Załaduj kalendarz

Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekon.Społ. - proj.zakończ.31.08.2018

30-070 Kraków Piastowska 32
Telefon: (+48 12) 422 06 36 Fax:

stopka_KOLOR

Projekt "Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu wynosi: 1 980 000 zł (dofinansowanie z EFS wynosi: 1 683 000 zł).


Celem projektu jest tworzenie warunków rozwoju podmiotów ES pełniących funkcje społeczne i ekonomiczne w Małopolsce poprzez realizację działań koordynujących rozwój ekonomii społecznej w regionie przewidzianych w SZOOP RPO w ramach działania 9.3. Wsparcie ekonomii społecznej.

Wsparcie w projekcie adresowane jest do następujących grup docelowych z terenu woj. małopolskiego:

 • jednostki samorządu terytorialnego
 • instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej
 • PES
 • przedsiębiorcy
 • środowisko naukowe/uczelnie wyższe)
 • szkoły
 • OWES
 • osoby fizyczne • Głównymi zadaniami realizowanymi w ramach Małopolskiego Ośrodka Koordynacji Ekonomii Społecznej będą:

  międzysektorowe działania koordynujące rozwój ekonomii społecznej oraz zwiększające widoczność sektora ekonomii społecznej obejmujące m.in.:

 • Sieciowanie OWES
 • Promocję istniejących franczyz społecznych wśród małopolskich PES oraz opracowanie nowej franczyzy społecznej – spółdzielnia socjalna osób prawnych JST + NGO
 • Stworzenie sieci współpracy podmiotów reintegracyjnych mającej na celu m.in. podniesienie wiedzy w zakresie przygotowania profesjonalnej oferty, metod promocji i sprzedaży produktów PES o charakterze reintegracyjnym oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć, wypracowywania stanowiska dot. zmian prawnych, włączenia się w ogólnopolskie sieci współpracy oraz realizację projektów / inicjatyw partnerskich.
 • Organizację spotkań zmierzających do stworzenie skoordynowanego systemu współpracy miedzy PUP, OPS, PES o charakterze reintegracyjnym oraz OWES.
 • Nawiązanie współpracy z akademickimi biurami karier i inkubatorami przedsiębiorczości - oferta warsztatów nt. prowadzenie PS, których celem będzie przedstawienie przedsiębiorstwa społecznego, jako jednej ze ścieżek prowadzenia lokalnej działalności społeczno-gospodarczej.
 • Współpracę z przedstawicielami sektora biznesu.
 • Organizacja spotkań informacyjnych dot. współpracy JST z PES w celu przedstawienia form współpracy gminy z NGO, szczególnie w zakresie: tworzenia PS – spółdzielni socjalnych osób prawnych, tworzenia dokumentów strategicznych / planistycznych z uwzględnieniem ES, zlecania PES realizacji usług użyteczności publicznej.
 • Opracowanie vademecum tworzenia lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej.
 • Współpracę z OWES podczas utworzenia podmiotu, indywidualna pomoc dla JST w
 • zakresie form prawnych zlecania zadań użyteczności publicznej PES.
 • Organizację seminariów eksperckich dla pracowników JST odpowiedzialnych za zamówienia publiczne, forum wymiany doświadczeń.
 • Podjęcie działań edukacyjnych i upowszechniających:
  • Targi Ekonomii Społecznej na krakowskim Rynku Głównym
  • Konkurs "MałopolskiLider Przedsiębiorczości Społecznej"
  • Certyfikacja znakiem promocyjnym „Zakup ProSpołeczny”
  • Tydzień Ekonomii Społecznej na małopolskich uczelniach
  • Działania edukacyjne w szkołach ponadgimnazjalnych
  • Regionalny portal dedykowany ekonomii społecznej z funkcjonalnością regionalnego sklepu on-line oferującego produkty PES.


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl