Ochrona danych osobowych Ogólna klauzula informacyjna w zakresie realizacji zadań pozaprojektowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z zapisów art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 21 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

 1. w zależności od rodzaju zadania realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków (zwanego dalej ROPS), administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych przez ROPS jest

  1) Zarząd Województwa Małopolskiego, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków – w przypadku danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych „Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014–2020” (zwany dalej RPOWM), w związku z realizacją przez ROPS projektów w ramach RPOWM,

  2) minister właściwy do spraw rozwoju, adres do korespondencji: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa – w przypadku danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych: „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020;

  3) ROPS – w przypadku pozostałych danych osobowych.

 2. Administrator, o którym mowa w:

  1) pkt 1 ppkt 1), wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iodo@umwm.malopolska.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

  2) pkt 1 ppkt 2), wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@miir.gov.pl

  3) pkt 1 ppkt 3), wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@rops.krakow.pl

 3. W przypadkach wskazanych w pkt 1 ppkt 3), tj. przypadkach, w których ROPS przetwarza Twoje dane osobowe jako administrator, informuję, że:

 4.  W zależności od realizowanego przez ROPS zadania, w związku z którym przetwarzane są Twoje dane osobowe, są one przetwarzane odpowiednio:

  1) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. g) RODO, w tym również w celach archiwalnych (art. 9 ust. 2 lit. j RODO) – każdorazowo w granicach wynikających z obowiązujących przepisów, albo

  2) w celu przygotowania, zawarcia i wykonania umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) – wyłącznie w zakresie danych niezbędnych do zawarcia umowy, albo

  3) w celu wykonania przez ROPS zadania realizowanego w interesie publicznym – gdy jest to niezbędne do osiągnięcia tego celu (art. 6 ust. 1 lit. e) lub z ważnym interesem publicznym na podstawie prawa Unii lub państwa członkowskiego (art. 9 ust. 2 lit. g RODO);

  4) w innych celach związanych z realizacją zadań statutowych ROPS (tj. w przypadkach niewskazanych w pkt 3 ppkt 1) – ppkt 3)) – tylko w przypadku, na podstawie i w zakresie wynikającym z wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO); niewyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych może skutkować brakiem możliwości podjęcia przez ROPS działań niezbędnych do dokonania czynności, na którą wymagana jest Twoja zgoda.

 5. Odbiorcą Twoich danych osobowych przetwarzanych przez ROPS jako Administratora będą: podmioty, których uprawnienie do dostępu do ww. danych wynika z obowiązujących przepisów, organy sprawujące funkcje nadzoru i kontroli nad realizacją zadań przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, a także podmioty przetwarzające dane osobowe na polecenie Administratora na podstawie zawartych umów (w tym podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane przy działaniach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, podmioty świadczące usługi prawnicze oraz usługi pocztowe lub kurierskie).

 6. Odpowiednio do tego na jakiej podstawie prawnej są przetwarzane Twoje dane osobowe, będą one przechowywane:

  1) w zakresie wskazanym w ust. 3 pkt 2), nie krócej jak przez okres postępowania przewidzianego zmierzającego do wyłonienia wykonawcy (a w przypadku wybranego podmiotu także przez okres realizacji umowy oraz okres, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń pomiędzy stronami umowy), chyba, że dokumenty w których znajdują się Twoje dane osobowe podlegają archiwizacji – w tej sytuacji przez okres obowiązujących ROPS regulacji z zakresu postępowania z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją;

  2) w zakresie wskazanym w ust. 3 pkt 4), nie krócej, jak do daty cofnięcia przez Ciebie zgody chyba, że dokumenty w których znajdują się Twoje dane osobowe podlegają archiwizacji – w tej sytuacji przez okres obowiązujących ROPS regulacji z zakresu postępowania z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją;

  3) w pozostałym zakresie przez okres przewidziany w przepisach prawa, w tym obowiązujących ROPS regulacji z zakresu postępowania z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją.

 7. W granicach określonych przepisami prawa, w tym w szczególności RODO, masz prawo:

  1) dostępu do treści Twoich danych,

  2) do sprostowania Twoich danych,

  3) do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych,

  4) do przenoszenia Twoich danych,

  5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,

  6) jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody – do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, oraz

  7) do żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym);

 8. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

 9. Twoje dane, o których mowa w pkt 3, nie są wykorzystywane przy zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz nie podlegają profilowaniu.

 10. Twoje dane, o których mowa w pkt 3, nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się