Ochrona danych osobowych Ogólna klauzula informacyjna w zakresie realizacji zadań projektowych

REALIZACJA ZADAŃ PROJEKTOWYCH - OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 21 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

1. W związku z realizacją przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, zwany dalej ROPS, następujących projektów:

  1) „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w ramach „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” (PO WER),

  2) „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” w ramach "Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020" (PO WER),

  3) „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej” w ramach „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” (PO WER),

 4) „Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej – etap II”, jeśli idzie o dane osobowe przetwarzane w ramach zbioru danych „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”,

  5) „Inkubator Dostępności” w ramach „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” (PO WER),

 6) „Małopolska Niania 2.0”, jeśli idzie o dane osobowe przetwarzane w ramach zbioru danych „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” (CST),

  7) „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”,

Administratorem Twoich danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl

 8) Projektu „Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej – etap II”, jeśli idzie o dane osobowe przetwarzane w ramach zbioru danych „Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020”, Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Małopolskiego mający siedzibę przy ul. Basztowej 22 w Krakowie (adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków). Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iodo@umwm.malopolska.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków,

 9) Projektu „Małopolska Niania 2.0”, za wyjątkiem danych o których mowa w pkt 1 ppkt 6), jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@rops.krakow.pl

2. Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji PO WER oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPOWM), na podstawie:  

 1) w odniesieniu do zbioru POWER oraz RPOWM:

   a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),

   b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.),

   c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.);

 2) w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” (CST):

  a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

  b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,

  c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.),

  d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).

 3) W odniesieniu do Projektu „Małopolska Niania 2.0”, za wyjątkiem danych o których mowa w pkt 1 ppkt 6), w zakresie niezbędnym do przygotowania oraz zawarcia z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie umowy o powierzenie grantu w ramach Projektu pn. „Małopolska Niania 2.0” i wykonania ww. umowy, oraz w zakresie danych osobowych dzieci, pozostałych danych osobowych Wnioskodawcy (poza CST), danych drugiego z Rodziców, danych Niani, spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy oraz do wykonania Umowy), a także art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - obowiązku dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą Umową, wypełnienia obowiązków związanych z archiwizowaniem dokumentów oraz spełnienia przez Administratora innych obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego), a w pozostałym zakresie odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a oraz – w stosunku do szczególnych kategorii danych osobowych (danych dotyczących zdrowia) - art. 9 ust. 2 lit. a RODO);

3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji odpowiedniego projektu wskazanego w pkt. 1 w którym uczestniczysz, w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych.

4. ROPS przetwarza Twoje dane osobowe w związku z ich powierzeniem ROPS-owi do przetwarzania przez:

 1) Instytucję Pośredniczącą, tj. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (dotyczy Projektów, o których mowa w pkt. 1 ppkt 2) – ppkt 4)),

 2) Instytucję Zarządzającą, tj. Ministra Rozwoju (dotyczy Projektów, o których mowa w pkt. 1 ppkt 5) i ppkt 6),

 3) Lidera Partnerstwa, tj. Województwo Śląskie (dotyczy Projektów, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1) oraz ppkt 7)).

5. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą: podmioty, których uprawnienie do dostępu do ww. danych wynika z obowiązujących przepisów, organy sprawujące funkcje nadzoru i kontroli nad realizacją zadań przez ROPS, a także podmioty przetwarzające dane osobowe na polecenie Administratora lub ROPS na podstawie zawartych umów (w tym podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane przy działaniach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, podmioty świadczące usługi prawnicze oraz usługi pocztowe lub kurierskie). Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne, a także kontrole lub audyt na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub ROPS. Twoje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej oraz ROPS kontrole i audyt. ROPS, w zakresie w jakim pełni zadania podmiotu przetwarzającego, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@rops.krakow.pl

6. Twoje dane osobowe, w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, mogą być przetwarzane w sieci Internet, w szczególności na stronie internetowej ROPS.

7. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach danego Projektu.

8. W celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków w projekcie Twoje dane osobowe takie jak: imię (imiona), nazwisko PESEL, nr projektu, data rozpoczęcia udziału w projekcie, data zakończenia udziału w projekcie, kod tytułu ubezpieczenia, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia wypadkowego mogą być przetwarzane w zbiorze „Zbiór danych osobowych z ZUS”, którego administratorem jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie:

 1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

 2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,

 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020,

 4) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

9. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10. Twoje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

11. Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia i rozliczenia danego Projektu oraz zakończenia okresów trwałości dla danego Projektu, a także przez okres wynikający z obowiązujących regulacji z zakresu postępowania z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją.

12. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Masz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się