NABÓR ZAKOŃCZONY: Szkolenie pn. "Całościowe zaburzenia rozwojowe: Autyzm, Zespół Retta, Zespół Aspergera, Zespół Hellera"

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
w związku z realizacją projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020 

ogłasza

NABÓR NA SZKOLENIE DLA
KADRY PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH, OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH, ASYSTENTÓW RODZINY, PRACOWNIKÓW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ, RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA ORAZ RODZIN ZASTĘPCZYCH

realizujących na obszarze województwa małopolskiego zadania wynikające
z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

pod nazwą:

"Całościowe zaburzenia rozwojowe: Autyzm, Zespół Retta, Zespół Aspergera,
Zespół Hellera"

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

1. Przegląd całościowych zaburzeń rozwojowych.

2. Przyczyny, objawy, diagnoza.

3. Funkcjonowanie dziecka z Autyzmem, Zespół Retta i Zespołem Aspergera, Zespołem Hellera.

4. Wsparcie i terapia opiekunów dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Planowana liczba uczestników: do 20 osób.

Planowany termin realizacji szkolenia: 22 sierpnia, 23 sierpnia 2019 r., Awokado Lunch Bar w
Krakowie, ul. Prądnicka 12
.

SZKOLENIE JEDNODNIOWE - W FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM PROSIMY O WSKAZANIE JEDNEGO Z POWYŻSZYCH TERMINÓW.

Wymiar szkolenia: 8 godzin dydaktycznych (szkolenie jednodniowe, stacjonarne) realizowane w godzinach od 900 do 1530.

Organizator szkolenia zapewnia przerwę kawową.

ZASADA UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zapoznanie się Regulaminem[1] zawierającym podstawowe warunki i zasady naboru oraz uczestnictwa w szkoleniach określającym:

· ogólne kryteria rekrutacji (§ 3 i § 4)

· specyficzne kryteria rekrutacji (§ 4 ust. 16 i 17), w których ustalono, iż:

- Adekwatność szkolenia do wykonywanych zadań wynikających z (zakresu czynności) / zajmowanego stanowiska / pełnionej funkcji oraz uzasadnienie potrzeby nabycia / podniesienia kompetencji w zakresie tematyki szkolenia, niezbędnych do prawidłowego i efektywnego wykonywania zadań przypisanych do zajmowanego stanowiska / pełnionej funkcji (kryterium punktowane w skali „0-8” pkt);

- Kandydat nie uczestniczył w żadnym szkoleniu o tematyce związanej z zadaniami wykonywanymi w związku z obecnie zajmowanym stanowiskiem / pełnioną funkcją (+ 2 pkt - kryterium nieobligatoryjne - premiujące);

- Kandydat należy do grupy premiowanej (pełni funkcję asystenta rodziny) (+ 8 pkt - kryterium nieobligatoryjne - premiujące);

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od dnia ogłoszenia naboru do dnia 09 sierpnia 2019 r. do godziny 15:00. O uczestnictwie w projekcie decyduje wynik formalnej i merytorycznej oceny zgłoszeń, w rezultacie której zostanie utworzona lista rankingowa uczestników. Dokumenty złożone po terminie będą rozpatrywane tylko w sytuacji dostępności wolnych miejsc na szkolenie.

Dodatkowo informujemy, iż podczas rekrutacji w pierwszej kolejności brane będą pod uwagę zgłoszenia Kandydatów z listy rezerwowej szkolenia pn. ”Całościowe zaburzenia rozwojowe: Autyzm, Zespół Retta, Zespół Aspergera, Zespół Hellera” realizowanego w dniach 28 maja oraz 29 maja 2019 r.

Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną poinformowane o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.

ROPS zastrzega sobie możliwość zakończenia lub przerwania naboru na szkolenie w przypadku otrzymania zgłoszeń przekraczających o 50% liczbę miejsc na szkolenie.


SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą elektroniczną w formie skanu na adres: szkolenia-piecza@rops.krakow.pl

Możliwe jest również:

- złożenie Formularza osobiście (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu naboru dokumenty będą przyjmowane do godz. 15:00);

- przesłanie Formularza pocztą tradycyjną na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków – z dopiskiem: Dokumenty rekrutacyjne na szkolenie pt. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.

- przesłanie Formularza faksem na numer: (12) 422 06 36 wew. 44.

INFORMACJA O PROJEKCIE

Szczegółowe informacje nt. projektu oraz naboru na szkolenie można uzyskać w biurze projektu: ul. Piastowska 32, pokój nr 9 (I piętro), 30-070 Kraków,

e-mail: szkolenia-piecza@rops.krakow.pl, tel. (12) 422-06-36 wew. 36.

Wszelkie informacje o projekcie oraz dokumentacja dot. naboru na szkolenie są dostępne na stronie internetowej: www.rops.krakow.pl w zakładce „Profesjonalne kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji naboru.

DOKUMENTY DO POBRANIA

1. Regulamin naboru i uczestnictwa w szkoleniach oraz superwizji realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej".

2. Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

3. Ramowy program szkolenia "Całościowe zaburzenia rozwojowe: Autyzm, Zespół Retta, Zespół Aspergera, Zespół Hellera".

4. Lista gmin województwa małopolskiego zakwalifikowanych do kategorii 3 DEGURBA (obszary wiejskie).


[1] „Regulamin naboru i uczestnictwa w szkoleniach oraz superwizji realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" stanowiący Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 

Powrót