Kooperacje - 3D O projekcie

1

RÓŻNE WYMIARY WSPÓŁPRACY, WSPÓŁPRACA W RÓŻNYCH WYMIARACH

KOOPERACJE 3D – MODEL WIELOSEKTOROWEJ WSPÓŁPRACY NA RZECZ WSPARCIA OSÓB I RODZIN


Projekt „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” realizowany jest w formule partnerskiej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Katowicach, Opolu i Łodzi w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 – Skuteczna pomoc społeczna.

Realizacja zadania jest dofinansowana ze środków budżetu państwa.

Celem projektu jest zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa. Cel główny zostanie osiągnięty przez wypracowanie i testowanie modelu kooperacji w 30 gminach (powyżej 20 tys. mieszkańców) i 20 powiatach na terenie 4 województw: małopolskiego, śląskiego, opolskiego i łódzkiego, w tym 5 gmin i 5 powiatów z terenu Małopolski. Wypracowywany model obejmował będzie poziom współpracy międzyinstytucjonalnej, współpracy między pracownikiem socjalnym a pracownikami innych instytucji oraz między pracownikiem socjalnym a klientem.

Wsparcie w ramach projektu kierowane jest do podmiotów polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa, w szczególności: instytucji pomocy i integracji społecznej, rynku pracy, systemu oświaty, jednostek systemu ochrony zdrowia, sądownictwa, policji. Ponadto, w każdej z gmin wsparciem zgodnym z założeniami wypracowanego w ramach projektu modelu objętych zostanie od 5 do 10 osób/rodzin.

W ramach projektu planowane jest również wsparcie edukacyjne kadr systemu pomocy i integracji społecznej oraz podmiotów innych polityk sektorowych, w szczególności realizacja konferencji edukacyjnych, szkoleń i warsztatów, spotkań konsultacyjnych i edukacyjnych, coachingu dla pracowników socjalnych oraz wsparcia animatora – moderatora w zawiązywaniu i funkcjonowaniu partnerskich zespołów kooperacyjnych.

Efektem finalnym działań podejmowanych w ramach projektu będzie wypracowanie rekomendacji w zakresie wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin z uwzględnieniem specyfiki miast pow. 20 tys. mieszkańców, które zostaną włączone do księgi rekomendacyjnej stanowiącej podsumowanie prac realizowanych przez zespoły projektowe wypracowujące modele kooperacji w 3 makroregionach w Polsce.

Okres realizacji projektu: 1.04.018 r. – 30.06.2021 r.

Wartość projektu: 20 761 034,04 zł, w tym 17 497 399,49 zł, tj. 84,28% z Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin naboru i udziału w projekcie „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Załącznik nr 4 do Regulaminu

Załącznik nr 5 do Regulaminu

Załącznik nr 6 do Regulaminu