszania uwag
Stowarzyszenie Dobre


Ogłoszenie w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego złożonego na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Nazwa Oferenta:     Stowarzyszenie Dobre

Nazwa zadania:    Kraina Długowieczności

Rodzaj zadania publicznego zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy:     Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Termin realizacji zadania publicznego:    25.10.2019 r. – 20.12.2019 r.

Data wpływu oferty do UMWM:    27.09.2019 r.

Status oferty:    W trakcie zgłaszania uwag

Wnioskowana kwota dotacji:    10 000,00 zł

Proponowana kwota dotacji:     7 000,00 zł

Termin i forma zgłaszania uwag:     Uwagi do Oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 22.10.2019 r. (liczy się data wpływu uwag do Urzędu, a nie data ich nadania): korespondencyjnie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32,30-070 Kraków osobiście: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32,30-070 Kraków, elektronicznie na adres: biuro@rops.krakow.pl

Podmiot odpowiedzialny za realizację: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32

Załączniki:     Oferta/Formularz zgłaszania uwag
Kółko Rolnicze w Porębie

Ogłoszenie w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego złożonego na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nazwa Oferenta:     Kółko Rolnicze w Porębie

Nazwa zadania:    Porębskie Spotkanie z Seniorem i Tradycją

 Rodzaj zadania publicznego zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy:  Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; działalność z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Termin realizacji zadania publicznego:    21.10.2019 r. – 15.12.2019 r.

Data wpływu oferty do UMWM:    19.09.2019 r.

Status oferty:    W trakcie zgłaszania uwag

Wnioskowana kwota dotacji:    10 000,00 zł

Proponowana kwota dotacji:     5 000,00 zł

Termin i forma zgłaszania uwag:     Uwagi do Oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 3.10.2019 r. (liczy się data wpływu uwag do Urzędu, a nie data ich nadania): korespondencyjnie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32,30-070 Kraków osobiście: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32,30-070 Kraków, elektronicznie na adres: biuro@rops.krakow.pl

Podmiot odpowiedzialny za realizację: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32

Załączniki:     Oferta/Formularz zgłaszania uwagPo rozpatrzeniu oferty Kółka Rolniczego w Porębie pn. Porębskie Spotkanie z Seniorem i Tradycją
złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 1874/19 z dnia 15 października 2019 r. uznał za celową realizację ww. zadania publicznego z obszaru działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.


Na realizację zadania publicznego, przyznaje się dotację w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

>>> Uchwała ZWM Nr 1874/19 z dnia 15 października 2019 r.
>>> Załączniki do Uchwały nr 1874/19
Stowarzyszenie Jurajski Klub Seniora w Jerzmanowicach


Ogłoszenie w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego złożonego na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nazwa Oferenta: Stowarzyszenie Jurajski Klub Seniora w Jerzmanowicach

Nazwa zadania: Kreatywni seniorzy – warsztaty ceramiczne dla seniorów z Gminy Jerzmanowice-Przeginia

Rodzaj zadania publicznego zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy: Działalność z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Termin realizacji zadania publicznego: 10.10.2019 r. – 30.11.2019 r.

Data wpływu oferty do UMWM: 13.09.2019 r.

Status oferty: W trakcie zgłaszania uwag

Wnioskowana kwota dotacji: 6 100,00 zł

Proponowana kwota dotacji: 4 000,00 zł

Termin i forma zgłaszania uwag: Uwagi do Oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 1.10.2019 r.(liczy się data wpływu uwag do Urzędu, a nie data ich nadania): korespondencyjnie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32,30-070 Kraków osobiście: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32,30-070 Kraków, elektronicznie na adres: biuro@rops.krakow.pl

Podmiot odpowiedzialny za realizację:  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32

Załączniki: Oferta/Formularz zgłaszania uwag


Po rozpatrzeniu oferty Stowarzyszenia Jurajski Klub Seniora w Jerzmanowicach pn. „Kreatywni seniorzy – warsztaty ceramiczne dla seniorów z Gminy Jerzmanowice-Przeginia”
złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 1842/19 z dnia 8 października 2019 r. uznał za celową realizację ww. zadania publicznego z obszaru działalność z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Na realizację zadania publicznego, przyznaje się dotację w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).

>>> Uchwała ZWM Nr 1842/19 z dnia 8 października 2019 r.
>>> Załączniki do Uchwały nr 1842/19


Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Krakowie

Ogłoszenie w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego złożonego na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nazwa Oferenta: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Krakowie

Nazwa zadania:Uroczyste spotkanie podsumowujące dokonania roku 2019.

Rodzaj zadania publicznego zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Termin realizacji zadania publicznego: 13.11.2019 r. – 15.12.2019 r.

Data wpływu oferty do UMWM: 06.09.2019 r.

Status oferty: W trakcie zgłaszania uwag

Wnioskowana kwota dotacji: 10 000,00 zł

Proponowana kwota dotacji: 6 000,00 zł

Termin i forma zgłaszania uwag: Uwagi do Oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 19.09.2019 r. (liczy się data wpływu uwag do Urzędu, a nie data ich nadania): korespondencyjnie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32,30-070 Kraków, osobiście: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32,30-070 Kraków, elektronicznie na adres: biuro@rops.krakow.pl

Podmiot odpowiedzialny za realizację: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32

Załączniki: Oferta/ Formularz uwag 


Po rozpatrzeniu oferty Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Krakowie pn. „Uroczyste spotkanie podsumowujące dokonania roku 2019” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 1754/19 z dnia 24 września 2019 r. uznał za celową realizację ww. zadania publicznego z obszaru działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.


Na realizację zadania publicznego, przyznaje się dotację w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).


>>> Uchwała ZWM Nr 1754/19 z dnia 24 września 2019 r.
>>> Załączniki do Uchwały nr 1754/19


Przejście - Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Wypadków i Katastrof Komunikacyjnych oraz Przemocy

Ogłoszenie w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego złożonego na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nazwa Oferenta: Przejście - Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Wypadków i Katastrof Komunikacyjnych oraz Przemocy

Nazwa zadania:Nie jesteś sam.

Rodzaj zadania publicznego zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy: Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Termin realizacji zadania publicznego: 10.10.2019 r. – 15.12.2019 r.

Data wpływu oferty do UMWM: 29.08.2019 r.

Status oferty: W trakcie zgłaszania uwag

Wnioskowana kwota dotacji: 10 000,00 zł

Proponowana kwota dotacji: 6 000,00 zł

Termin i forma zgłaszania uwag: Uwagi do Oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 19.09.2019 r. (liczy się data wpływu uwag do Urzędu, a nie data ich nadania): korespondencyjnie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32,30-070 Kraków, osobiście: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32,30-070 Kraków, elektronicznie na adres: biuro@rops.krakow.pl

Podmiot odpowiedzialny za realizację: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32

Załączniki: Oferta/ Formularz uwag


Po rozpatrzeniu oferty Przejście – Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Wypadków i Katastrof Komunikacyjnych oraz Przemocy pn. „Nie jesteś sam” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 1755/19 z dnia 24 września 2019 r. uznał za celową realizację ww. zadania publicznego z obszaru pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.


Na realizację zadania publicznego, przyznaje się dotację w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).


>>> Uchwała ZWM Nr 1755/19 z dnia 24 września 2019 r.
>>> Załączniki do Uchwały nr 1755/19Fundacja Kromka Chleba


Ogłoszenie w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego złożonego na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nazwa Oferenta: Fundacja Kromka Chleba

Nazwa zadania: Małopolska znana i mniej znana – nowa przestrzeń Tarnowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Fundacji Kromka Chleba dla seniorów

Rodzaj zadania publicznego zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Termin realizacji zadania publicznego: 01.10.2019 r. – 20.12.2019 r.

Data wpływu oferty do UMWM: 22.08.2019 r.

Status oferty:  W trakcie zgłaszania uwag

Wnioskowana kwota dotacji: 8 000,00 zł

Proponowana kwota dotacji:  6 300,00 zł

Termin i forma zgłaszania uwag: Uwagi do Oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 5.09.2019 r. (liczy się data wpływu uwag do Urzędu, a nie data ich nadania): korespondencyjnie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32,30-070 Kraków, osobiście: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32,30-070 Kraków, elektronicznie na adres: biuro@rops.krakow.pl

Podmiot odpowiedzialny za realizację: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32

Załączniki: Oferta/ Formularz uwag


Po rozpatrzeniu oferty Fundacji Kromka Chleba pn. „Małopolska znana i mniej znana – nowa przestrzeń Tarnowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Fundacji Kromka Chleba dla seniorów” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 1696/19 z dnia 12 września 2019 r. uznał za celową realizację ww. zadania publicznego z obszaru działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Na realizację zadania publicznego, przyznaje się dotację w wysokości 6 300,00 zł (słownie: sześć tysięcy trzysta złotych 00/100).

