NABÓR NA SZKOLENIE PN. „USPRAWNIANIE WSPÓŁPRACY INSTYTUCJI I SŁUŻB ZAANGAŻOWANYCH W DZIAŁANIA NA RZECZ DZIECKA I RODZINY”

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

w związku z realizacją projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

ogłasza

NABÓR NA SZKOLENIE

DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ, ASYSTENTÓW RODZINY, PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH, ORGANIZATORÓW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ, PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO, OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH, RODZIN ZASTĘPCZYCH, RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA, SŁUŻB WSPÓŁPRACUJĄCYCH

realizujących na obszarze województwa małopolskiego zadania wynikające

z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

pod nazwą:

„Usprawnianie współpracy instytucji i służb zaangażowanych w działania na rzecz dziecka i rodziny”

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

1. Po co razem? Założenia współpracy interdyscyplinarnej na rzecz dziecka i rodziny.

2. Jak to robić? Budowanie zespołu międzyinstytucjonalnego – modele współpracy.

3. Synergia działań – podział kompetencji, wspólne obszary działania instytucji i służb działających w celu wsparcia dziecka i rodziny.

4. Partnerstwo w kryzysie – wspólna realizacja zadań w ramach interwencji.

5. Przepływ informacji to podstawa – efektywna komunikacja pomiędzy jednostkami wspierającymi.

6. Dobre praktyki – wymiana doświadczeń.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Prowadzący: Beata Lutomska

Wymiar szkolenia: dwudniowe szkolenie (16 godzin dydaktycznych)

Miejsce realizacji szkolenia: Hotel pod Kogutkiem w Krzywaczce

Planowana liczba grup szkoleniowych: 3

Planowana liczba uczestników: do 20 osób (łącznie maksymalnie 60 osób)

Organizator szkolenia zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie podczas szkolenia – warunkiem skorzystania z noclegu jest podpisanie oświadczenia, iż uczestnik nie zamieszkuje w miejscowości w której będzie się odbywać szkolenie oraz nie ma możliwości dojazdu na szkolenie w ciągu trzech godzin przed godziną rozpoczęcia zajęć lub powrotu do miejsca zamieszkania w ciągu trzech godzin po zakończeniu zajęć z zastosowaniem środków komunikacji publicznej (np. autobus, pociąg, lokalny przewoźnik).

Planowane terminy realizacji szkolenia*:

Grupa I: 23-24.07.2020 r. 11.00-18.20/ 8.00-14.40

Grupa II: 30-31.07.2020 r. 11.00-18.20/ 8.00-14.40

Grupa III: 13-14.08.2020 r. 11.00-18.20/ 8.00-14.40

*ROPS w Krakowie zastrzega sobie prawo do realizacji szkolenia w sytuacji zakwalifikowania na dany termin przynajmniej 8 osób.

ZASADA UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zapoznanie się Regulaminem zawierającym podstawowe warunki i zasady naboru oraz uczestnictwa w szkoleniach określającym:

- ogólne kryteria rekrutacji (§ 3 i § 4)

- specyficzne kryteria rekrutacji (§ 4 ust. 17 i 18), w których ustalono, iż:

• Kandydat należy do grupy docelowej, do której skierowane jest szkolenie (kryterium obligatoryjne „0-1”);

• Adekwatność szkolenia do wykonywanych zadań wynikających z zakresu czynności/ zajmowanego stanowiska/pełnionej funkcji oraz uzasadnienie potrzeby nabycia/ podniesienia kompetencji w zakresie tematyki szkolenia, niezbędnych do prawidłowego i efektywnego wykonywania zadań przypisanych do zajmowanego stanowiska/pełnionej funkcji (kryterium punktowane w skali „0-8” pkt);

• Kandydat nie uczestniczył w żadnym szkoleniu o tematyce związanej z zadaniami wykonywanymi w związku z obecnie zajmowanym stanowiskiem/pełnioną funkcją (+ 2 pkt – kryterium nieobligatoryjne – premiujące);

• Kandydat nie uczestniczył w żadnym ze szkoleń w ramach projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” (+ 2 pkt – kryterium nieobligatoryjne – premiujące)

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od dnia ogłoszenia naboru do dnia 3 lipca 2020 r. do godziny 12.00. O uczestnictwie w projekcie decyduje wynik formalnej i merytorycznej oceny zgłoszeń, w rezultacie której zostanie utworzona lista rankingowa uczestników. Dokumenty złożone po terminie będą rozpatrywane tylko w sytuacji dostępności wolnych miejsc na szkolenie.

Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną poinformowane o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.

ROPS zastrzega sobie możliwość zakończenia lub przerwania naboru na szkolenie w przypadku otrzymania zgłoszeń przekraczających o 50% liczbę miejsc na szkolenie.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą elektroniczną w formie skanu na adres: szkolenia-piecza@rops.krakow.pl

INFORMACJA O PROJEKCIE

Szczegółowe informacje nt. projektu oraz naboru na szkolenie można uzyskać w biurze projektu: ul. Piastowska 32, pokój nr 9 (I piętro), 30-070 Kraków, e-mail: szkolenia-piecza@rops.krakow.pl, tel. 12 422 06 36 wew. 36.

Wszelkie informacje o projekcie oraz dokumentacja dot. naboru na szkolenie są dostępne na stronie internetowej: www.rops.krakow.pl w zakładce „Profesjonalne kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji naboru.

DOKUMENTY DO POBRANIA

1. Regulamin naboru i uczestnictwa w szkoleniach oraz superwizji realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" w wersji pdf.

2. Regulamin naboru i uczestnictwa w szkoleniach oraz superwizji realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" w wersji doc.

3. Wzór formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

4. Lista gmin województwa małopolskiego zakwalifikowanych do kategorii 3 DEGURBA (obszary wiejskie).


Powrót