Załaduj kalendarz

Szkolenie i dosk. zawod. kadr pomocy społecznej -proj.zakończ. 30.11.2015

"Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej" to projekt systemowy współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej. Ostatnia edycja projektu realizowana była od roku 2013 do listopada 2015. Wcześniejsze edycje projektu realizowane były od 2008 roku.

Cel projektu:

Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej oraz poprawa skuteczności i jakości funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej w Małopolsce.

Cele szczegółowe:

• doskonalenie metod i technik pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej

• rozwój i wdrażanie nowatorskich i integrujących działań w zakresie przeciwdziałania ekskluzji społecznej

• doskonalenie metod nowoczesnego i funkcjonalnego zarządzania w jednostkach pomocy i integracji społecznej

• ocena jakości realizowanego wparcia w projektach systemowych ops i pcpr.

Działania:

• Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej oraz poprawa skuteczności i jakości funkcjonowania instytucji pomocy i integracji pomocy społecznej w Małopolsce poprzez szkolenia doskonalące i podnoszące umiejętności zawodowe.

• Specjalistyczne doradztwo:

  1. Udzielane przez doradców zewnętrznych w zakresie stosowania przepisów prawa i zarządzania projektami EFS, kierunków rozwoju pracy socjalnej, metod i sposobów aktywizacji beneficjentów pomocy społecznej
  2. Udzielane przez Konsultanta ds. realizacji projektów EFS Priorytet VII
  3. Udzielane przez członków zespołu projektowego w zakresie monitoringu i ewaluacji, sprawozdawczości, zasad promocji projektów realizowanych w ramach EFS, tworzenia zespołów interdyscyplinarnych, partnerstw publiczno-społecznych, współpracy publicznych służb zatrudnienia z pomocą społeczną oraz z zakresu korzystania z nowoczesnych narzędzi IT.
• Studia podyplomowe oraz specjalizacje I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny dla kadr instytucji pomocy i integracji społecznej.

 • Rozwój dialogu, partnerstwa i współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego w regionie. Zaplanowano kontynuacje działań Regionalnej Platformy Współpracy, której celem jest wypracowanie rozwiązań systemowych

• Inicjowanie działań w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz zapewnienie przepływu informacji i wiedzy pomiędzy tymi jednostkami.

• Realizacja dwóch kampanii promocyjno-informacyjnych, których celem jest budowanie właściwych postaw związanych z szeroko rozumianą polityką społeczną oraz wywołanie publicznej dyskusji dotyczącej aktualnych problemów społecznych.

Beneficjenci projektu:

• pracownicy i wolontariusze instytucji pomocy i integracji społecznej (zgodnie z definicją określoną w słowniczku terminologicznym) realizujący działania w zakresie aktywnej integracji

• pracownicy publicznych służb zatrudnienia (w zakresie wspólnych działań partnerskich oraz w zakresie typu operacji 7)

• przedstawiciele innych służb społecznych np. kuratorzy sądowi, policjanci, pracownicy urzędów pracy, pedagodzy, pielęgniarki środowiskowe, asystenci rodziny (w zakresie wspólnych szkoleń dotyczących udzielania kompleksowego wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w celu ich aktywizacji społeczno-zawodowej i/lub w zakresie organizacji i szkolenia wspólnych zespołów interdyscyplinarnych działających na rzecz osób wykluczonych)

• przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego szczebla województwa, powiatu i gminy, przedsiębiorcy, media lokalne i regionalne (z zakresie typu operacji nr 6)

• partnerzy społeczni i gospodarczy (w zakresie typów projektów nr 3, 4, 5, 6)

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl