Dziecko i rodzina Małopolski Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej do 2020 r.

„Małopolski Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej do 2020 r.” stanowi wykonanie zobowiązań wynikających z ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 575). Opracowanie i realizacja powyższego programu wojewódzkiego jest zgodna z zapisami Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Ponadto, zgodnie z Planem Zarządzania SRWM Małopolski Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej do 2020 r. jest dokumentem wykonawczym do Programu Strategicznego „Włączenie Społeczne”, opracowywanym na drugim poziomie programowania.


Cel główny:

Rozwój systemu wsparcia rodziny skoncentrowanego na realizacji działań profilaktycznych oraz skutecznej interwencji.


Cele operacyjne:

1) Kreowanie i upowszechnianie pozytywnego wizerunku rodzicielstwa

2) Zwiększenie kompetencji kadr instytucji i organizacji realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz adopcji

3) Zwiększenie potencjału i kompetencji rodziny do prawidłowego wypełniania swych funkcji

4) Rozwój infrastruktury wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczejDziałania zaplanowane w "Małopolskim Programie Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej do 2020 r." będą realizowane w czterech obszarach:

Obszar I: Pozytywne rodzicielstwo - kierowany do wszystkich Małopolan.

Obszar II: Profilaktyka i wsparcie rodziny - adresowany do rodzin, rodziców aktualnych i przyszłych, w tym zastępczych i adopcyjnych oraz podmiotów i osób profesjonalnie zajmujących się wspieraniem rodziny.

Obszar III: Kompetencje oraz kwalifikacje osób pracujących w systemie wsparcia rodziny oraz pieczy zastępczej i adopcji w Małopolsce - kierowany do podmiotów i osób realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny, pieczy zastępczej i adopcji.

Obszar IV: Infrastruktura wsparcia rodziny i pieczy zastępczej - adresowany jest do podmiotów i osób odpowiedzialnych za realizację zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, profesjonalnie zajmujących się wspieraniem rodziny i budową systemu pieczy zastępczej.Podmioty zaangażowane w realizację programu:

- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

- organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

- jednostki samorządu terytorialnego,

- podmioty działające na rzecz dziecka i rodziny

- Instytucje Pośredniczące dla RPO WM (MCP, WUP),

- prywatni przedsiębiorcy,

- środowisko naukowe>>> Małopolski Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej do 2020 r.