Badania i analizy Badania i analizy

Ocena zasobów pomocy społecznej województwa małopolskiego

Opracowanie, zgodnie z obowiązkiem ustawowym, realizowane jest corocznie od 2012 r. Raport, będący analizą głównie sprawozdań przesłanych przez małopolskie gminy i powiaty, prezentuje podstawowe informacje o sytuacji społecznej i demograficznej w regionie, statystyki dotyczące osób i rodzin korzystających ze wsparcia, zestawienia obrazujące dostępność mieszkańców do usług społecznych. Informacje te, wraz danymi o kadrze, nakładach finansowych na realizację zadań itp. stanowią podstawę oceny bieżącej sytuacji w sektorze pomocy i integracji społecznej w Małopolsce.

Raport za 2020 r. w wersji dostępnej dla osób ze szczególnymi potrzebami z erratą.

Raporty za poprzednie lata: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 z erratą, 2018 z erratą, 2019

Badanie ewaluacyjne projektów systemowych PO KL Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2

W badaniu ewaluacji poddane zostały projekty systemowe PO KL Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 realizowane przez małopolskie ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie. Badanie obejmowało ocenę jakości działań realizowanych w projektach pod kątem ich trafności, adekwatności, skuteczności i użyteczności. Trzonem badania były projekty realizowane w latach 2010-2012, a tło analizy stanowiły projekty realizowane przed i po tym okresie. Badanie obejmuje perspektywę uczestników i realizatorów projektów oraz otoczenia instytucjonalnego OPS i PCPR.
Pobierz rekomendacje dla OPS i PCPR

Mieszkania chronione dla osób opuszczających pieczę zastępczą w Małopolsce. Analiza dostępnej oferty i zapotrzebowania

Badanie, którego celem była analiza oferty mieszkań chronionych dostępnych dla młodych osób opuszczających pieczę zastępczą. W ramach badania została przeprowadzona diagnoza dostępności mieszkań chronionych w Małopolsce dla wymienionej grupy osób, a także analiza procesu usamodzielnienia przebiegającego w mieszkaniach chronionych. Wśród celów badawczych znalazło się również przeprowadzenie analizy popytowej w zakresie mieszkań chronionych wśród wychowanków opuszczających instytucjonalna pieczę zastępczą.

Opiekunowie rodzinni osób starszych - problemy, potrzeby, wyzwania dla polityki społecznej

Głównym celem badania była identyfikacja, charakterystyka oraz ocena rozwiązań i sposobów, które mogą systemowo wspierać opiekunów rodzinnych osób starszych. Badanie stanowi wsparcie informacyjne przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w RPO WM 2014 -2020 Oś Priorytetowa 9. Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2 i 9.2.3 - USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ INTERWENCJA KRYZYSOWA – ZIT/SPR.
Pobierz prezentację wyników badania

Kondycja małopolskiej rodziny

Celem badania było kompleksowe zdiagnozowanie i opisanie kondycji oraz warunków życia małopolskich rodzin. Badanie przeprowadzane zostało na wniosek Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 4 lipca 2013 r.

Opracowany raport z badania swoim zakresem obejmuje takie obszary tematyczne, jak: tło demograficzne, warunki życia, pomoc społeczna, sytuacja zdrowotna, adopcja i piecza zastępcza, edukacja i wychowanie, rynek pracy (temat opracowany przy współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie), migracje.

Wykluczenie społeczne w Małopolsce - strategie przeciwdziałania 

Celem badania była charakterystyka sytuacji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w Małopolsce oraz wskazanie możliwych działań na rzecz ograniczenia problemu wykluczenia w perspektywie nowego okresu programowania funduszy europejskich dla Małopolski. Zakres badania tematycznie objął sześć grup tj.: osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne, osoby bezdomne, osoby opuszczające zakłady karne, dzieci i młodzież opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz osoby chorujące psychicznie. Efektem przedsięwzięcia jest - oprócz raportu zbiorczego - 6 raportów tematycznych (łączących perspektywę teoretyczną i praktyczną):

•    Wykluczenie społeczne w Małopolsce – strategie przeciwdziałania. Osoby bezrobotne
•    Wykluczenie społeczne w Małopolsce – strategie przeciwdziałania. Osoby bezdomne
•    Wykluczenie społeczne w Małopolsce – strategie przeciwdziałania. Osoby opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze
•    Wykluczenie społeczne w Małopolsce – strategie przeciwdziałania. Osoby chorujące psychicznie
•    Wykluczenie społeczne w Małopolsce – strategie przeciwdziałania. Osoby niepełnosprawne
•    Wykluczenie społeczne w Małopolsce – strategie przeciwdziałania. Osoby opuszczające zakłady karne

Aktywna integracja w Małopolsce

Badanie prowadzone cyklicznie wśród jednostek pomocy społecznej w Małopolsce. W badaniu „Aktywna integracja w Małopolsce” (wcześniej „Beneficjenci Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 PO KL w Małopolsce …”) biorą udział ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie i miejskie ośrodki pomocy społecznej powiatów grodzkich. Celem badania jest rozpoznanie potrzeb oraz barier związanych z realizacją projektów systemowych pomocy społecznej Priorytetu VII PO KL Promocja integracji społecznej. Dane z monitoringu jednej z większych grup projektów tego Priorytetu, w tym monitoringu spełniania kryteriów dostępu do Programu, pełnią funkcję wsparcia informacyjnego Instytucji Pośredniczących, a także innych podmiotów zaangażowanych we wdrażanie Priorytetu w województwie małopolskim.

Do pobrania także raporty z badania z lat wcześniejszych:

Pobierz skróconą wersję raportu

Pobierz skróconą wersję raportu

Pobierz skróconą wersję raportu

Praca i integracja społeczna osób niepełnosprawnych w województwie małopolskim

Zasadniczym celem badania było dostarczenie wiedzy na temat możliwości wprowadzenia zintegrowanych działań w zakresie dobrego zarządzania niepełnosprawnością na rynku pracy, a przez to podniesienie jakości, skuteczności i efektywności aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Badanie miało charakter jakościowy – przeprowadzono indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z przedstawicielami: powiatowych urzędów pracy, pracodawców z otwartego i chronionego rynku pracy, pracodawców niezatrudniających osób niepełnosprawnych oraz osób niepełnosprawnych. Analiza uzyskanych w trakcie wywiadów informacji służyć może między innymi dostosowaniu polityki społecznej województwa małopolskiego do potrzeb rynku pracy osób niepełnosprawnych, wzmocnieniu procesu ich integracji oraz zapobieganiu wykluczeniu społecznemu czy opracowaniu odpowiednich mechanizmów współdziałania pracodawców, powiatowych urzędów pracy i osób niepełnosprawnych.

Przemoc w rodzinie w opinii Małopolan

Głównym celem badania było dostarczenie informacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Szukano odpowiedzi na pytanie, na ile ten problem znajduje odzwierciedlenie w opinii i deklaracjach mieszkańców regionu. Badanie miało charakter ilościowy. Zrealizowano je techniką wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) na reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców województwa Małopolskiego. Raport prezentuje analizę zebranego materiału, zawiera również rekomendacje do praktycznych działań, skierowane w szczególności do służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wykonanie badania wynikało z potrzeby informacyjnej zgłoszonej przez realizatorów polityk społecznych w regionie. Przyczyniło się ono także do realizacji części zadań określonych w Małopolskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2007-2013.

Badanie opinii na temat skuteczności realizowanych interwencji służących rozwojowi ekonomii społecznej w Małopolsce

Badanie jakościowe przeprowadzone w oparciu o metodę zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) wśród:

•  koordynatorów i pracowników merytorycznych w projektach realizowanych w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL;

•  osób zarządzających spółdzielniami socjalnymi, które uzyskały wsparcie w ramach projektów realizowanych w Poddziałaniu 7.2.2 PO KL;

•  przedstawicieli organizacji pozarządowych korzystających ze wsparcia w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL.

Sprawozdanie z przebiegu spotkań dokonane w wyniku analizy materiału badawczego zawiera opinie interesariuszy systemu ekonomii społecznej w regionie oraz rekomendacje dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Małopolsce.

Model ewaluacji w pomocy społecznej

Celem badania było zebranie informacji do sformułowania rekomendacji, wskazówek i wytycznych wspomagających rozpowszechnienie działań ewaluacyjnych w sektorze pomocy społecznej w Małopolsce. Badanie zrealizowaną w oparciu o przeprowadzony desk research oraz badanie terenowe, czyli zogniskowane wywiady grupowe oraz indywidualne wywiady pogłębione przeprowadzone z pracownikami i kadrą zarządzającą głównych instytucji pomocy społecznej z województwa małopolskiego.
Pobierz skróconą wersję raportu

Potencjał małopolskich organizacji pozarządowych

Celem przeprowadzonego badania była przede wszystkim diagnoza potencjału organizacji pozarządowych województwa małopolskiego w kluczowych wymiarach: kapitał ludzki, ekonomiczny (finansowy), intelektualny, ukształtowanie celów organizacyjnych i umiejętności zarządzania, zdolność do kooperacji, umiejętność budowania wizerunku, zakorzenienie w społeczności lokalnej, profesjonalizacja oraz lokalny kontekst funkcjonowania. Realizacja badania pozwoliła także na poznanie barier i ograniczeń, które mogą powodować problemy z rozwojem organizacji pozarządowych w województwie, a także na rozpoznanie opinii organizacji na temat społecznego, kulturowego, politycznego i ekonomicznego otoczenia trzeciego sektora, warunkujących właściwe wykorzystanie jego potencjału. Badanie składało się z dwóch części: jakościowej (FGI) przeprowadzonej wśród liderów małopolskich organizacji pozarządowych oraz ilościowej wśród wylosowanej próby przedstawicieli małopolskich organizacji pozarządowych.
Pobierz pełną wersję raportu z części I badań (jakościowej)
Pobierz pełną wersję raportu z części II badań (ilościowej)

Pomoc społeczna w Małopolsce

Wyniki cyklicznie przeprowadzanej analizy stanowią część publikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pt. „Województwo Małopolskie…”, prezentującej sytuację społeczno-gospodarczą regionu.

Analiza dotyczy systemu pomocy społecznej w Małopolsce i zawiera głównie:

•  charakterystykę problemu ubóstwa (ze względu na główne mierniki jego poziomu: minimum egzystencji, minimum socjalne oraz tzw.

   ustawową granicę ubóstwa), a także osób korzystających z pomocy społecznej w regionie;

•  opis zasobów pomocy społecznej – stan infrastruktury socjalnej zapewniającej wsparcie mieszkańcom o określonych problemach oraz

  strukturę zatrudnienia pracowników socjalnych, realizujących kluczowe zadania pomocy społecznej, a także zestawienie środków

  finansowych, jakie samorządy terytorialne przeznaczyły na udzielanie świadczeń.

Do pobrania analizy za lata: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 oraz 2016.

W przypadku wykorzystania publikowanych materiałów prosimy o podawanie źródła.


  •