NABÓR ZAKOŃCZONY! NABÓR NA SZKOLENIE "ZACHOWANIE CZY ZABURZENIE? WCZESNE WSPARCIE DZIECI I MŁODZIEŻY WARUNKIEM SKUTECZNEJ POMOCY"

DODATKOWE TERMINY SZKOLENIA - dla osób z listy rezerwowej

Informujemy, że w związku z bardzo dużym zainteresowaniem szkoleniem "Zachowanie czy zaburzenie? Wczesne wsparcie dzieci i młodzieży warunkiem skutecznej pomocy", dla osób, którym nie udało się zakwalifikować na terminy realizowane w styczniu br. zorganizowaliśmy dwa dodatkowe terminy - 22 oraz 25 luty 2021 r.

Na szkolenia w tych terminach nie jest prowadzony odrębny nabór, a o kwalifikacji decyduje miejsce na liście rezerwowej w ramach rekrutacji prowadzonej w styczniu.

Z osobami z tej listy będziemy się kontaktować mailowo, w sprawie potwierdzenia udziału w szkoleniu.  


WAŻNA INFORMACJA DOT. SZKOLENIA:

Szkolenie jest pierwszą formą wsparcia realizowaną w ramach NOWEGO projektu realizowanego od września 2020 r., dlatego osoby zainteresowane udziałem prosimy o kompletne wypełnienie Formularza zgłoszeniowego (Części A i B - dot. osób przystępujących do projektu po raz pierwszy).


Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie 

w związku z realizacją projektu

„Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020

ogłasza

NABÓR NA SZKOLENIE DLA

     PRZEDSTAWICIELI SYSTEMU WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ 

W SZCZEGÓLNOŚCI ASYSTENTÓW RODZINY, 

PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH,

PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO, A TAKŻE RODZINY ZASTĘPCZEJ

 

realizujących na obszarze województwa małopolskiego zadania wynikające 

z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

pod nazwą:

„Zachowanie czy zaburzenie? Wczesne wsparcie dzieci i młodzieży warunkiem skutecznej pomocy”

 

CEL SZKOLENIA

1. Jak rozpoznać i odróżnić symptomy wskazujące na zaburzenia u dzieci i młodzieży?
2. Kiedy uznać je za wskazujące na konieczność profesjonalnego wsparcia?
3. Jak pracować z dzieckiem/nastolatkiem z zachowaniami trudnymi i zaburzeniami?

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

1. Dynamika występowania czyli jak rozróżnić czym jest zachowanie, a czym zaburzenie u dzieci i młodzieży na poszczególnych etapach rozwoju?
2. Charakterystyka wybranych zaburzeń, sposobów odróżniania i metody pracy.
3. Jak rozmawiać? Skuteczna komunikacja z dzieckiem/adolescentem i jego rodziną – warsztat narzędzi praktycznych do wykorzystania w rozpoznaniu i pracy z dziećmi i młodzieżą przejawiającą zachowania niejednoznaczne.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Tryb realizacji: szkolenie zdalne (realizowane on-line w czasie rzeczywistym) za pośrednictwem platformy ZOOM.

Planowana liczba uczestników: do 20 osób/gr.

Planowany termin i godziny realizacji szkolenia: 

Gr. 1: 27.01.2021 r. (9.00-15.30, 8 h dydaktycznych szkolenia, w tym 2 przerwy x 15 min.)
Gr. 2: 28.01.2021 r. (9.00-15.30, 8 h dydaktycznych szkolenia, w tym 2 przerwy x 15 min.)

Organizator szkolenia zapewnia dostęp do platformy ZOOM, na której realizowane będzie szkolenie. Zakwalifikowani uczestnicy, najpóźniej na dzień przed szkoleniem, otrzymają na adres mailowy wskazany w Formularzu zgłoszeniowym, link do spotkania wraz z niezbędnymi informacjami służącymi do zrealizowania połączenia na platformie ZOOM. Prosimy o zwrócenie uwagi na poprawność wskazanego w Formularzu zgłoszeniowym adresu mailowego, ponieważ za jego pośrednictwem będziemy się z Państwem komunikować, w tym przesyłać istotne informacje/oświadczenia niezbędne do udziału w szkoleniu.  

ZASADY NABORU

Szczegółowe zasady naboru i uczestnictwa w Projekcie są określone w Regulaminie naboru i uczestnictwa w szkoleniach oraz superwizji, realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach projektu pn. „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" (do pobrania poniżej).

Zgłoszenia podlegają ocenie: 

- formalnej (§ 4 ust. 10)
- merytorycznej (§ 4 ust. 15-17) 

Określono następujące kryteria merytoryczne w przypadku przedmiotowego szkolenia:

- adekwatność szkolenia do wykonywanych zadań wynikających z zakresu czynności / zajmowanego stanowiska / pełnionej funkcji (0-2 pkt);
- indywidualne uzasadnienie potrzeby nabycia / podniesienia kompetencji w zakresie tematyki szkolenia, jako niezbędne do prawidłowego i efektywnego wykonywania zadań przypisanych do zajmowanego stanowiska / pełnionej funkcji (0-2 pkt);
- opinia instytucji zgłaszającej do udziału w szkoleniu dot. charakteru wiedzy i kompetencji jakie nabędzie pracownik podczas udziału w szkoleniu, określając je jako: 

- szczególnie istotne (kluczowe) – 3 pkt, 
- istotne, ale nie kluczowe – 2 pkt,
- mające charakter uzupełniający – 1 pkt.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH 

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od dnia ogłoszenia naboru do dnia 22.01.2021 r., do godz. 10.00. O uczestnictwie w projekcie decyduje wynik formalnej i merytorycznej oceny zgłoszeń, w rezultacie której zostanie utworzona lista rankingowa uczestników. Dokumenty złożone po terminie będą rozpatrywane tylko w sytuacji dostępności wolnych miejsc na szkolenie.

Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną poinformowane za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.

ROPS zastrzega sobie możliwość zakończenia lub przerwania naboru na szkolenie, w przypadku, gdy liczba otrzymanych zgłoszeń, przekroczy liczbę dostępnych miejsc o 50% 

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą elektroniczną w formie skanu na adres: szkolenia-piecza@rops.krakow.pl. 

W przypadku zakwalifikowania do udziału Uczestnik będzie zobowiązany do dostarczenia do ROPS w Krakowie, papierowej wersji Formularza zgłoszeniowego z oryginalnymi podpisami.

INFORMACJA O PROJEKCIE

Szczegółowe informacje nt. projektu oraz naboru na szkolenie można uzyskać w biurze projektu: 

728 431 374 – Barbara Miszker – kierownik projektu
509 962 809 – Agnieszka Kamińska – starszy specjalista ds. realizacji projektu – trener
lub mailowo pod adresem: szkolenia-piecza@rops.krakow.pl 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji naboru.

DOKUMENTY DO POBRANIA

1. Regulamin naboru i uczestnictwa w szkoleniach oraz superwizji, realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach projektu pn. „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej"

2. Wzór Formularza zgłoszeniowego do udziału w szkoleniu „Zachowanie czy zaburzenie? Wczesne wsparcie dzieci i młodzieży warunkiem skutecznej pomocy”

3. Lista gmin województwa małopolskiego zakwalifikowanych do kategorii 3 DEGURBA (obszary wiejskie)

Powrót