>>> Uchwała ZWM Nr 1696/19 z dnia 12 września 2019 r.

>>> Załączniki do Uchwały nr 1696/19Stowarzyszenie Miasto Świętej Kingi

Ogłoszenie w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego złożonego na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nazwa Oferenta: Stowarzyszenie Miasto Świętej Kingi

Nazwa zadania:  Potencjał seniorów rozwija społeczność lokalną w Gminie Stary Sącz

Rodzaj zadania publicznego zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Termin realizacji zadania publicznego: 10.09.2019 r. – 05.11.2019 r.

Data wpływu oferty do UMWM: 09.08.2019 r.

Status oferty: W trakcie zgłaszania uwag

Wnioskowana kwota dotacji: 10 000,00 zł

Proponowana kwota dotacji:  9 000,00 zł

Termin i forma zgłaszania uwag: Uwagi do Oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 27.08.2019 r. (liczy się data wpływu uwag do Urzędu, a nie data ich nadania): korespondencyjnie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32,30-070 Kraków osobiście: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32,30-070 Kraków, elektronicznie na adres: biuro@rops.krakow.pl

Podmiot odpowiedzialny za realizację: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32

Załączniki: Oferta/ Formularz zgłaszania uwag


Po rozpatrzeniu oferty Stowarzyszenia Miasto Świętej Kingi pn. „Potencjał seniorów rozwija społeczność lokalną w Gminie Stary Sącz”
złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 1634/19 z dnia 2 września 2019 r. uznał za celową realizację ww. zadania publicznego z obszaru działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Na realizację zadania publicznego, przyznaje się dotację w wysokości 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100).


>>> Uchwała ZWM Nr 1634/19 z dnia 2 września 2019 r.
>>> Załączniki do Uchwały nr 1634/19

Stowarzyszenie Homini et Terrae

Ogłoszenie w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego złożonego na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nazwa Oferenta:  Stowarzyszenie HOMINI et TERRAE

Nazwa zadania: Impreza mikołajkowa 2019

Rodzaj zadania publicznego zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy: Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Termin realizacji zadania publicznego: 12.11.2019 r. – 13.12.2019 r.

Data wpływu oferty do UMWM: 06.08.2019 r.

Status oferty: W trakcie zgłaszania uwag

Wnioskowana kwota dotacji: 7 500,00 zł

Proponowana kwota dotacji: 5 000,00 zł

Termin i forma zgłaszania uwag: Uwagi do Oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 20.08.2019 r.(liczy się data wpływu uwag do Urzędu, a nie data ich nadania): korespondencyjnie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32,30-070 Kraków osobiście: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32,30-070 Kraków, elektronicznie na adres: biuro@rops.krakow.pl

Podmiot odpowiedzialny za realizację: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32

Załączniki:  Oferta/Formularz zgłaszania uwag


Po rozpatrzeniu oferty Stowarzyszenia Homini et Terrae pn. „Impreza mikołajkowa 2019” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 1611/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. uznał za celową realizację ww. zadania publicznego z obszaru podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Na realizację zadania publicznego, przyznaje się dotację w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).


>>> Uchwała ZWM Nr 1611/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r.
>>> Załączniki do Uchwały nr 1611/19
Stowarzyszenie HOMINI et TERRAE

Ogłoszenie w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego złożonego na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nazwa Oferenta: Stowarzyszenie HOMINI et TERRAE

Nazwa zadania:  Przygotowanie i przeprowadzenie IX Małopolskiego Forum Srebrnej Gospodarki

Rodzaj zadania publicznego zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Termin realizacji zadania publicznego: 16.09.2019 r. – 31.10.2019 r.

Data wpływu oferty do UMWM: 05.08.2019 r.

Status oferty: W trakcie zgłaszania uwag

Wnioskowana kwota dotacji: 10 000,00 zł

Proponowana kwota dotacji: 8 000,00 zł

Termin i forma zgłaszania uwag: Uwagi do Oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 16.08.2019 r. (liczy się data wpływu uwag do Urzędu, a nie data ich nadania): korespondencyjnie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32,30-070 Kraków, osobiście: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32,30-070 Kraków, elektronicznie na adres: biuro@rops.krakow.pl

Podmiot odpowiedzialny za realizację: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32

Załączniki: Oferta/Formularz zgłaszania uwag


Po rozpatrzeniu oferty Stowarzyszenia Homini et Terrae pn. „Przygotowanie i przeprowadzenie IX Małopolskiego Forum Srebrnej Gospodarki” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 1590/19 z dnia 27 sierpnia 2019 r. uznał za celową realizację ww. zadania publicznego z obszaru działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Na realizację zadania publicznego, przyznaje się dotację w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).


>>> Uchwała ZWM Nr 1590/19 z dnia 27 sierpnia 2019 r.
>>> Załączniki do Uchwały nr 1590/19
Stowarzyszenie Srebrna Koniczynka

Ogłoszenie w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego złożonego na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nazwa Oferenta: Stowarzyszenie Srebrna Koniczynka

Nazwa zadania: Klub Seniora „Srebrna Koniczynka”

Rodzaj zadania publicznego zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Termin realizacji zadania publicznego: 05.09.2019 r. – 02.12.2019 r.

Data wpływu oferty do UMWM: 31.07.2019 r.

Status oferty: W trakcie zgłaszania uwag

Wnioskowana kwota dotacji: 10 000,00 zł

Proponowana kwota dotacji:  8 000,00 zł

Termin i forma zgłaszania uwag: Uwagi do Oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 13.08. 2019 r. (liczy się data wpływu uwag do Urzędu, a nie data ich nadania): korespondencyjnie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32,30-070 Kraków osobiście: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32,30-070 Kraków, elektronicznie na adres: biuro@rops.krakow.pl

Podmiot odpowiedzialny za realizację: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32

Załączniki: Oferta/Formularz zgłaszania uwagPo rozpatrzeniu oferty Stowarzyszenia Srebrna Koniczynka pn. „Klub Seniora Srebrna Koniczynka”
złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 1566/19 z dnia 27 sierpnia 2019 r. uznał za celową realizację ww. zadania publicznego z obszaru działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Na realizację zadania publicznego, przyznaje się dotację w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).>>> Uchwała ZWM Nr 1566/19 z dnia 27 sierpnia 2019 r.
>>> Załączniki do Uchwały nr 1566/19
Stowarzyszenie Emerytów Leśnych KONAR

Ogłoszenie w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego złożonego na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nazwa Oferenta:     Stowarzyszenie Emerytów Leśnych KONAR

Nazwa zadania:    Wigilijna integracja

Rodzaj zadania publicznego zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy:     Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Termin realizacji zadania publicznego:    1.12.2019 r. – 27.12.2019 r.

Data wpływu oferty do UMWM:    25.07.2019 r.

Status oferty:    W trakcie zgłaszania uwag

Wnioskowana kwota dotacji:    5 150,00 zł

Proponowana kwota dotacji:     4 000,00 zł

Termin i forma zgłaszania uwag:     Uwagi do Oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 08.08.2019 r. (liczy się data wpływu uwag do Urzędu, a nie data ich nadania): korespondencyjnie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32,30-070 Kraków osobiście: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32,30-070 Kraków, elektronicznie na adres: biuro@rops.krakow.pl

Podmiot odpowiedzialny za realizację: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32

Załączniki:     Oferta/Formularz zgłaszania uwag


Po rozpatrzeniu oferty Stowarzyszenia Emerytów Leśnych KONAR pn. „Wigilijna integracja” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 1484/19 z dnia 13 sierpnia 2019 r. uznał za celową realizację ww. zadania publicznego z obszaru działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.


Na realizację zadania publicznego, przyznaje się dotację w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).


