Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Kwiecień 2019 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Ukryj kalendarium

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Małe granty

Tryb pozakonkursowy tzw. MAŁE GRANTY

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 486) organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego poza trybem otwartego konkursu ofert ze środków Województwa Małopolskiego z zastrzeżeniem, że wysokość środków finansowych przekazywana w trybie małych grantów nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w danym roku budżetowym na realizację zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym lub podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.


Warunki ubiegania się o dofinansowanie w ramach procedury małych grantów:

  • organizacja składa ofertę według wzoru zgodnego z rozporządzeniem MRPiPS – wzór jest dostępny na stronie internetowej www.malopolskie.pl;
  • projekt musi dotyczyć zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym;
  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty w wysokości 10 000 zł;
  • zadanie publiczne musi być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;
  • łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 w trybie art. 19a ustawy nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł w danym roku kalendarzowym.


Nabór ofert w ramach procedury MAŁYCH GRANTÓW odbywa się w trybie ciągłym (przez cały rok).

Oferty należy składać min. 3 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem realizacji zadania.


Organizacja chcąca ubiegać się o dofinansowanie w ramach MAŁEGO GRANTU, powinna złożyć ofertę na realizację zadania publicznego wraz z wymaganym załącznikiem aktualnym dokumentem stanowiącym o podstawie działalności oferenta/oferentów (Organizacje zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym nie muszą załączać odpisu z KRS), potwierdzający status prawny i umocowanie osób go reprezentujących (zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu oraz aktualne upoważnienie dla proboszcza/przeora o reprezentowaniu parafii/zakonu i zaciąganiu zobowiązań finansowych lub inny dokument właściwy dla oferenta/oferentów) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego:

- osobiście na Dziennik Podawczy:

Kraków, ul. Racławicka 56 parter (nowy budynek) w godzinach 8.00 – 16.00 z dopiskiem MAŁY GRANT

- lub pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30 - 017 Kraków

z dopiskiem MAŁY GRANT


Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego powinno zostać sporządzone przez organizację na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia MRPiPS w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego – wzór sprawozdania dostępny na stronie internetowej www.malopolskie.pl.
Rok 2019:


Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Ogłoszenie w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego złożonego na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Nazwa Oferenta:     Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Nazwa zadania:    Małopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych „O bezpieczeństwie osób starszych w Małopolsce. Edukacja dla Bezpieczeństwa"

Rodzaj zadania publicznego zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy:     Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Termin realizacji zadania publicznego:    9.05.2019 r. – 30.06.2019 r.

Data wpływu oferty do UMWM:    12.04.2019 r.

Status oferty:    W trakcie zgłaszania uwag

Wnioskowana kwota dotacji:    10 000,00 zł

Proponowana kwota dotacji:     6 000,00 zł

Termin i forma zgłaszania uwag:  Uwagi do Oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 30.04. 2019 r. (liczy się data wpływu uwag do Urzędu, a nie data ich nadania): korespondencyjnie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32,30-070 Kraków osobiście: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32,30-070 Kraków, elektronicznie na adres: biuro@rops.krakow.pl

Podmiot odpowiedzialny za realizację: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32

Załączniki:    Oferta/Formularz zgłaszania uwag
Fundacja HORYZONT360

Ogłoszenie w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego złożonego na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nazwa Oferenta: Fundacja HORYZNT360

Nazwa zadania: Organizacja eventu podsumowującego akcję społeczną pn. „Zostań bohaterem! Zamień granie w pomaganie”.

Rodzaj zadania publicznego zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy: Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Termin realizacji zadania publicznego: 23.03.2019 r. – 7.04.2019 r.

Data wpływu oferty do UMWM: 4.03.2019 r.

Status oferty: W trakcie zgłaszania uwag

Wnioskowana kwota dotacji: 10 000,00 zł

Proponowana kwota dotacji: 5 000,00 zł

Termin i forma zgłaszania uwag: Uwagi do Oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 19.03.2019 r. (liczy się data wpływu uwag do Urzędu, a nie data ich nadania): korespondencyjnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, osobiście: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Dziennik Podawczy, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, elektronicznie na adres: biuro@rops.krakow.pl

Podmiot odpowiedzialny za realizację: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32

Załączniki: Oferta/Formularz zgłaszania uwag

Rozstrzygnięcie 

>>> Uchwała ZWM 443/19 z dnia 26 marca 2019 r.

>>> Załączniki do Uchwały 443/19 


Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Mszanie Dolnej

Ogłoszenie w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego złożonego na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Nazwa Oferenta:     Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Mszanie Dolnej

Nazwa zadania:    Korzenie Seniorów w Zagórzańskich Dziedzinach

Rodzaj zadania publicznego zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy:     Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Termin realizacji zadania publicznego:    1.05.2019 r. – 31.05.2019 r.

Data wpływu oferty do UMWM:    11.02.2019 r.

Status oferty:    W trakcie zgłaszania uwag

Wnioskowana kwota dotacji:    10 000,00 zł

Proponowana kwota dotacji:     6 000,00 zł

Termin i forma zgłaszania uwag:     Uwagi do Oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 26.02.2019 r. (liczy się data wpływu uwag do Urzędu, a nie data ich nadania): korespondencyjnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, osobiście: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Dziennik Podawczy, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, elektronicznie na adres: biuro@rops.krakow.pl

Podmiot odpowiedzialny za realizację:   Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32

Załączniki:     Oferta/Formularz zgłaszania uwag

Po rozpatrzeniu oferty Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Mszanie Dolnej pn. „Korzenie Seniorów w Zagórzańskich Dziedzinach” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 325/19 z 5 marca 2019 r. uznał za celową realizację ww. zadania publicznego z obszaru działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Na realizację zadania publicznego, o którym mowa w ust. 1, przyznaje się dotację w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).

>>> Uchwała ZWM  325/19

>>> Załącznik do uchwały ZWM 325/19 


Rok 2018:


Krakowski Związek Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych

Ogłoszenie w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego złożonego na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Nazwa Oferenta:     Krakowski Związek Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych

Nazwa zadania:    Aktywna integracja Krakowskiego Związku Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych

Rodzaj zadania publicznego zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy:     Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Działalność na rzecz Osób Niepełnosprawnych.

Termin realizacji zadania publicznego:    22.11.2018 r. – 29.12.2018 r.

Data wpływu oferty do UMWM:    24.10.2018 r.

Status oferty:    W trakcie zgłaszania uwag

Wnioskowana kwota dotacji:    10 000,00 zł

Proponowana kwota dotacji:     10 000,00 zł

Termin i forma zgłaszania uwag:     Uwagi do Oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 13.10.2018 r. (liczy się data wpływu uwag do Urzędu, a nie data ich nadania): korespondencyjnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, osobiście: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Dziennik Podawczy, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, elektronicznie na adres: biuro@rops.krakow.pl

Podmiot odpowiedzialny za realizację:   Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32

Załączniki:     Oferta/Formularz zgłaszania uwag

Po rozpatrzeniu oferty Krakowskiego Związku Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych pn. „Aktywna integracja Krakowskiego Związku Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 2148/18 z 13 listopada 2018 r. uznał za celową realizację ww. zadania publicznego z obszaru działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Na realizację zadania publicznego, o którym mowa w ust. 1, przyznaje się dotację w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

 >>>Uchwała ZWM 2148/18

>>>Załącznik uchwały 2148/18Małopolskie Stowarzyszenie Wspierania Chorych Na Choroby Picka, Wilsona, Huntingtona, Parkinsona oraz Inne Choroby Neurodegeneracyjne mózgu"

Ogłoszenie w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego złożonego na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Nazwa Oferenta:     Małopolskie Stowarzyszenie Wspierania Chorych Na Choroby Picka, Wilsona, Huntingtona, Parkinsona oraz Inne Choroby Neurodegeneracyjne mózgu"

Nazwa zadania:    Konferencja „ Zdrowie seniora 60+ - wyzwania naszych czasów

w środowisku wiejskim - Alzheimer, Parkinson i inne choroby neurodegeneracyjne mózgu"

Rodzaj zadania publicznego zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy:     Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ust. z dn. 15 04 2011r. o działalności leczniczej; Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Termin realizacji zadania publicznego:    09.09.2018 r. – 15.11.2018 r.

Data wpływu oferty do UMWM:    10.08.2018r. – data wpływu do Dziennika Podawczego

Status oferty:    W trakcie zgłaszania uwag

Wnioskowana kwota dotacji:   9 600,00 zł

Proponowana kwota dotacji:     8 000,00 zł

Termin i forma zgłaszania uwag:  Uwagi do Oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 23.08.2018 r. korespondencyjnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, osobiście: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Dziennik Podawczy, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, elektronicznie na adres: biuro@rops.krakow.pl (liczy się data wpływu uwag do Urzędu, a nie data ich nadania):

Podmiot odpowiedzialny za realizację (nazwa departamentu, nr tel., adres email):    Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, ul. Radziwiłłowska 1 / Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32

Załączniki:  Oferta/ Formularz zgłaszania uwag

Po rozpatrzeniu oferty Małopolskiego Stowarzyszenia Wspierania Chorych Na Choroby Picka, Wilsona, Huntingtona, Parkinsona oraz Inne Choroby Neurodegeneracyjne mózgu pn. Konferencja „Zdrowie seniora 60+ - wyzwania naszych czasów w środowisku wiejskim - Alzheimer, Parkinson i inne choroby neurodegeneracyjne mózgu" złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 1552/18 z 28 sierpnia 2018 r. uznał za celową realizację ww. zadania publicznego z obszaru ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Na realizację zadania publicznego przyznano dotację w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).

>>>Uchwała ZWM 1552/18 

>>>Załącznik do uchwały 1552/18  Krakowski Klub Sportowy JURA MOTO SPORT

Ogłoszenie w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego złożonego na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nazwa Oferenta:     Krakowski Klub Sportowy JURA MOTO SPORT

Nazwa zadania:    „Przygotowanie i przeprowadzenie VII Małopolskiego Forum Srebrnej Gospodarki”

Rodzaj zadania publicznego zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy:     Działalność w wieku emerytalnym

Termin realizacji zadania publicznego:    01.10.2018 r. – 31.10.2018 r.

Data wpływu oferty do UMWM:    6.08.2018 r.

Status oferty:    W trakcie zgłaszania uwag

Wnioskowana kwota dotacji:   10 000,00 zł

Proponowana kwota dotacji:    8 000,00 zł

Termin i forma zgłaszania uwag:     Uwagi do Oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 21.08.2018 r. korespondencyjnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, osobiście: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Dziennik Podawczy, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, elektronicznie na adres: biuro@rops.krakow.pl (liczy się data wpływu uwag do Urzędu, a nie data ich nadania).

Podmiot odpowiedzialny za realizację (nazwa departamentu, nr tel., adres email):    Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, biuro@rops.krakow.pl

Załączniki: Oferta/ Formularz zgłaszania uwag

Po rozpatrzeniu oferty Krakowskiego Klubu Sportowego „JURA MOTO SPORT”, pn. „Przygotowanie i przeprowadzenie VII Małopolskiego Forum Srebrnej Gospodarki” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 1553/18 z 28 sierpnia 2018 r. uznał za celową realizację ww. zadania publicznego z obszaru działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Na realizację zadania publicznego przyznano dotację w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).

>>>Uchwała ZWM  1553/18

>>>Załącznik uchwały 1553/18 Stowarzyszenie „Towarzystwo Wędkarskie Kościelec”

Ogłoszenie w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego złożonego na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Nazwa Oferenta:     Stowarzyszenie „Towarzystwo Wędkarskie Kościelec”

Nazwa zadania:    Organizacja Konkursu kulinarnego „Ziemniaki po Cabańsku”

Rodzaj zadania publicznego zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy:     Działalność w wieku emerytalnym

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Termin realizacji zadania publicznego:    10.09.2018 r. – 31.10.2018 r.

Data wpływu oferty do UMWM:    8.08.2018 r.

Status oferty:    W trakcie zgłaszania uwag

Wnioskowana kwota dotacji:    6105,00 zł

Proponowana kwota dotacji:     5 000,00 zł

Termin i forma zgłaszania uwag:  Uwagi do Oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 21.08.2018 r. korespondencyjnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, osobiście: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Dziennik Podawczy, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, elektronicznie na adres: biuro@rops.krakow.pl (liczy się data wpływu uwag do Urzędu, a nie data ich nadania).

Podmiot odpowiedzialny za realizację (nazwa departamentu, nr tel., adres email):    Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, biuro@rops.krakow.pl

Załączniki:  Oferta/ Formularz zgłaszania uwag

Po rozpatrzeniu oferty Stowarzyszenia „Towarzystwo Wędkarskie Kościelec”, pn. „Organizacja Konkursu kulinarnego „Ziemniaki po Cabańsku” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 1554/18 z 28 sierpnia 2018 r. uznał za celową realizację ww. zadania publicznego z obszaru działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Na realizację zadania publicznego przyznano dotację w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

>>>Uchwała ZWM 1554/18 

>>>Załącznik do uchwały Stowarzyszenie „Makowianki” w Makowie

Ogłoszenie w sprawie uznania celowości realizacji zadania pn. Festyn Rodzinnego Uśmiechu – Dzień Dziecka 2018 złożonego przez Stowarzyszenie „Makowianki” w Makowie na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nazwa zadania:    Festyn Rodzinnego Uśmiechu – Dzień Dziecka 2018

Nazwa Oferenta:    Stowarzyszenie „Makowianki” w Makowie

Obszar współpracy (zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o pożytku):    Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

Termin realizacji zadania publicznego:    25.05.2018 r. – 14.07.2018 r.

Data wpływu oferty do UMWM:    4.05.2018 r. (do ROPS)

Status oferty:    W trakcie zgłaszania uwag

Wnioskowana kwota dotacji: 10 000,00 zł, proponowana kwota dotacji 6 000 zł.

Termin i forma zgłaszania uwag: Uwagi do Oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 22.05.2018r.

Osobiście: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków/ elektronicznie na adres: biuro@rops.krakow.pl/ korespondencyjnie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków. Liczy się data wpływu uwag do Urzędu.

Podmiot odpowiedzialny za realizację: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków

Załączniki:     Oferta/ formularz zgłaszania uwag

Po rozpatrzeniu oferty Stowarzyszenia „Makowianki” w Makowie pn. „Festyn Rodzinnego Uśmiechu – Dzień Dziecka 2018” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 915/18 z 29 maja 2018 r. uznał za celową realizację ww. zadania publicznego z obszaru działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

Na realizację zadania publicznego przyznano dotację w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).

>>> Uchwała ZWM 915/18

>>> Załącznik do UchwałyStowarzyszenie Pomocy Ludziom Starszym i Niepełnosprawnym im. Papieża Jana Pawła II

Ogłoszenie w sprawie uznania celowości realizacji zadania pn. II Ogólnopolski Kongres Rad Seniorów złożonego przez Stowarzyszenie Pomocy Ludziom Starszym i Niepełnosprawnym im. Papieża Jana Pawła II na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nazwa zadania:  II Ogólnopolski Kongres Rad Seniorów

Nazwa Oferenta:  Stowarzyszenie Pomocy Ludziom Starszym i Niepełnosprawnym im. Papieża Jana Pawła II

Obszar współpracy (zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o pożytku):  Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Termin realizacji zadania publiczneg

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl