NABÓR NA SUPERWIZJĘ GRUPOWĄ

 

Informujemy, że mamy jeszcze WOLNE MIEJSCA na SUPERWIZJĘ GRUPOWĄ. 

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesyłanie formularzy zgłoszeniowych (wzór do pobrania poniżej).

Państwa zgłoszenia będą rozpatrywane do wyczerpania puli dostępnych miejsc.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WAŻNA INFORMACJA:

Informujemy o przedłużonym terminie przyjmowania zgłoszeń do udzialu w SUPERWIZJI GRUPOWEJ.

Na Państwa zgłoszenia czekamy do dnia 21 marca 2021 r. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie 
w związku z realizacją projektu
„Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  
Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020

ogłasza

NABÓR NA SUPERWIZJĘ
DLA
ASYSTENTÓW RODZINY, 
KOORDYNATORÓW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ,
PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH,
PRACOWNIKÓW PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO, 
PRACOWNIKÓW OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH 

realizujących na obszarze województwa małopolskiego zadania wynikające 
z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 

Superwizja pracy jako efektywne narzędzie rozwoju zawodowego i podnoszenia kompetencji, jest warunkiem rozwijania i podtrzymywania wysokiego poziomu jakości świadczonych usług.
Odpowiadając na współtworzenie zawodowej jakości kompetencji kadr wspierania rodziny i pieczy zastępczej oferujemy Państwu cykl superwizji, które zostaną zrealizowane od kwietnia 2021 r. do marca 2022 r.
Najważniejsze informacje dotyczące oferty i udziału przedstawiamy poniżej.

Liczba miejsc:

120 miejsc dla 120 uczestników, w ramach 10 grup   

Czas realizacji:

kwiecień 2021 - marzec 2022

Liczba spotkań (sesji):

12,
każde spotkanie (sesja) po 4 godziny zegarowe,
łącznie 48 godzin/1 uczestnika.

Częstotliwość spotkań (sesji):

1 spotkanie/m-c,
regularnie, w dni robocze, w godz. pomiędzy 8.00 a 18.00.
Szczegółowy harmonogram zostanie podany po zrekrutowaniu grup.

Realizator superwizji

Psychologiczne Centrum Szkoleniowo – Terapeutyczne Acceptus – firma zapewniająca do realizacji zadania certyfikowanych superwizorów z doświadczeniem w prowadzeniu superwizji dla kadr systemu pomocy i integracji społecznej/wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Formuła realizacji: 

Zdalna i/lub stacjonarna - zależne od sytuacji epidemicznej (będziemy informować).

Przy realizacji w formule zdalnej, ROPS w Krakowie poza usługą superwizyjną zapewnia:
- dostęp do platformy ZOOM, na której realizowane będą spotkania, 
ABC_ZOOM – dodatkowe szkolenie instruktażowe jak korzystać z platformy ZOOM? (nieodpłatne, dla chętnych).

Przy realizacji w formule stacjonarnej, ROPS w Krakowie poza usługą superwizyjną zapewnia: 
- salę szkoleniową na terenie miasta Krakowa,
- catering (przerwa kawowa + zimny bufet),
- ubezpieczenie NNW.

Skład grup:

Monodyscyplinarny (w 1 grupie superwizyjnej będą przedstawiciele jednej grupy zawodowej).
W uzasadnionych przypadkach ROPS w Krakowie zastrzega sobie prawo do organizacji części grup superwizji w formule interdyscyplinarnej (np. w przypadku konieczności wypełnienia wolnych miejsc w danej grupie).

Zasady naboru:

Szczegółowe zasady naboru i uczestnictwa w Projekcie są określone w Regulaminie naboru i uczestnictwa w szkoleniach oraz superwizji, realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach projektu pn. „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" (do pobrania poniżej).

 Zgłoszenia podlegają ocenie:
- formalnej (§ 4 ust. 10)
- merytorycznej (§ 4 ust. 15-17) 

Określono następujące kryteria merytoryczne obowiązujące w przypadku naboru na superwizję:
- indywidualne uzasadnienie potrzeby udziału w superwizji (0-3 pkt) - ocena na podstawie informacji zawartych w Cz. A pkt II Formularza zgłoszeniowego;
- opinia kierownika/dyrektora instytucji kierującej dot. potrzeby udziału pracownika w superwizji (0-3 pkt) - ocena na podstawie Cz. A pkt IV Formularza zgłoszeniowego;
- Kandydat nie uczestniczył do tej pory w żadnej superwizji (+ 2 pkt  - kryterium premiujące) - na podstawie informacji w Cz. A pkt I Formularza zgłoszeniowego.

Termin wysyłania zgłoszeń:

Od 09 do 16 marca 2021 (do godz. 16:00) 21 marca 2021

Dokumenty zgłoszeniowe:

Zainteresowanych prosimy o przesłanie skanu formularza zgłoszeniowego na adres: szkolenia-piecza@rops.krakow.pl 

WAŻNE!!!
Uwaga do Formularza zgłoszeniowego:
Część A - wypełniają WSZYSCY zainteresowani (również osoby, które brały udział w szkoleniach po 01 września 2020r.)
Część B -  MUSZĄ wypełnić wszyscy, którzy nie brali udziału w szkoleniach „pieczowych” ROPS po 01.09.2020 (jeśli brałaś/eś udział w szkoleniu „pieczy” po 01.09.2020 r – nie wypełniasz. Jeśli nie brałaś/eś udziału w szkoleniu „pieczy” po 01.09.2020 – wypełniasz)

Prosimy o podanie w Formularzu zgłoszeniowym indywidualnego adresu mailowego, za pośrednictwem którego będziemy się z Państwem komunikować, w tym przesyłać istotne informacje/oświadczenia niezbędne do udziału w szkoleniu (m.in. linki do spotkań).
W przypadku zakwalifikowania do udziału Uczestnik będzie zobowiązany do dostarczenia do ROPS w Krakowie, papierowej wersji Formularza zgłoszeniowego z oryginalnymi podpisami.

Zaświadczenia:

Warunkiem uzyskania zaświadczenia o ukończeniu superwizji będzie frekwencja na poziomie min. 80% godzinowego wymiaru superwizji.

 

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

1. Regulamin naboru i uczestnictwa w szkoleniach oraz superwizji, realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach projektu pn. „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej"

Powrót