Innowacje społeczne Nabór na partnera do realizacji projektu - ROZSTRZYGNIĘTY

Rozstrzygnięcie naboru na partnera do realizacji projektu dotyczącego prowadzenia inkubacji i akceleracji innowacji społecznych w obszarze włączenia społecznego.

Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 1347/23 z dnia 11 lipca 2023 r. rozstrzygnął nabór na partnera do realizacji projektu dotyczącego prowadzenia inkubacji i akceleracji innowacji społecznych w obszarze włączenia społecznego, w ramach Działania 5.1 Innowacje społeczne (innowacyjne działania społeczne) Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

W wyniku przeprowadzonej przez Komisję Konkursową oceny merytorycznej Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie zostało wybrane na Partnera projektu dotyczącego prowadzenia inkubacji i akceleracji innowacji społecznych w obszarze włączenia społecznego.

 

Zarząd Województwa Małopolskiego

ogłasza nabór na partnera do realizacji projektu dotyczącego prowadzenia inkubacji i akceleracji innowacji społecznych w obszarze włączenia społecznego,

w ramach Działania 5.1 Innowacje społeczne (innowacyjne działania społeczne) Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego.

Nabór przeprowadzony jest w trybie określonym w art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 roku o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 roku poz. 1079).

Informacje o naborze i Regulamin naboru są umieszczone na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie: www.rops.krakow.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej ROPS w Krakowie

I.Cel projektu:

Celem projektu partnerskiego jest zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych w procesie włączenia społecznego poprzez inkubację i akcelerację nowych produktów, usług, metod pracy, rozwiązań IT. Cel będzie realizowany poprzez opracowanie i przetestowanie nowych pomysłów, a także akcelerację dotychczasowych nowatorskich rozwiązań, a następnie upowszechnienie oraz podjęcie działań w zakresie włączenia do praktyki tych rozwiązań, które podczas testu sprawdziły się najlepiej. Wsparcie eksperckie i finansowe (grant) otrzymają osoby indywidualne, grupy nieformalne lub inne podmioty (przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje, itp.) zakorzenione w środowisku lokalnym, które mają pomysł na nowatorskie rozwiązania, wzmacniające proces włączenia społecznego.

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę kontynuacji wsparcia dla rozwoju mikroinnowacji, a w konsekwencji kontynuacji działalności inkubatorów innowacji społecznych finansowanych w ramach PO WER, których oferta powinna zostać uzupełniona o działania akceleracyjne, polegające na dopracowaniu i dalszym rozwoju mikroinnowacji sfinansowanych w PO WER. Wiele z tych innowacji, mimo potwierdzonej użyteczności, wymaga dalszego rozwijania (doskonalenia) po to, by były w pełni gotowe do wdrożenia przez inne podmioty. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie od 2016 roku realizował inkubację innowacji społecznych w obszarze usług opiekuńczych, zwiększania dostępności do przestrzeni publicznej oraz włączenia społecznego.

Nabór prowadzony jest w terminie: 1 czerwca 2023 do 22 czerwca 2023 (decyduje data doręczenia/wpływu do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie).

W ramach projektu realizowane będą dwie ścieżki/typy działań:

 1. Preinkubacja i inkubacja nowych pomysłów -  preinkubacja jest rozumiana jako proces dotarcia do potencjalnych innowatorek i innowatorów oraz wsparcia zalążkowego pomysłu od idei aż do rozwiązania. Etap preinkubacji może także rozpoczynać się od identyfikacji istotnych problemów, potrzeb społecznych i obejmować działania, środowiskowe, animacyjne, realizowane w konkretnych środowiskach lub społecznościach lokalnych. Inkubacja polega na pracy nad rozwiązaniem, które zostało wskazane na etapie preinkubacji jako właściwa odpowiedź na zidentyfikowane wcześniej potrzeby. Obejmuje przygotowanie rozwiązania, testowanie jego przydatności i skuteczności z udziałem m.in. przedstawicieli odbiorców innowacji oraz upowszechnienie rozwiązania wśród odbiorców i użytkowników innowacji. Ścieżka obejmuje co najmniej takie działania jak:
  1. aktywna rekrutacja innowatorów,
  2. wybór najlepszych pomysłów na innowację,
  3. wsparcie innowatorów (na każdym etapie generowania i testowania innowacji społecznej),
  4. wybór rozwiązań, które mają największy potencjał do upowszechnienia,
  5. upowszechnienie wybranych rozwiązań, w tym podjęcie działań zapewniających powszechny dostęp do informacji o tych rozwiązaniach, a także dotarcie z informacją do przedstawicieli podmiotów mogących wykorzystać nowe rozwiązanie oraz podjęcie próby przekonania ich do zastosowania wypracowanego rozwiązania.
 2. Akceleracja nowych pomysłów - proces akceleracji zakłada rozwinięcie innowacji z wykorzystaniem różnych metod. Wybór metody jest uzależniony od charakteru innowacji lub stopnia gotowości do jej wdrożenia przez inne podmioty. Akceleracja może obejmować ponowny test, dopracowanie rozwiązania w wyniku ponownego testu- wprowadzenie modyfikacji, dodatkowe wsparcie eksperckie, wsparcie marketingowe, wytworzenie egzemplarzy pokazowych innowacji społecznych oraz przygotowanie potencjalnych użytkowników do wprowadzenia rozwiązania do ich praktyki. Dopracowanie rozwiązania może polegać także na jego dostosowaniu do wymogów związanych z komercjalizacją. Ścieżka obejmuje co najmniej takie działania jak:
 1. wybór innowacji i wsparcie w ich udoskonaleniu, rozwinięciu i przygotowaniu do wdrożenia na szerszą skalę,
 2. wybór innowacji, które mają największy potencjał do upowszechnienia,

upowszechnienie wybranych innowacji, w tym podjęcie działań zapewniających powszechny dostęp do informacji o tych rozwiązaniach, a także dotarcie z informacją do przedstawicieli podmiotów mogących wykorzystać nowe rozwiązanie oraz podjęcie próby przekonania ich do zastosowania wypracowanego rozwiązania.

II.Cel partnerstwa:

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie koncepcji projektu, aplikowanie o dofinansowanie w ramach konkursu, ogłoszonego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Działania 5.1 Innowacje społeczne (innowacyjne działania społeczne) Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego oraz realizacja projektu o charakterze ogólnopolskim, polegającego na inkubacji i akceleracji innowacji społecznych służących wzrostowi skuteczności i efektywności procesu włączania społecznego w Polsce.

Biorąc pod uwagę zakres merytoryczny realizowanych zadań oraz konieczność prowadzenia wsparcia w skali całej Polski, Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zamierza zaangażować partnera we wspólną realizację celu projektu, wzmacniając tym samym jakość prowadzonych działań i metod wsparcia Innowatorów Społecznych i rozwoju ich pomysłów. Partnerstwo w projekcie utworzą podmioty, które wnoszą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne i techniczne umożliwiające realizację wieloaspektowego wsparcia rozwiązań innowacyjnych w obszarze włączenia społecznego w kraju. Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie będzie pełnił rolę Lidera partnerstwa.

III.Zakres partnerstwa:

Do partnerstwa zapraszamy podmiot, który wniesie do projektu doświadczenie w zakresie testowania i akceleracji nowatorskich rozwiązań, zasoby ludzkie i organizacyjne niezbędne do realizacji celu projektu oraz posiada infrastrukturę i zaplecze techniczne pozwalające na prezentację efektów innowacji społecznych. Do zadań Partnera należeć będzie przede wszystkim opracowanie programu akceleracyjnego, planów biznesowych dla wybranych innowacji i ich realizację, a także współudział w upowszechnianiu najlepszych rozwiązań. Szczegółowy zakres działań i opis zadań Lidera oraz Partnera będzie wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu.

Przed przystąpieniem do realizacji projektu z partnerem wyłonionym w niniejszym naborze, Lider projektu podpisze umowę partnerstwa, której zakres został wskazany w art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 roku o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 roku poz. 1079).

IV.Kryteria dostępu (weryfikowane na etapie oceny formalnej):

Do naboru może przystąpić podmiot spełniający łącznie poniższe kryteria dostępu:

posiada siedzibę na terenie Polski;
jest podmiotem, który prowadzi aktywną działalność w zakresie testowania i akceleracji oraz wsparcia rozwoju innowacyjnych rozwiązań;
deklaruje współpracę z Województwem Małopolskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie w zakresie działań związanych z akceleracją i upowszechnieniem innowacji społecznych;
deklaruje dyspozycyjność do prowadzenia działań w zakresie akceleracji i upowszechniania innowacji społecznych na terenie całej Polski;
nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie, w szczególności na podstawie (kryterium weryfikowane na podstawie złożonego oświadczenia):

a) art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

b) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

c)    art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dn. 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; nie podlega wykluczeniu z otrzymania wsparcia wynikającemu z nałożonych sankcji w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę tj. (kryterium weryfikowane za podstawie złożonego oświadczenia):

a) nie jest osobą lub podmiotem, względem których stosowane są środki sankcyjne,

b) nie jest związany z osobami lub podmiotami, względem których stosowane są środki sankcyjne;

 • oświadcza, że w ramach prowadzonej przez siebie działalności przestrzega przepisów antydyskryminacyjnych oraz zapewnia dostępność dla osób z niepełnosprawnościami – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, oraz innych należności wobec podmiotów publiczno-prawnych i innych podmiotów, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 • nie pozostaje pod zarządem przymusowym lub komisarycznym, nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego (ani nie oddalono wniosku o ogłoszenie jego upadłości z powodu braku majątku upadłego, wystarczającego na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego), postępowania restrukturyzacyjnego;
 • żadna z osób zarządzających podmiotem nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 • nie jest powiązany z Województwem Małopolskim w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1);
 • posiada na dzień złożenia oferty współpracy co najmniej 5-letnie doświadczenie merytoryczne w obszarze akceleracji nowych rozwiązań;
 • zaangażuje do realizacji zadań merytorycznych osobę, która posiada minimum 3 lata udokumentowanego doświadczenia w akceleracji innowacji;
 • zgłasza się do konkursu tylko raz (zarówno jako Wnioskodawca, jak i w roli partnera);
 • posiada w swoich zasobach odpowiednią infrastrukturę tj. min. jedną sale mogącą pomieścić min. 40 uczestników, w której można przeprowadzić spotkania stacjonarne inspiracyjne, spotkania demonstracyjne „Demo Day” oraz inne niezbędne dla realizacji projektu;
 • pozostaje w gotowości do wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy partnerskiej zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach programowych (forma zabezpieczenia: weksel in blanco z poręczeniem).

V.Kryteria preferencyjne (punktowane w ramach oceny merytorycznej):

Podmiot posiada zasoby, tj. niezbędną infrastrukturę w postaci sal spełniających warunki dostępności architektonicznej, w których mogłyby odbyć się wydarzenia niezbędne do realizacji projektu:

własna siedziba z jedną salą szkoleniową mogącą pomieścić do 40 osób- 0 pkt.
własna siedziba z więcej niż jedną salą szkoleniową mogącą pomieścić do 40 osób– 2 pkt.
własna siedziba z więcej niż jedną salą szkoleniową mogącą pomieścić do 40 osób i salą konferencyjną mogącą pomieścić co najmniej 120 osób– 5 pkt.

Podmiot posiada dodatkowe zasoby, tj. niezbędną infrastrukturę w postaci sali mogącej pomieścić min. 40 osób, spełniającej warunki dostępności architektonicznej, zlokalizowanej poza województwem małopolskim:

Nie posiada sali szkoleniowej mogącej pomieścić min. 40 osób, spełniającej warunki dostępności architektonicznej, zlokalizowanej poza województwem małopolskim - 0 pkt
posiada salę szkoleniową mogącą pomieścić min. 40 osób, spełniającą warunki dostępności architektonicznej, zlokalizowaną poza województwem małopolskim – 5 pkt.

Podmiot w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, prowadził procesy akceleracyjne dla rozwiązań społecznych lub biznesowych:

od 1 do 5 procesów akceleracyjnych – 5 pkt.
powyżej 5 procesów – 10 pkt.

Podmiot w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, uczestniczył w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, jako beneficjent lub partner, których zakres obejmował testowanie lub akcelerację innowacji:

nie realizował – 0 pkt.
od 1 do 2 projektów – 2 pkt.
powyżej 2 projektów – 5 pkt.

Podmiot zaangażuje do realizacji zadań merytorycznych osobę, która posiada udokumentowane doświadczenie w akceleracji innowacji:

zaangażuje osobę, która posiada mniej niż 5 lat udokumentowanego  doświadczenia w akceleracji innowacji – 0 pkt.
zaangażuje osobę, która posiada co najmniej 5 lat udokumentowanego doświadczenia w akceleracji innowacji – 10 pkt.

Podmiot zaangażuje do realizacji zadań merytorycznych osobę, która posiada minimum 3 lata doświadczenia w rozwijaniu rozwiązań technologicznych (doświadczenie w branży IT)

nie zaangażuje specjalisty z branży IT – 0 pkt.
zaangażuje specjalistę z branży IT – 5 pkt.

W złożonej Ofercie Współpracy w części IV pkt. 1, podmiot zaproponował koncepcję akceleracji innowacji społecznych, wskazując konkretne metody, narzędzia i formy akceleracji nowatorskich rozwiązań (produktów, usług, metod pracy, rozwiązań IT). Kryterium będzie oceniane pod względem:

Efektywności metod, narzędzi i form akceleracji–  maksymalnie 10 pkt.
Adekwatności metod, narzędzi i form akceleracji – maksymalnie 10 pkt.
Skuteczność metod, narzędzi i form akceleracji – maksymalnie 10 pkt.

W złożonej Ofercie Współpracy w części IV pkt. 2, podmiot zaproponował koncepcję upowszechniania wypracowanych produktów innowacji społecznych z wykorzystaniem swoich kanałów i sieci kontaktów, wskazując konkretne metody, narzędzia i formy upowszechniania. Kryterium będzie oceniane pod względem:

Efektywności metod, narzędzi i form upowszechniania innowacji społecznych – maksymalnie 5 pkt.
Adekwatności metod, narzędzi i form upowszechniania innowacji społecznych – maksymalnie 5 pkt.
Skuteczność metod, narzędzi i form upowszechniania innowacji społecznych – maksymalnie 5 pkt.

Łącznie w ramach oceny merytorycznej podmiot może uzyskać maksymalnie 85 punktów.

Wskazówka:

Poszczególne kryteria są rozumiane jako:

Efektywność - miara relacji zaangażowanych zasobów wobec planowanego efektu, skala wymaganych nakładów finansowych do wdrożenia danej metody, narzędzi i form.
Adekwatność – trafność doboru metod, narzędzi i form z uwzględnieniem zróżnicowania w/w metod, narzędzi i form, ich atrakcyjności z punktu widzenia odbiorców; łatwości dostępu i zasięg oddziaływania.
Skuteczność – zdolność poszczególnych metod, narzędzi i form do skutecznej realizacji  koncepcji akceleracji/ upowszechniania produktów innowacji społecznych.

VI.Sposób przygotowania i złożenia oferty współpracy:

Szczegółowe warunki naboru określa Regulamin naboru na partnera do realizacji projektu partnerskiego, dotyczącego prowadzenia inkubacji i akceleracji innowacji społecznych w obszarze włączenia społecznego, w ramach Działania 5.1 Innowacje społeczne (innowacyjne działania społeczne) Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego,  organizowanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego (Regulamin naboru stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją: Nabór na Partnera do realizacji projektu partnerskiego, dotyczącego prowadzenia inkubacji i akceleracji innowacji społecznych w obszarze włączenia społecznego, w ramach Działania 5.1 Innowacje społeczne (innowacyjne działania społeczne) Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego na formularzach stanowiących załącznik do Regulaminu naboru, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia o Konkursie, decyduje data doręczenia/wpływu do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  w Krakowie:

 • osobiście w siedzibie Lidera Projektu tj. Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  w Krakowie, ul. Piastowska 32, Kraków, Dziennik Podawczy, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 - 16.00,
 • drogą pocztową, listem poleconym lub poczta kurierską na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.

Załączniki:

 1. Regulamin (w formacie docx i pdf)
 2. Dokumenty do pobrania dla oferenta (w formacie dox i pdf)
Pliki do pobrania:

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się