Ekonomia społeczna Małopolski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej

Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 12 sierpnia 2014 r. Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES) przewiduje utworzenie Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej, koordynujących działania województw w zakresie ekonomii społecznej, złożonych z przedstawicieli samorządu województwa i samorządów lokalnych, a także przedstawicieli sektora ekonomii społecznej, nauki oraz biznesu.

12 marca 2008 roku w Krakowie przedstawiciele sektora publicznego (w tym m.in. samorządu Województwa Małopolskiego), sektora pozarządowego i prywatnego oraz przedstawiciele nauki podpisali Małopolski Pakt na rzecz Ekonomii Społecznej – pierwsze w Polsce regionalne porozumienie na rzecz sektora ekonomii społecznej. Celem Paktu było wypracowywanie ram instytucjonalnych i prawnych umożliwiających rozwój podmiotów ekonomii społecznej, pozwalających na bliższą współpracę podmiotów zaangażowanych w rozwój ekonomii społecznej również w ramach wspólnie realizowanych projektów i przedsięwzięć z tego zakresu oraz wypracowanie rozwiązań formalnoprawnych służących rozwojowi sektora. Biorąc pod uwagę niemal 7 lat działalności Małopolskiego Paktu i zbieżność jego celów z celami Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej, których utworzenie przewiduje KPRES oraz zapisy Regionalnego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2014-2020 przyjętego Uchwałą Nr 1417/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 listopada 2013 r., działalność Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej będzie kontynuacją działań Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej.

Dotychczasowe doświadczenia funkcjonowania Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej wskazują na potrzebę instytucjonalizacji koordynacji działań w zakresie współpracy sektora publicznego i obywatelskiego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Zgodnie z KPRES, w skład Komitetu wchodzą przedstawiciele samorządu województwa i samorządów lokalnych, a także przedstawiciele sektora ekonomii społecznej, nauki oraz biznesu.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem działań Komitetu (stanowiącym załącznik do Uchwały).


Zainteresowanych włączeniem się w działania prosimy o kontakt z Biurem MKRES,
od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.00–16.00:

Maria Brzeziak
tel: (+48 12) 422 06 36 | w.26
e–mail: mbrzeziak@rops.krakow.pl

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.es.malopolska.pl