Ważne informacje

Podróżujący! Kontrola na granicy potrwa do 3 maja br. Minister Mariusz Kamiński podpisał 9 kwietnia br. kolejną nowelizację, na mocy której kontrola zostaje przedłużona na okres od 14 kwietnia br. do 3 maja br. Tak jak dotychczas kontrola graniczna będzie prowadzona przez Straż Graniczą, której działania wspierają policjanci, strażacy i żołnierze.

Kto może przekroczyć granicę Polski?

•    obywatele RP;

•    cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP;

•    cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka;

•    szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno- konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin;

•    cudzoziemcy posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP;

•    cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium RP, czyli cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy:

a)    wykonują pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub

b)    przedstawiają dokumenty, z których wynika, że podjęcie pracy rozpocznie się niezwłocznie po przekroczeniu granicy;

•    cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu osób lub towarów, a ich przejazd następuje w ramach czynności zawodowych polegających na transporcie towarów lub przewozie osób;

•    w szczególnie uzasadnionych przypadkach komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcom, innym niż wskazani powyżej, na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Źródło: https://www.gov.pl/web/mswia/kontrola-na-granicy-przedluzona-do-3-maja-br

 

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie