NABÓR 2020 - INFORMACJA O LICZBIE ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW ORAZ PLANOWANYM TERMINIE ROZSTRZYGNIĘCIA NABORU

W okresie trwania naboru złożonych zostało 638 wniosków.

Zgodnie z Regulaminem ocena wniosków zostanie zakończona nie później niż do dnia 21 stycznia 2021 r. Dokładna data rozstrzygnięcia naboru będzie uzależniona od jakości złożonych wniosków (w tym skali wniosków wymagających poprawy/uzupełnienia). Jeżeli jakość wniosków będzie wysoka - ocena może zakończyć się przed ww. terminem.

Wnioskom zostały nadane numery identyfikacyjne. Informacja o nadanym numerze została przesłana do Wnioskodawców pocztą elektroniczną. Jeżeli wniosek będzie wymagał poprawy/uzupełnienia - Wnioskodawcy otrzymają e-mailem wezwanie do jednokrotnej poprawy/uzupełnienia.

Termin na poprawę/uzupełnienie to 5 dni roboczych od daty otrzymania wezwania.

Prosimy o zapamiętanie numeru identyfikacyjnego wniosku oraz o bieżące śledzenie poczty elektronicznej, której adres podany został we wniosku.

Po zakończeniu oceny wszystkich wniosków, na stronie www.rops.krakow.pl w zakładce "Małopolska Niania 2.0" zamieszczone zostaną wyniki oceny. Nie będą one zawierały danych osobowych - wnioskowi o danym numerze zostanie przyporządkowany wynik oceny.
Powrót