WYNIKI TRZECIEGO NABORU DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0”

Z przyjemnością informujemy o zakończeniu oceny wniosków złożonych w ramach trzeciego naboru do Projektu „Małopolska Niania 2.0”.

Zespół Projektu dokonał oceny wniosków o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani złożonych przez rodziców dzieci w wieku do lat 3 z terenu Woj. Małopolskiego. Podczas oceny wniosków przeprowadzonej w oparciu o „Regulamin naboru i uczestnictwa w Projekcie grantowym „Małopolska Niania 2.0” realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie (nabór 2020)” weryfikowane było spełnienie przez Wnioskodawców kryteriów: formalnych, dostępu (obowiązkowych) oraz preferencyjnych (nieobowiązkowych).

Zarządzeniem nr MN-431-650/20 Dyrektora ROPS w Krakowie z dnia 13.11.2020 r. została zatwierdzona Lista Wnioskodawców w ramach trzeciego naboru do Projektu „Małopolska Niania 2.0” ogłoszonego 8.07.2020 r. z terminem składania wniosków do 26.08.2020 r. do godz. 16:00.

Poniżej prezentujemy Listę Wnioskodawców uszeregowaną od największej do najmniejszej łącznej liczby punktów uzyskanych za spełnienie kryteriów preferencyjnych, ze wskazaniem:

- wniosków rekomendowanych do otrzymania dofinansowania (Wnioskodawców zakwalifikowanych do udziału w Projekcie)

- wniosków na liście rezerwowej

a także listę

- wniosków odrzuconych

- wniosków pozostawionych bez rozpatrzenia.

Z Wnioskodawcami, którzy zakwalifikowali się do udziału w Projekcie będziemy kontaktować się indywidualnie.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem ROPS zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia Umowy o powierzenie Grantu
z Wnioskodawcą, którego podjęcie pracy / powrót do pracy lub rozpoczęcie sprawowania opieki nad dzieckiem przez Nianię nastąpi później niż w terminie 60 dni roboczych od dnia zakwalifikowania Rodzica do udziału w Projekcie (tzn. w przypadku wniosków rekomendowanych do dofinansowania - później niż dnia 10 lutego 2021 r.).

Lista Wnioskodawców

Powrót