NABÓR ZAKOŃCZONY - Szkolenie "Problematyka psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży"

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

w związku z realizacją projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020

ogłasza

NABÓR NA SZKOLENIE DLA

RODZIN ZASTĘPCZYCH

realizujących na obszarze województwa małopolskiego zadania wynikające

z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

pod nazwą:

"Problematyka psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży"

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

 1. Przegląd teorii rozwojowych. 

 2. Poszczególne fazy rozwojowe w zakresie rozwoju fizycznego, psychicznego, społecznego. 

 3. Najczęstsze zaburzenia rozwojowe okresu dziecięcego. Jak rozpoznać u dziecka odchylenia od ramy rozwojowej. 

 4. Metody wspomagania w przypadku wystąpienia barier rozwojowych. 


1.     INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Szkolenie organizowane w subregionach: krakowskim, tarnowskim, południowym oraz zachodnim – łącznie 4 grupy (po jednej dla każdego subregionu).

Rekrutacja uczestników na szkolenia jest prowadzona przez Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej właściwych dla danego terenu.

Powrót