>>> Uchwała ZWM Nr 1484/19 z dnia 13 sierpnia 2019 r.
>>> Załączniki do Uchwały nr 1484/19
Stowarzyszenie Porozumienie Podkrakowskie

Ogłoszenie w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego złożonego na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Nazwa Oferenta:  Stowarzyszenie Porozumienie Podkrakowskie

Nazwa zadania:    Inauguracja roku akademickiego 2019/20 Podkrakowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku z Wydziałami Terenowymi w Skawinie, Zabierzowie, Krzeszowicach oraz Kocmyrzowie

Rodzaj zadania publicznego zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy:     Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Termin realizacji zadania publicznego:    01.10.2019 r. – 20.12.2019 r.

Data wpływu oferty do UMWM:    18.07.2019 r.

Status oferty:    W trakcie zgłaszania uwag

Wnioskowana kwota dotacji:    10 000,00 zł

Proponowana kwota dotacji:     10 000,00 zł

Termin i forma zgłaszania uwag:  Uwagi do Oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 06.08. 2019 r. (liczy się data wpływu uwag do Urzędu, a nie data ich nadania): korespondencyjnie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32,30-070 Kraków osobiście: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32,30-070 Kraków, elektronicznie na adres: biuro@rops.krakow.pl

Podmiot odpowiedzialny za realizację: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32

Załączniki:     Oferta/ Formularz zgłaszania uwagPo rozpatrzeniu oferty Stowarzyszenia Porozumienie Podkrakowskie pn. „Inauguracja roku akademickiego 2019/20 Podkrakowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Wydziałami Terenowymi w Skawinie, Zabierzowie, Krzeszowicach oraz Kocmyrzowie”
złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 1483/19 z dnia 13 sierpnia 2019 r. uznał za celową realizację ww. zadania publicznego z obszaru działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.


Na realizację zadania publicznego, przyznaje się dotację w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).


>>> Uchwała ZWM Nr 1483/19 z dnia 13sierpnia 2019 r.

>>> Załączniki do Uchwały nr 1483/19
Regionalne Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Wojnicz

Ogłoszenie w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego złożonego na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Nazwa Oferenta:   Regionalne Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Wojnicz

Nazwa zadania:    X Święto Ulic w Wojniczu

Rodzaj zadania publicznego zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Termin realizacji zadania publicznego:    24.07.2019 r. – 24.08.2019 r.

Data wpływu oferty do UMWM:    27.06.2019 r.

Status oferty:    W trakcie zgłaszania uwag

Wnioskowana kwota dotacji:    10 000,00 zł

Proponowana kwota dotacji:     5 000,00 zł

Termin i forma zgłaszania uwag:     Uwagi do Oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 11.07.2019 r. (liczy się data wpływu uwag do Urzędu, a nie data ich nadania): korespondencyjnie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32,30-070 Kraków osobiście: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32,30-070 Kraków, elektronicznie na adres: biuro@rops.krakow.pl

Podmiot odpowiedzialny za realizację: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32

Załączniki:   Oferta/Formularz zgłaszania uwag


Po rozpatrzeniu oferty Regionalnego Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Wojnicz pn. „X Święto Ulic w Wojniczu” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 1290/19 z dnia 18 lipca 2019 r. uznał za celową realizację ww. zadania publicznego z obszaru działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.


Na realizację zadania publicznego, przyznaje się dotację w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).


>>> Uchwała ZWM Nr 1290/19 z dnia 18 lipca 2019 r.

>>> Załączniki do Uchwały nr 1290/19
Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Brzesku – Słotwinie

Ogłoszenie w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego złożonego na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nazwa Oferenta:  Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Brzesku – Słotwinie

Nazwa zadania:  "Łączymy pokolenia" - upowszechnianie tradycji narodowej poprzez wspólną integrację, wspomagającej rozwój społeczności lokalnej.

Rodzaj zadania publicznego zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy:  Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Termin realizacji zadania publicznego: 21.06.2019 - 23.06.2019

Data wpływu oferty do UMWM: 31.05.2019 r.

Status oferty: W trakcie zgłaszania uwag

Wnioskowana kwota dotacji: 10 000,00 zł

Proponowana kwota dotacji:  4 700,00 zł

Termin i forma zgłaszania uwag: Uwagi do Oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 13.06.2019 r. (liczy się data wpływu uwag do Urzędu, a nie data ich nadania): korespondencyjnie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32,30-070 Kraków osobiście: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32,30-070 Kraków, elektronicznie na adres: biuro@rops.krakow.pl

Podmiot odpowiedzialny za realizację:  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32

Załączniki: Oferta/ Formularz zgłaszania uwag


Po rozpatrzeniu oferty Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Brzesku – Słotwinie pn. „Łączymy pokolenia" - upowszechnianie tradycji narodowej poprzez wspólną integrację, wspomagającej rozwój społeczności lokalnej,” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 1061/19 z dnia 13 czerwca 2019 r. uznał za celową realizację ww. zadania publicznego z obszaru podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.


Na realizację zadania publicznego, przyznaje się dotację w wysokości 4 700,00 zł (słownie: cztery tysiące siedemset złotych 00/100).

>>> Uchwała ZWM Nr 1061/19 z dnia 13 czerwca 2019 r.

>>> Załączniki do Uchwały nr 1061/19
Ochotnicza Straż Pożarna w Wiatowicach

Ogłoszenie w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego złożonego na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nazwa Oferenta:     Ochotnicza Straż Pożarna w Wiatowicach

Nazwa zadania:    I Festyn Wiejski „Dni Wiatowic”

Rodzaj zadania publicznego zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy:     Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych

Termin realizacji zadania publicznego:    17.06.2019 r. – 17.07.2019 r.

Data wpływu oferty do UMWM:    31.05.2019 r.

Status oferty:    W trakcie zgłaszania uwag

Wnioskowana kwota dotacji:    10 000,00 zł

Proponowana kwota dotacji:     6 000,00 zł

Termin i forma zgłaszania uwag:  Uwagi do Oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 13.06.2019 r.(liczy się data wpływu uwag do Urzędu, a nie data ich nadania): korespondencyjnie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32,30-070 Kraków osobiście: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32,30-070 Kraków, elektronicznie na adres: biuro@rops.krakow.pl

Podmiot odpowiedzialny za realizację: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32

Załączniki:     Oferta/Formularz zgłaszania uwag


Po rozpatrzeniu oferty Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiatowicach pn. „I Festyn Wiejski Dni Wiatowic”, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 1062/19 z dnia 13 czerwca 2019 r. uznał za celową realizację ww. zadania publicznego z obszaru wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych


Na realizację zadania publicznego, przyznaje się dotację w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).


>>> Uchwała ZWM Nr 1062/19 z dnia 13 czerwca 2019 r.

>>> Załączniki do Uchwały nr 1062/19


Kółko Rolnicze w Kalinie Lisiniec

Ogłoszenie w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego złożonego na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nazwa Oferenta: Kółko Rolnicze w Kalinie Lisiniec

Nazwa zadania: III Piknik Sportowo Charytatywny

Rodzaj zadania publicznego zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Termin realizacji zadania publicznego: 13.06.2019 r. – 31.07.2019 r.

Data wpływu oferty do UMWM: 13.05.2019 r.

Status oferty:  W trakcie zgłaszania uwag

Wnioskowana kwota dotacji: 9357,96 zł

Proponowana kwota dotacji: 6 000,00 zł

Termin i forma zgłaszania uwag: Uwagi do Oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 30.05.2019 r. (liczy się data wpływu uwag do Urzędu, a nie data ich nadania): korespondencyjnie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32,30-070 Kraków osobiście: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32,30-070 Kraków, elektronicznie na adres: biuro@rops.krakow.pl

Podmiot odpowiedzialny za realizację: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32

Załączniki: Oferta/Formularz zgłaszania uwag


Po rozpatrzeniu oferty Kółka Rolniczego w Kalinie Lisiniec pn. „III Piknik Sportowo Charytatywny” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 986/19 z dnia 4 czerwca 2019 r. uznał za celową realizację ww. zadania publicznego z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.


Na realizację zadania publicznego, przyznaje się dotację w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).

>>> Uchwała ZWM Nr 986/19 z dnia 4 czerwca 2019 r.

>>> Załączniki do Uchwały nr 986/19
Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim Dom Zakonny w Krakowie 

Ogłoszenie w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego złożonego na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nazwa Oferenta: Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim Dom Zakonny w Krakowie 

Nazwa zadania: Razem

Rodzaj zadania publicznego zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Termin realizacji zadania publicznego:    01.06.2019 r. – 16.06.2019 r.

Data wpływu oferty do UMWM:    10.05.2019 r.

Status oferty:    W trakcie zgłaszania uwag

Wnioskowana kwota dotacji:    6 000,00 zł

Proponowana kwota dotacji:     6 000,00 zł

Termin i forma zgłaszania uwag:  Uwagi do Oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 28.05. 2019 r. (liczy się data wpływu uwag do Urzędu, a nie data ich nadania): korespondencyjnie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32,30-070 Kraków osobiście: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32,30-070 Kraków, elektronicznie na adres: biuro@rops.krakow.pl

Podmiot odpowiedzialny za realizację: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32

Załączniki: Oferta/ Formularz zgłaszania uwag


Po rozpatrzeniu oferty Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim Dom Zakonny w Krakowie pn. „Razem”
złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 985/19 z dnia 4 czerwca 2019 r. uznał za celową realizację ww. zadania publicznego z obszaru pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Na realizację zadania publicznego, przyznaje się dotację w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).


>>> Uchwała ZWM Nr 985/19 z dnia 4 czerwca 2019 r.

>>> Załączniki do Uchwały nr 985/19Ziemia Bocheńska - Stowarzyszenie Rozwoju Regionu

Ogłoszenie w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego złożonego na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nazwa Oferenta:     Ziemia Bocheńska - Stowarzyszenie Rozwoju Regionu

Nazwa zadania:    XXIV Szaradziarskie Mistrzostwa Małopolski w Bochni

Rodzaj zadania publicznego zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy:     Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Termin realizacji zadania publicznego:    21.05.2019 r. – 21.06.2019 r.

Data wpływu oferty do UMWM:    30.04.2019 r.

Status oferty:    W trakcie zgłaszania uwag

Wnioskowana kwota dotacji:    8 300,00 zł

Proponowana kwota dotacji:     8 300,00 zł

Termin i forma zgłaszania uwag:  Uwagi do Oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 14.05. 2019 r. (liczy się data wpływu uwag do Urzędu, a nie data ich nadania): korespondencyjnie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32,30-070 Kraków osobiście: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32,30-070 Kraków, elektronicznie na adres: biuro@rops.krakow.pl

Podmiot odpowiedzialny za realizację: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32

Załączniki:     Oferta/Formularz zgłaszania uwag


Po rozpatrzeniu oferty Ziemia Bocheńska - Stowarzyszenia Rozwoju Regionu pn. „XXIV Szaradziarskie Mistrzostwa Małopolski w Bochni” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 800/19 z dnia 14 maja 2019 r. uznał za celową realizację ww. zadania publicznego z obszaru działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Na realizację zadania publicznego, przyznaje się dotację w wysokości 8 300,00 zł (słownie: osiem tysięcy 300 złotych 00/100).

>>> Uchwała ZWM Nr 800/19 z dnia 14 maja 2019 r.

>>> Załączniki do Uchwały nr 800/19
Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Osobom Pokrzywdzonym Przez Los

Ogłoszenie w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego złożonego na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nazwa Oferenta:     Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Osobom Pokrzywdzonym Przez Los

Nazwa zadania:    „Pomocna dłoń”

Rodzaj zadania publicznego zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy:     Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

Termin realizacji zadania publicznego:    31.05.2019 r. – 12.07.2019 r.

Data wpływu oferty do UMWM:    30.04.2019 r.

Status oferty:    W trakcie zgłaszania uwag

Wnioskowana kwota dotacji:    10 000,00 zł

Proponowana kwota dotacji:     9 000,00 zł

Termin i forma zgłaszania uwag:     Uwagi do Oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 14.05.2019 r. (liczy się data wpływu uwag do Urzędu, a nie data ich nadania): korespondencyjnie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32,30-070 Kraków osobiście: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32,30-070 Kraków, elektronicznie na adres: biuro@rops.krakow.pl

Podmiot odpowiedzialny za realizację: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32

Załączniki:     Oferta/Formularz zgłaszania uwag


Po rozpatrzeniu oferty Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Osobom Pokrzywdzonym Przez Los pn. „Pomocna dłoń”
złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 801/19 z dnia 14 maja 2019 r. uznał za celową realizację ww. zadania publicznego z obszaru pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Na realizację zadania publicznego, przyznaje się dotację w wysokości 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100).

>>> Uchwała ZWM Nr 801/19 z dnia 14 maja 2019 r.

>>> Załączniki do Uchwały nr 801/19<

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl