Małopolska Niania 2.0 FAQ - najczęściej zadawane pytania - nabór 2020

Czy muszę mieć zawarta umowę z nianią w momencie składania Wniosku?

Nie ma takiego wymogu. Niania może być zatrudniona np. po ogłoszeniu wyników naboru.

Powróciłam do pracy po urlopie - czy to dyskwalifikuje mnie z możliwości wzięcia udziału w Projekcie?

Nie, w ramach Projektu mogą wziąć udział również osoby czynnie pracujące mające problem z funkcjonowaniem na rynku pracy z uwagi na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3, którym Projekt umożliwi utrzymanie zatrudnienia.

Czy wysokość przyznanego dofinansowania ze środków Projektu to kwota netto czy brutto?

Przyznane dofinansowanie to środki, które rodzic otrzyma „fizycznie” na swoje konto bankowe i które ma przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem niani (w tym wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia).

Czy niania musi być osobą bezrobotną? Kto może być nianią?

Niania może, ale nie musi być osobą bezrobotną.

Musi natomiast:

- być pełnoletnia i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych
- posiadać ważne badania sanitarno-epidemiologiczne zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
- posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 3

Niania nie może natomiast:
- pobierać świadczenia emerytalnego
- być rodzicem dziecka, nad którym ma sprawować opiekę
- być rodzicem dziecka, na które przyznano dofinansowanie na opiekę w ramach Projektu „Małopolska Niania 2.0”

Czy konieczne jest przesłanie ważnych badań sanitarno-epidemiologicznych wraz z Wnioskiem o przyznanie wsparcia?

Nie. Badań sanitarno-epidemiologicznych i orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 nie należy przesyłać wraz z Wnioskiem. Dokumenty te muszą być zweryfikowane przez rodzica przed podpisaniem umowy z nianią. Poza tym, w każdej chwili ROPS może poprosić rodzica o przedłożenie tych dokumentów.

Czy muszę złożyć wszystkie załączniki dostępne na stronie internetowej Projektu „Małopolska Niania 2.0”?

Nie. Należy złożyć podpisany własnoręcznie Wniosek o przyznanie wsparcia oraz - w zależności od statusu Wnioskodawcy na rynku pracy – dokumenty potwierdzające ten status (np. zaświadczenie od pracodawcy, wydruk z CEIDG, zaświadczenie z urzędu pracy), a także ewentualnie – orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy).

Jaka jest wysokość miesięcznego wynagrodzenia Niani?

Wysokość miesięcznego wynagrodzenia niani nie może być niższa niż wartość wynikająca z przemnożenia liczby godzin faktycznej opieki niani nad dzieckiem w danym miesiącu przez minimalną stawkę godzinową w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W 2020 r. minimalna stawka godzinowa wynosi 17 zł brutto. Kwota wynagrodzenia niani w kolejnym roku powinna być zwiększona przynajmniej do poziomu aktualnej na ten rok stawki godzinowej wynikającej ze znowelizowanych przepisów.

Wysokość wynagrodzenia netto jest uzależniona od indywidualnych składek opłacanych w przypadku danej niani w zależności od posiadanych przez nią innych niż umowa uaktywniająca tytułów do ubezpieczeń społecznych.