Załaduj kalendarz

Otwarte Konkursy Ofert

2018 rok


Otwarty konkurs ofert na organizację "Małopolskich Dni Seniora"

W dniu 14 sierpnia 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych, (Uchwała nr 1437/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych poprzez organizację „Małopolskich Dni Seniora” oraz powołania Komisji oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert).

Na powyższe zadania w budżecie Województwa Małopolskiego na rok 2018 przeznaczono środki do kwoty ogółem 80 000 zł.

Wyboru ofert i podziału środków finansowych dokona Zarząd Województwa.

Oferty na realizację zadań można składać w terminie do 5 września 2018r. do godz. 16.00

• osobiście w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie: ul. Piastowska 32 30-070 Kraków, na Dzienniku Podawczym (parter) lub

• przesłać ofertę pocztą na adres korespondencyjny: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.

WAŻNE: liczy się data wpływu oferty do siedziby ROPS, potwierdzona pieczęcią wpływu

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin, dostępne są na stronie internetowej ROPS, BIP ROPS w zakładce „organizacje pozarządowe/otwarte konkursy ofert”.

Informacje można uzyskać także w Dziale Polityki Społecznej ROPS (I p, pok. nr 12).

Samorząd Województwa Małopolskiego w 2017 r. przyznał dofinansowanie na realizację 27 zadań w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, na łączną kwotę 577 950 zł.

Do pobrania:

Uchwała ZWM
Regulamin konkursu
Wymogi w zakresie realizacji zadania
Wzór oferty
Umowa
Wzór sprawozdania z realizacji zadaniaUnieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych poprzez organizację „Małopolskich Dni Seniora”


Zarząd Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie ul. Basztowa 22 ogłasza, że

 

UNIEWAŻNIA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2018 r. ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA FUNKCJONOWANIA SPOŁECZNEGO ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU OSÓB STARSZYCH POPRZEZ ORGANIZACJĘ „MAŁOPOLSKICH DNI SENIORA”

ogłoszony na mocy uchwały Nr 1437/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych poprzez organizację „Małopolskich Dni Seniora” oraz powołania Komisji oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert.

Powód unieważnienia otwartego konkursu ofert: nie złożono żadnej oferty.


- Uchwała ZWM
- Załącznik do uchwały Otwarty konkurs ofert w ramach II edycji BO WM


W dniu 20 marca 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2018 - 2019 zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie wspierania rodziny, działalności na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.


W ramach konkursu przewiduje się wspieranie wieloletniego przedsięwzięcia pn. Aktywne społeczeństwo obejmującego następujące działania: propagowanie różnych form aktywności rodzin, dzieci i osób starszych; organizowanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego dzieci i rodzin; rozwijanie integracji międzypokoleniowej.


Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza na realizację zadania wybranego w ramach konkursu w latach 2018 – 2019 środki finansowe do kwoty ogółem 313 987 zł, w tym w 2018 r. 204 517 zł i w 2019 r. 109 470 zł. Wyboru ofert dokona Zarząd Województwa Małopolskiego.


Oferty na realizację zadań można składać w terminie do 13 kwietnia 2018r. do godz. 16.00

• osobiście w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie ul.Piastowska 32, 30-070 Kraków, na Dzienniku Podawczym (parter)

lub

• przesłać ofertę pocztą na adres korespondencyjny:Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.

WAŻNE: liczy się data wpływu oferty do siedziby ROPS, potwierdzona pieczęcią wpływu


Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin, dostępne są na stronie internetowej ROPS, BIP ROPS w zakładce „organizacje pozarządowe/otwarte konkursy ofert”.


Informacje można uzyskać także w Dziale Polityki Społecznej ROPS (I piętro, pok. nr 12).


Samorząd Województwa Małopolskiego w 2017 r. przyznał dofinansowanie na realizację 27 zadań w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, na łączną kwotę 577 950 zł.


Do pobrania:

- Uchwała ZWM
- Regulamin konkursu
- Wzór oferty
- Wzór umowy
- Sprawozdanie z wykonania zadania


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w ramach II edycji BO WM


Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 747/18 z dnia 8 maja 2018 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2018 - 2019 zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie wspierania rodziny, działalności na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.


Do konkursu złożona została 1 oferta.


Zarząd Województwa Małopolskiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, postanowił dofinansować zadanie na łączną kwotę 313 987,00 zł.


>>> Uchwała ZWM nr 747/18Otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych

W dniu 30 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych (Uchwała nr 138/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30.01.2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych oraz powołania Komisji oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert).


W ramach konkursu przewiduje się wspieranie zadań polegających na wspieraniu funkcjonowania społecznego osób starszych (w szczególności z obszarów wiejskich); przeciwdziałaniu wykluczeniu osób starszych (w szczególności z obszarów wiejskich); rozwoju aktywności edukacyjnej osób starszych, w tym UTW (w tym profesjonalizacja kadr); budowaniu podmiotowości i zaangażowania osób starszych w działalność na rzecz środowisk lokalnych (w tym rozwój samopomocy, samoorganizacji i wolontariatu); włączaniu osób starszych w dialog i współpracę z samorządem lokalnym; budowaniu pozytywnego wizerunku starości; rozwoju współpracy międzypokoleniowej.


Na powyższe zadania w budżecie Województwa Małopolskiego na rok 2018 przeznaczono środki do kwoty ogółem 700 000 zł.

Wyboru ofert i podziału środków finansowych dokona Zarząd Województwa.


Samorząd Województwa Małopolskiego w 2017 r. przyznał dofinansowanie na realizację 27 zadań w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, na łączną kwotę 577 950 zł.


Oferty na realizację zadań można składać w terminie do 23 lutego 2018 r. do godz. 12.00:

• osobiście w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie: ul. Piastowska 32 30-070 Kraków, na Dzienniku Podawczym (parter) lub

• przesłać ofertę pocztą na adres korespondencyjny:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.


WAŻNE: liczy się data wpływu oferty do siedziby ROPS, potwierdzona pieczęcią wpływu.


Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin, dostępne są na stronie internetowej ROPS, BIP ROPS w zakładce „organizacje pozarządowe/otwarte konkursy ofert”.

Informacje można uzyskać także w Dziale Polityki Społecznej ROPS (parter, pok. nr 5).


Do pobrania:
- Uchwała Nr 138/18
- Zał. nr 1 do uchwały - regulamin konkursu
- Zał. nr 1 do regulaminu - wzór ofert
- Zał. nr 2 do regulaminu - wzór umowy
- Zał. nr 3 do regulaminu - wzór sprawozdania
- Zał. nr 4 do regulaminu - uczestnicy zadania publicznego


W dniu 6 kwietnia 2018 r. o godz. 9:00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, sala 16 (II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na działania na rzecz osób starszych


Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 659/18 z dnia 17 kwietnia 2018 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych.


Do otwartego konkursu ofert wpłynęło 69 ofert.


Zarząd Województwa Małopolskiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej postanowił dofinansować 37 zadań na łączną kwotę 700 000 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych).


>>> Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 659/18 z dnia 17 kwietnia 2018 r.
>>> Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji
>>> Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym nie udziela się dotacji
>>> Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, których oferty zostały odrzucone ze względu na niespełnienie wymogów formalnych określonych w regulaminie
2017 rok


Otwarty konkurs ofert na organizację III Kongresu "Srebrna Małopolska"


W dniu 23 marca 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, (Uchwała nr 447/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, w obszarze wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych poprzez organizację III Kongresu „Srebrna Małopolska” oraz powołania Komisji oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert).


W ramach konkursu przewiduje się zlecenie zadania z zakresu wspierania funkcjonowania osób starszych poprzez organizację III Kongresu „Srebrna Małopolska”.


Na powyższe zadania w budżecie Województwa Małopolskiego na rok 2017 przeznaczono środki do kwoty ogółem 90 000 zł.


Do konkursu mogą być składane oferty zadań realizowanych w 2017 r., których realizacja których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 1 maja 2017 r., a kończyć nie później niż 30 września 2017 r.


Wyboru ofert i podziału środków finansowych dokona Zarząd Województwa.


Oferty na realizację zadań można składać w terminie do 14 kwietnia 2017 r. do godz. 12.00

• osobiście w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie:ul. Piastowska32 30-070 Kraków, na Dzienniku Podawczym

lub

• przesłać ofertę pocztą na adres korespondencyjny: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.


WAŻNE: liczy się data wpływu oferty do siedziby ROPS, potwierdzona pieczęcią wpływu


Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin, dostępne są na stronie internetowej ROPS, BIP ROPS w zakładce „organizacje pozarządowe/otwarte konkursy ofert” oraz na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.malopolska.pl

Informacje można uzyskać także w Dziale Polityki Społecznej ROPS (I piętro, pok. nr 12).


Samorząd Województwa Małopolskiego w 2016 r. przyznał dofinansowanie na realizację 27 zadań na łączną kwotę 590 500 zł.


Do pobrania:

Uchwała
Regulamin
Wymogi w zakresie realizacji zadania
Wzór oferty
Wzór umowy
Wzór sprawozdaniaRozstrzygnięcie otwartego konkursu na organizację III Kongresu „Srebrna Małopolska”Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 667/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych poprzez organizację III Kongresu „Srebrna Małopolska”.


Do konkursu złożona została 1 oferta.


Zarząd Województwa Małopolskiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, postanowił dofinansować zadanie na łączną kwotę 68 000,00 zł.


Uchwała Nr 667/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 25 kwietnia 2017 r.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania wybranego w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego WM


W dniu 14 marca 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, (Uchwała nr 382/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, w obszarze wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego oraz powołania Komisji oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert).


W ramach konkursu przewiduje się zlecenie zadania z zakresu wspierania funkcjonowania osób starszych pod nazwą: „Centrum Asystentury Społecznej w Andrychowie – świadczenie usług asystenckich dla osób starszych i niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie powiatu wadowickiego”.


Na powyższe zadania w budżecie Województwa Małopolskiego na rok 2017 przeznaczono środki do kwoty ogółem 60 000 zł.


Do konkursu mogą być składane oferty zadań realizowanych w 2017 r., których realizacja których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 15 kwietnia 2017 r., a kończyć nie później niż 31 grudnia 2017 r.


Wyboru ofert i podziału środków finansowych dokona Zarząd Województwa.


Samorząd Województwa Małopolskiego w 2016 r. przyznał dofinansowanie na realizację 27 zadań na łączną kwotę 590 500 zł.


Oferty na realizację zadań można składać w terminie do 5 kwietnia 2017 r. do godz. 12.00

• osobiście w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie:ul.Piastowska32 30-070 Kraków, na Dzienniku Podawczym

lub

• przesłać ofertę pocztą na adres korespondencyjny: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.


WAŻNE: liczy się data wpływu oferty do siedziby ROPS, potwierdzona pieczęcią wpływu


Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin, dostępne są w BIP ROPS w zakładce „organizacje pozarządowe/otwarte konkursy ofert” oraz na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.malopolska.pl


Informacje można uzyskać także w Dziale Polityki Społecznej ROPS (I piętro, pok. nr 12).

Do pobrania:

>>> Uchwała

>>> Regulamin
>>> Wzór oferty
>>> Wzór umowy
>>> Wzór sprawozdaniaRozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację działań na rzecz seniorów w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego


Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 666/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, w obszarze wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.


Do otwartego konkursu ofert wpłynęła 1 oferta.


Zarząd Województwa Małopolskiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, postanowił dofinansować zadanie na kwotę 59 950,00 zł


Uchwała Nr 666/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 25 kwietnia 2017 r.
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zdań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych.


W dniu 31 stycznia 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej (Uchwała nr 127/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31.01.2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych oraz powołania Komisji oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert).


W ramach konkursu przewiduje się wspieranie zadań polegających na wspieraniu funkcjonowania społecznego osób starszych (w szczególności z obszarów wiejskich), przeciwdziałaniu wykluczeniu osób starszych (w szczególności z obszarów wiejskich), rozwoju ustawicznego kształcenia osób starszych, w tym UTW (w tym profesjonalizacja kadr).


Na powyższe zadania w budżecie Województwa Małopolskiego na rok 2017 przeznaczono środki do kwoty ogółem 450 000 zł.


Wyboru ofert i podziału środków finansowych dokona Zarząd Województwa.


Oferty na realizację zadań można składać w terminie do 22 lutego 2017 r. do godz. 12.00

• osobiście w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie:ul.Piastowska32 30-070 Kraków, na Dzienniku Podawczym (parter)

lub

• przesłać ofertę pocztą na adres korespondencyjny:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,
ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.

WAŻNE: liczy się data wpływu oferty do siedziby ROPS, potwierdzona pieczęcią wpływu


Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin, dostępne są na stronie internetowej ROPS, BIP ROPS w zakładce „organizacje pozarządowe/otwarte konkursy ofert”.


Informacje można uzyskać także w Dziale Polityki Społecznej ROPS (I piętro, pok. nr 12)


Uchwała
Regulamin
Wzór oferty
Wzór umowy
Wzór sprawozdania
Uczestnicy zadania publicznegoRozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na działania na rzecz osób starszych


Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 619/17 z dnia 20 kwietnia 2017 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych.


Do otwartego konkursu ofert wpłynęło 71 ofert.


Zarząd Województwa Małopolskiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej postanowił dofinansować 25 zadań na łączną kwotę 450 000 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).


>>> Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 619/17 z dnia 20 kwietnia 2017 r.

>>> Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji

>>> Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym nie udziela się dotacji

>>> Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, których oferty zostały odrzucone ze względu na niespełnienie wymogów formalnych określonych w regulaminie

2016 rok


Otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2016 - 2017 zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, w obszarze wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego


W dniu 18 października 2016 r. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, (Uchwała nr 1545/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2016 - 2017 zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, w obszarze wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego oraz powołania Komisji oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert).


W ramach konkursu przewiduje się wspieranie zadań polegających na wspieraniu funkcjonowania społecznego osób starszych:

1)    Część 1 - powołanie Krakowskiego Klubu Seniora Kina Paradox oferującego seniorom - mieszkańcom Krakowa zajęcia filmowe, kulturalne i ruchowe.

2)    Część 2 - Aktywni seniorzy – cykl spotkań / warsztatów z mieszkańcami Gminy Chełmiec obejmujących wykłady z zakresu ochrony zdrowia, wykonanie badań profilaktycznych, wyjazdy na basen, piesze wędrówki i taniec.

3)    Część 3 - Centrum Asystentury Społecznej w Andrychowie – świadczenie usług asystenckich dla osób starszych i niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie powiatu wadowickiego.

Na powyższe zadania w budżecie Województwa Małopolskiego na rok 2016 przeznaczono środki do kwoty ogółem 200 050 zł.


Do konkursu mogą być składane oferty zadań realizowanych w okresie dwuletnim, których realizacja których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 1 listopada 2016 r., a kończyć nie później niż 30 czerwca 2017 r. (dla zadania wskazanego w § 1 ust. 2 pkt 1) i niż 31 październik 2017 r. (dla zadań wskazanych w części § 1 ust. 2 pkt 2 i pkt 3).


Wyboru ofert i podziału środków finansowych dokona Zarząd Województwa.


Samorząd Województwa Małopolskiego w 2015 r. dofinansował 25 zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na łączną kwotę 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), w 2016 r. 25 zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na łączną kwotę 450 000 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).


Oferty na realizację zadań można składać w terminie do 9 listopada 2016r. do godz. 12.00

• osobiście w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie:ul.Piastowska32 30-070 Kraków, w kancelarii (pok. nr 7, I piętro)

lub

• przesłać ofertę pocztą na adres korespondencyjny:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.

WAŻNE: liczy się data wpływu oferty do siedziby ROPS, potwierdzona pieczęcią wpływu


Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin, dostępne są w BIP ROPS w zakładce „współpraca z organizacjami pozarządowymi” oraz na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.malopolska.pl

Informacje można uzyskać także w Dziale Polityki Społecznej ROPS (I piętro, pok. nr 12).

Uchwała 1545/16


Regulamin konkursu


Wzór formularza oferty

Wzór umowy

Wzór formularza sprawozdania

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację działań na rzecz seniorów w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 1739/16 z dnia 24 listopada 2016 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2016 – 2017 zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.


Do otwartego konkursu ofert wpłynęły 3 oferty, w tym jedna, która nie spełniła wymogów formalnych.


Zarząd Województwa Małopolskiego po zapoznaniu się z rekomendacją Komisji Konkursowej przyjął do realizacji 2 oferty na łączną kwotę dofinansowania 139 538 zł.

Uchwała  Nr 1739/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r.

Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji

Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, których oferty nie spełniły wymogów formalnych
Otwarty konkurs ofert na realizację zdań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych.

W dniu 2 lutego 2016 r. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej

W związku z Uchwałą nr 150/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 2.02.2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie rozpoczyna nabór wniosków do konkursu.


W ramach konkursu przewiduje się przekazanie dotacji na zadania polegające na:

wspieraniu funkcjonowania społecznego osób starszych,

przeciwdziałaniu wykluczeniu osób starszych,

rozwoju ustawicznego kształcenia osób starszych, w tym Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Na powyższe zadania w projekcie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2016 przeznaczono środki do kwoty ogółem 450 000 zł.

Oferty na realizację zadań można składać w terminie do 25 lutego 2016 r. do godz. 12.00:

- osobiście w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie: ul. Piastowska 32 30-070 Kraków, w kancelarii (pok. nr 7, I piętro)

lub

 - przesłać ofertę pocztą na adres korespondencyjny: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.

WAŻNE: liczy się data wpływu oferty do siedziby ROPS Kraków, potwierdzona pieczęcią wpływu.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin, dostępne są na stronie internetowej ROPS, BIP ROPS w zakładce „organizacje pozarządowe/otwarte konkursy ofert” oraz stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w zakładce „organizacje pozarządowe/otwarte konkursy ofert”.

Informacje na temat konkursu można również uzyskać pod numerem telefonu 12 422 06 36 wewn. 21

Wyboru ofert i podziału środków finansowych dokona Zarząd Województwa.

Samorząd Województwa Małopolskiego w 2015 r. zrealizował zadania publiczne z zakresu pomocy społecznej w postaci udzielenia dotacji na dofinansowanie realizacji 25 zadań w łącznej kwocie 500 000 zł.

W 2016 r., do dnia ogłoszenia niniejszego konkursu, Samorząd Województwa Małopolskiego nie realizował zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w postaci udzielenia dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Uchwała Nr 150/16

Regulamin Konkursu

Wzór formularza oferty

Wzór umowy

Wzór formularza sprawozdaniaSpotkania informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację działań na rzecz małopolskich seniorów

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych udziałem w konkursie dotacyjnym na spotkania informacyjne.

Kraków
12 lutego 2016 r. godz. 10.30
Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72 b, p. 106, I piętro.
W sprawie zapisów na spotkanie prosimy kontaktować się pod numer telefonu 12 422 06 36 w. 21.

Tarnów
15 lutego 2016 r., godz. 10.00
Urząd Miasta Tarnowa, ul. Wałowa 10, Sala Lustrzana, I piętro.
W sprawie zapisów na spotkanie prosimy kontaktować się pod numer telefonu 14 68 82 442.Posiedzenie Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych

Informujemy, iż posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej w celu oceny ofert w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych odbędzie się w dniu 31 marca 2016 r. o godz. 13.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32,
w sali 16 (II piętro).Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację działań na rzecz seniorów

Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 554/16 z dnia 19 kwietnia 2016 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych.

Do otwartego konkursu ofert wpłynęło 107 ofert.

Zarząd Województwa Małopolskiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej postanowił dofinansować 25 zadań na łączną kwotę 450 000 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego NR 554/16 z dnia 19 kwietnia 2016 r.

Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji.

Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym nie udziela się dotacji.

Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, których oferty zostały odrzucone ze względu na niespełnienie wymogów formalnych określonych w regulaminie.Konkursy dotacyjne z obszaru pomocy społecznej

2015Otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych, poprzez organizację Małopolskiego Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku.


W dniu 17 marca 2015 r. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, (Uchwała nr 316/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych, poprzez organizację Małopolskiego Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Zakłada się osiągnięcie następującego rezultatu:

a. organizacja małopolskiego forum uniwersytetów trzeciego wieku, w postaci Małopolskiego Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Na powyższe zadanie w budżecie Województwa Małopolskiego na rok 2015 przeznaczono środki do kwoty ogółem 100 000 zł.

Wyboru oferty i podziału środków finansowych dokona Zarząd Województwa.

Oferty na realizację zadań można składać w terminie do 08 kwietnia 2015 r. do godz. 12.00

osobiście w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie:

ul. Piastowska 32 30-070 Kraków, w sekretariacie (pok. nr 7, I piętro)

lub

przesłanie oferty pocztą na adres korespondencyjny:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,

ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.

WAŻNE: liczy się data wpływu oferty do siedziby ROPS, potwierdzona pieczęcią wpływu.


Szczegółowe informacje dotyczące konkursu:

Uchwała 316/15

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Formularz oferty

Wzór umowy z załącznikami

Formularz sprawozdania


Informacje można uzyskać także w dziale Polityki Społecznej ROPS - tel. 12 422 06 36 wew. 21

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - organizacja Małopolskiego Kongresu UTW:

Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 468/15 z dnia 20 maja 2015 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych poprzez organizację Małopolskiego Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Do otwartego konkursu wpłynęła 1 oferta.

Zarząd Województwa Małopolskiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej postanowił dofinansować zadanie na łączną kwotę 77 420 zł. (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia złotych).

Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 468/15 z dnia 23 kwietnia 2015 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otwarty konkurs ofert na realizację zdań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych.

W dniu 8 stycznia 2015 r. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, (Uchwała nr 7/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8.01.2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych).

W ramach konkursu przewiduje się wspieranie zadań polegających na wspieraniu funkcjonowania społecznego osób starszych, przeciwdziałaniu wykluczeniu osób starszych, rozwoju ustawicznego kształcenia osób starszych, w tym UTW.

Na powyższe zadania w projekcie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2015 przeznaczono środki do kwoty ogółem 500 000 zł.

Wyboru ofert i podziału środków finansowych dokona Zarząd Województwa.

Samorząd Województwa Małopolskiego w 2014 r. zrealizował zadania publiczne z zakresu pomocy społecznej w postaci udzielenia dotacji na dofinansowanie realizacji 22 zadania w łącznej kwocie 457.000 zł. W 2015 r., do dnia ogłoszenia niniejszego konkursu, Samorząd Województwa Małopolskiego nie realizował zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w postaci udzielenia dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Oferty na realizację zadań można składać w terminie do 30 stycznia 2015 r. do godz. 12.00

osobiście w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie: ul. Piastowska 32 30-070 Kraków, w sekretariacie (pok. nr 7, I piętro)

lub

przesłać ofertę pocztą na adres korespondencyjny: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.

WAŻNE: liczy się data wpływu oferty do siedziby ROPS, potwierdzona pieczęcią wpływu.


Informacje można uzyskać także w sekretariacie ROPS ( I piętro, pok. nr 7).


Uchwała Nr 7/15

Regulamin Konkursu

Wzór formularza oferty

Wzór umowy

Wzór formularza sprawozdania 


Spotkania informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych.

Zapraszamy organizacje pozarządowe zainteresowane udziałem w konkursie dotacyjnym do uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym:

Tarnów
15 stycznia 2015 r., godz. 10.00, Tarnów, Urząd Miasta, ul. Wałowa 10, Sala Lustrzana, I piętro.

- zapisy do wyczerpania miejsc, tel. 14 688 28 26

Kraków
16 stycznia 2015 r. godz. 12.00, Kraków, Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72 b, p. 106, I piętro.

- zapisy do wyczerpania miejsc, tel. 12 422 06 36 w. 21

Nowy Sącz
22 stycznia 2015 r. godz. 10.00, Nowy Sącz, Urząd Miasta, Rynek 1, Sala Reprezentacyjna.

- zapisy do 19 stycznia lub wyczerpania miejsc, tel. 18 449 06 88 lub email: jbryniak@nowysacz.plTermin posiedzenia komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych.

Informujemy, iż posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej w celu oceny ofert w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację w 2015 r., zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych odbędzie się w dniu 11 marca 2015 r. o godz. 13:00 w sali 414 (IV piętro) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – ul. Racławicka 56.


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z obszaru pomocy społecznej, w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych

Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 346/15 z dnia 26 marca 2015 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych.

Do otwartego konkursu ofert wpłynęło łącznie 106 ofert.


Zarząd Województwa Małopolskiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej postanowił dofinansować 25 zadań na łączną kwotę 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 346/15 z dnia 26 marca 2015 r.

Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji.

Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym nie udziela się dotacji.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2014

Otwarty konkurs ofert na realizację zdań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej - Organizacja Małopolskiego Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku. 

Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 542/14 z dnia 20 maja 2014 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych poprzez organizację Małopolskiego Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Do otwartego konkursu wpłynęła 1 oferta. 

Zarząd Województwa Małopolskiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej postanowił dofinansować  zadanie na łączną kwotę 82 995 zł. (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych).

Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 542/14 z dnia 20 maja 2014r.


Informujemy, iż posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej w celu oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych poprzez organizację Małopolskiego Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku, odbędzie się w dniu 12 maja 2014 r. o godz. 09.00 w sali 16 (II piętro) Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, przy ul. Piastowskiej 32. 

W dniu 27 marca 2014 r. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, (Uchwała nr 338/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27.03.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych, poprzez organizację Małopolskiego Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Zakłada się osiągnięcie następującego rezultatu:
a. organizacja małopolskiego forum uniwersytetów trzeciego wieku, w postaci Małopolskiego Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Na powyższe zadanie w budżecie Województwa Małopolskiego na rok 2014 przeznaczono środki do kwoty ogółem 100 000 zł.

Wyboru oferty i podziału środków finansowych dokona Zarząd Województwa.


Oferty na realizację zadań można składać w terminie do 24 kwietnia 2014 r. do godz. 16.00


osobiście w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie: 

ul. Piastowska 32 30-070 Kraków, w sekretariacie (pok. nr 7, I piętro)

lub

przesłanie oferty pocztą na adres korespondencyjny:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,

ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.

WAŻNE: liczy się data wpływu oferty do siedziby ROPS, potwierdzona pieczęcią wpływu.


Szczegółowe informacje dotyczące konkursu:
Uchwała 338/14
Regulamin
Formularz oferty
Wzór umowy z załącznikami
Formularz sprawozdania

Informacje można uzyskać także w dziale Polityki Społecznej ROPS - tel. 12 422 06 36 wew. 21

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otwarty konkurs ofert na realizację zdań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych.

Rozstrzygnięcie konkursu dotacyjnego z obszaru pomocy społecznej

Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 427/14 z dnia 22 kwietnia 2014 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych.

Do otwartego konkursu wpłynęło 152 oferty.

Zarząd Województwa Małopolskiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej postanowił dofinansować 24 zadania na łączną kwotę 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).


Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym nie udziela się dotacji.

Informujemy, iż posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej w celu oceny ofert w ogłoszonym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych odbędzie się w dniu 04 kwietnia 2014 r. o godz. 11.00 w sali 106 (I piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - ul. Wielicka 72 b w Krakowie.

W dniu 30 stycznia 2014 r. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zdań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej (Uchwała nr 88/14 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych). W ramach konkursu przewiduje się wspieranie zadań polegających na wspieraniu funkcjonowania społecznego osób starszych oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych.

Zakłada się osiągnięcie następujących rezultatów:

1. ograniczenie procesu marginalizacji ludzi starszych oraz zmniejszanie rozmiarów ich społecznego wykluczenia,

2. stymulowanie wzrostu aktywności społecznej osób należących do tej grupy wiekowej oraz zdrowego i aktywnego stylu życia wśród osób starszych,

3. rozwój ustawicznego kształcenia osób starszych, w tym uniwersytetów trzeciego wieku (UTW).

Na powyższe zadania w budżecie Województwa Małopolskiego na rok 2014 przeznaczono środki do kwoty ogółem 500 000 zł


Wyboru ofert i podziału środków finansowych dokona Zarząd Województwa.

Oferty na realizację zadań można składać w terminie do 24 lutego 2014 r. do godz. 12.00. 

Załączniki:

Uchwała nr 88/14

Regulamin Konkursu

Wzór formularza oferty

Wzór umowy

Wzór formularza sprawozdania
Spotkania informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych.

Zapraszamy zainteresowanych udziałem w konkursie dotacyjnym do uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym:

Kraków
6 luty 2014 r. godz. 11.00  Kraków, ul. Wielicka 72 b, p. 106
- zapisy do wyczerpania miejsc, tel. 12 422 06 36 w. 21

Nowy Sącz
7 luty 2014r. godz. 11.00 Nowy Sącz, Urząd Miasta, Rynek 1, Sala Ratuszowa
- zapisy do wyczerpania miejsc, tel. 18 449 06 87

Tarnów
11 luty godz. 11.00 Tarnów, Urząd Miasta, ul. Goldhammera 3, Sala Narad nr 8, parter
- zapisy do wyczerpania miejsc, tel. 14 688 28 26 


Spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert - Tarnów


Odbyły się już dwa spotkania informacyjne dla organizacji pozarządowych w Krakowie i Nowym Sączu, dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych .

Zapraszamy na ostatnie spotkanie informacyjne, które odbędzie się w Tarnowie 11 lutego godz. 11.00 w Urzędzie Miasta, ul. Goldhammera 3, Sala Narad nr 8, na parterze.

Zapisy do wyczerpania miejsc pod numerem tel. 14 688 28 26

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013

Konkurs dotacyjny w roku 2013

W dniu 14 lutego 2013 r. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zdań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej (Uchwała nr 181/13 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych). W ramach konkursu przewiduje się wspieranie zadań polegających na wspieraniu funkcjonowania społecznego osób starszych oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych.

Zakłada się osiągnięcie następujących rezultatów:

  1. ograniczenie procesu marginalizacji ludzi starszych oraz zmniejszanie rozmiarów ich społecznego wykluczenia,
  2. stymulowanie wzrostu aktywności społecznej osób należących do tej grupy wiekowej oraz zdrowego i aktywnego stylu życia wśród osób starszych,
  3. rozwój ustawicznego kształcenia osób starszych, w tym uniwersytetów trzeciego wieku (UTW).
Na powyższe zadania w budżecie Województwa Małopolskiego na rok 2013 przeznaczono środki do kwoty ogółem 500 000 zł.

Wyboru ofert i podziału środków finansowych dokona Zarząd Województwa.

Oferty na realizację zadań można składać w terminie do 11 marca 2013 r. do godz. 12.00.

Załączniki:

Uchwała Nr 181/13

Regulamin Konkursu

Wzór formularza oferty

Wzór umowy

Wzór formularza sprawozdania

Informujemy organizacje, które złożyły oferty na na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych, iż zgodnie z § 10 ust. 6 Regulaminu, do organizacji, których oferty zawierały braki formalne zostały wysłane drogą elektroniczną wezwania do uzupełnienia braków formalnych.

Prosimy o sprawdzanie poczty.

Informujemy, iż posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej w celu oceny ofert w ogłoszonym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych odbedzie się w dniu 26 kwietnia 2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, pok. 454.


Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl