Załaduj kalendarz

Inne wydawnictwa

Opis
Niniejsze opracowanie powstało na bazie dwóch, przeprowadzonych na przełomie grudnia 2013 i stycznia 2014 r. badań, których wynikiem są raporty pn.: 1. Monitoring przedsiębiorstw społecznych w Małopolsce 2013 r. Raport z IV edycji badań. 2. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej w Małopolsce 2013 r. Raport z II edycji badań. Obydwa badania są cyklicznymi, rokrocznie realizowanymi badaniami ilościowymi pozwalającymi obserwować zmiany zachodzące w obszarze rozwoju przedsiębiorstw społecznych oraz zasięgu współpracy jednostek samorządu terytorialnego (JST) z podmiotami ekonomii społecznej (PES). Tegoroczna edycja Monitoringu przedsiębiorstw społecznych w Małopolsce jest już czwartą z rzędu, natomiast badanie pn. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej w Małopolsce jest drugim badaniem tego obszaru. Przeprowadzenie badań oraz opracowanie raportów zostało wykonane w ramach projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I (ARES), którego celem jest wsparcie rozwoju ekonomii społecznej w województwie małopolskim. Projekt ARES realizowany jest w ramach: Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.
Spis treści

WPROWADZENIE

METODOLOGIA I REALIZACJA BADANIA

1.1. Opis narzędzi badawczych

NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI BADAŃ

2.1. Opis przedsiębiorstw społecznych

2.2. Działalność społeczna

2.2.1. Działania na rzecz wykluczonych lub/i zagrożonych wykluczeniem społecznym

2.2.2. Działalność na rzecz społeczności lokalnej

2.3. Współpraca organizacji z otoczeniem

WSPÓŁPRACA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z PODMIOTAMI EKONOMII SPOŁECZNEJ

3.1. Współpraca JST z PES

3.2. Typy PES, z którymi współpracują JST

3.3. Ocena efektów współpracy z PES

3.4. Ekonomia społeczna w wymiarze dokumentacji strategicznej JST

3.4.1. Strategia rozwiązywania problemów społecznych

3.4.2. Strategia rozwoju lokalnego

3.4.3. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi

3.5. Inicjatywy lokalne

3.6. Fundusz sołecki

3.7. Stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych

ZASOBY LUDZKIE W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH

4.1. Zatrudnienie w PS

4.1.1. Liczba zatrudnionych ogółem

4.1.2. Zatrudnienie na umowę o pracę

4.1.3. Liczba zatrudnionych w ramach umowy cywilnoprawnej

4.1.4. Zatrudnienie subsydiowane

4.1.5. Poziom zatrudnienia beneficjentów w przedsiębiorstwach społecznych

4.1.6. Zatrudnienie i zwolnienia beneficjentów w ostatnich 12 miesiącach funkcjonowania PS

4.1.7. Wolontariusze

4.2. Rozwój zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach społecznych

4.2.1. Plany dotyczące zatrudnienia w najbliższych 12 miesiącach

4.2.2. Wpływ pracowników i członków przedsiębiorstw społecznych na ważne decyzje w organizacji

4.2.3. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

DZIAŁALNOŚĆ EKONOMICZNA PRZEDSIĘBIORSTWA

5.1. Obszary działalności ekonomicznej i jej odbiorcy

5.2. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw społecznych

5.3. Bariery i słabości prowadzenia działalności ekonomicznej

WNIOSKI I REKOMENDACJE

Wnioski i rekomendacje dotyczące rozwoju Ekonomii Społecznej w Małopolsce 

Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl