BAZY DANYCH Małopolski Informator Społeczny

www-miis

Małopolski Informator Społeczny (MIS) to baza instytucji pomocy i integracji społecznej mająca ułatwić identyfikację jednostek w regionie. Zamierzeniem witryny jest również usprawnienie kontaktu i współpracy między zgromadzonymi w bazie podmiotami. W MIS-ie znajdują się  dane o:

  1. jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  2. jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  3. jednostkach zatrudnienia socjalnego,
  4. organizacjach pozarządowych działających w sferze pomocy i integracji społecznej,
  5. zakładach aktywności zawodowej,
  6. warsztatach terapii zajęciowej,
  7. innych podmiotach prowadzących działalność w sferze pomocy i integracji społecznej, w tym:
  • instytucji rynku pracy,
  • instytucji oświatowych.

Główną grupę adresatów Informatora stanowią regionalne kadry systemu integracji społecznej. Baza jest na bieżąco aktualizowana i uzupełniana o kolejne instytucje działające w sferze społecznej Małopolski.

Małopolski Informator Społeczny w latach 2008 - 2015 był zarządzany przez zespół Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecznej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie. Obecnie działania są kontynuowane przez Zespół Badań i Analiz Działu Polityki Społecznej ROPS w Krakowie.


PRZEJDŹ DO INFORMATORA >>>

ZOBACZ JAK KORZYSTAĆ Z INFORMATORA >>>

MIS_grafika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

logotypy