NABÓR ZAKOŃCZONY: CYKL SUPERWIZJI DLA PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH I PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO

superwizja pow_1

CEL SUPERWIZJI

Celem superwizji jest wzmocnienie kompetencji zawodowych i utrzymanie profesjonalnych standardów pracy pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, nabycie/poszerzenie umiejętności pozwalających im na prawidłowe identyfikowanie trudności w pracy, ich źródeł i sposobów pokonywania, wsparcie w przezwyciężaniu trudności emocjonalnych i profilaktyka wypalenia zawodowego.

ZASADA UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zapoznanie się z Regulaminem zawierającym warunki i zasady naboru oraz uczestnictwa w szkoleniach określającym:

• ogólne kryteria rekrutacji (§ 3 i § 4)

• specyficzne kryteria rekrutacji (§ 4 ust. 16 i 17), w których ustalono, iż:

- Kandydat należy do grupy docelowej, do której skierowane jest superwizja (kryterium obligatoryjne);

- Adekwatność superwizji do wykonywanych zadań wynikających z zakresu czynności/ zajmowanego stanowiska/pełnionej funkcji oraz uzasadnienie potrzeby udziału w superwizji (kryterium punktowane w skali 0-8 pkt);

- Kandydat nie uczestniczył dotychczas w żadnej superwizji dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych i placówek wsparcia dziennego (+8 pkt – kryterium nieobligatoryjne – premiujące);

- Kandydat nie uczestniczył w żadnym ze szkoleń w ramach projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” (+4 pkt – kryterium nieobligatoryjne – premiujące).

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od dnia ogłoszenia naboru do dnia 12 marca 2020 r. do godziny 12:00. O uczestnictwie w projekcie decyduje wynik formalnej i merytorycznej oceny zgłoszeń, w rezultacie której zostanie utworzona lista rankingowa uczestników oraz podział na grupy. Dokumenty złożone po terminie będą rozpatrywane tylko w sytuacji dostępności wolnych miejsc na szkolenie.

ROPS zastrzega sobie możliwość zakończenia lub przerwania naboru na szkolenie w przypadku otrzymania zgłoszeń przekraczających o 50% liczbę miejsc na superwizję.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą elektroniczną w formie skanu na adres: szkolenia-piecza@rops.krakow.pl

Możliwe jest również:

>>> złożenie Formularza osobiście (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00);

>>> przesłanie Formularza pocztą tradycyjną na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków – z dopiskiem: Dokumenty rekrutacyjne na szkolenie pt. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.

>>> przesłanie Formularza faksem na numer: (12) 422 06 36 wew. 44.

INFORMACJA O PROJEKCIE

Szczegółowe informacje nt. projektu oraz naboru na szkolenie można uzyskać w biurze projektu: ul. Piastowska 32, pokój nr 9 (I piętro), 30-070 Kraków, e-mail: szkolenia-piecza@rops.krakow.pl, tel. 12 422 06 36 wew. 36.

Wszelkie informacje o projekcie oraz dokumentacja dot. naboru na szkolenie są dostępne na stronie internetowej: www.rops.krakow.pl w zakładce „Profesjonalne kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji naboru.

DOKUMENTY DO POBRANIA

1. Regulamin naboru i uczestnictwa w szkoleniach oraz superwizji realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej".

2. Wzór Formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

3. Lista gmin województwa małopolskiego zakwalifikowanych do kategorii 3 DEGURBA (obszary wiejskie).

Powrót