NABÓR ZAKOŃCZONY szkolenie pn: „Metody terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach w pracy z dzieckiem i rodziną”

TSR1

WYMIAR SZKOLENIA

16 godzin dydaktycznych (szkolenie dwudniowe, wyjazdowe) realizowane w godzinach:

1 dzień: 10:30-19:20,

2 dzień: 8:00- 15:40.

Organizator szkolenia zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie podczas szkolenia- warunkiem skorzystania z noclegu jest podpisanie oświadczenia, iż uczestnik: nie zamieszkuje w miejscowości, w której odbywać się będzie szkolenie; zamierza dojechać na miejsce szkolenia środkami komunikacji publicznej (np. autobus, pociąg, lokalny przewoźnik); nie ma możliwości dojazdu na szkolenie w ciągu trzech godzin przed godziną rozpoczęcia zajęć lub powrotu do miejsca zamieszkania w ciągu trzech godzin po zakończeniu zajęć;

ZASADA UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zapoznanie się Regulaminem zawierającym podstawowe warunki i zasady naboru oraz uczestnictwa w szkoleniach określającym:

- ogólne kryteria rekrutacji (§ 3 i § 4)

- specyficzne kryteria rekrutacji (§ 4 ust. 16 i 17), w których ustalono, iż:

  - Kandydat należy do grupy docelowej, do której skierowane jest szkolenie (kryterium obligatoryjne „0-1”)

  - Adekwatność szkolenia do wykonywanych zadań wynikających z (zakresu czynności)/ zajmowanego stanowiska/pełnionej funkcji oraz uzasadnienie potrzeby  nabycia/ podniesienia kompetencji w zakresie tematyki szkolenia, niezbędnych do  prawidłowego i efektywnego wykonywania zadań przypisanych do zajmowanego stanowiska/pełnionej funkcji (kryterium punktowane w skali „0-8” pkt);

  - Kandydat nie uczestniczył w żadnym szkoleniu o tematyce związanej z zadaniami wykonywanymi w związku z obecnie zajmowanym stanowiskiem / pełnioną funkcją (+ 2 pkt - kryterium nieobligatoryjne - premiujące);

  - Kandydat nie uczestniczył w żadnym ze szkoleń w ramach projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” (+ 2  pkt - kryterium nieobligatoryjne - premiujące)

  - Kandydat jest Asystentem Rodziny (+ 5 pkt - kryterium nieobligatoryjne premiujące).


TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od dnia ogłoszenia naboru do dnia 16 marca 2020 r. do godziny 12:00. O uczestnictwie w projekcie decyduje wynik formalnej i merytorycznej oceny zgłoszeń, w rezultacie której zostanie utworzona lista rankingowa uczestników. Dokumenty złożone po terminie będą rozpatrywane tylko w sytuacji dostępności wolnych miejsc na szkolenie.

Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną poinformowane o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.

ROPS zastrzega sobie możliwość zakończenia lub przerwania naboru na szkolenie w przypadku otrzymania zgłoszeń przekraczających o 50% liczbę miejsc na szkolenie.


SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą elektroniczną w formie skanu na adres: szkolenia-piecza@rops.krakow.pl

Możliwe jest również:

           -  złożenie Formularza osobiście (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu naboru dokumenty będą przyjmowane do godz. 12:00);

           -  przesłanie Formularza pocztą tradycyjną na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków – z dopiskiem: Dokumenty rekrutacyjne na szkolenie pt. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.

           -  przesłanie Formularza faksem na numer: (12) 422 06 36 wew. 44.


INFORMACJA O PROJEKCIE

Szczegółowe informacje nt. projektu oraz naboru na szkolenie można uzyskać w biurze projektu: ul. Piastowska 32, pokój nr 9 (I piętro), 30-070 Kraków, e-mail: szkolenia-piecza@rops.krakow.pl, tel. (12) 422-06-36 wew. 36.

Wszelkie informacje o projekcie oraz dokumentacja dot. naboru na szkolenie są dostępne na stronie internetowej: www.rops.krakow.pl w zakładce „Profesjonalne kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji naboru.


DOKUMENTY DO POBRANIA

1. Regulamin naboru i uczestnictwa w szkoleniach oraz superwizji realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej".

2. Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

3. Lista gmin województwa małopolskiego zakwalifikowanych do kategorii 3 DEGURBA (obszary wiejskie).


Powrót