NABÓR ZAKOŃCZONY - Szkolenie: "Rozpoznawanie symptomów dziecka krzywdzonego oraz procedury w sytuacji stwierdzenia krzywdzenia dziecka”

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

w związku z realizacją projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020

ogłasza

NABÓR NA SZKOLENIE DLA

ORGANIZATORÓW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ, PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH, PRACOWNIKÓW PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO, PRACOWNIKÓW OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH, PRACOWNIKÓW PROWADZĄCYCH RODZINNE DOMY DZIECKA, SŁUŻBY WSPÓŁPRACUJĄCE ORAZ PRACOWNIKÓW KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ JEDNOSTEK SYSTEMU WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ

realizujących na obszarze województwa małopolskiego zadania wynikające

z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

pod nazwą:

„Rozpoznawanie symptomów dziecka krzywdzonego oraz procedury

w sytuacji stwierdzenia krzywdzenia dziecka”.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

1. Potencjalne przyczyny zachowań agresywnych lub autoagresywnych

2. Definicja oraz rodzaje agresji, autoagresji i zachowań autodestrukcyjnych.

3. Rozpoznawanie sytuacji wyzwalających lub zapowiadających zachowania agresywne.

4. Sposoby radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi wśród rodziców, dzieci i młodzieży.

5. Zasady postepowania w przypadku ataku agresji.

6.Przegląd metod pracy z dzieckiem agresywnym lub przejawaiącym zachowania autoagresywne (m.in. TZA, myzykoterapia, drama, terapia poznawczo-behawioralna).

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Planowana liczba uczestników: do 20 osób.

Planowany termin realizacji szkolenia:

6 czerwca, 11 czerwca oraz 18 czerwca 2019, Awokado Lunch Bar w Krakowie ul. Prądnicka 12.

SZKOLENIE JEDNODNIOWE - W FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM PROSIMY O WSKAZANIE JEDNEGO Z POWYŻSZYCH TERMINÓW.

Wymiar szkolenia: 8 godzin dydaktycznych (szkolenie jednodniowe, stacjonarne) realizowane w godzinach od 9:00 do 15:30.

Organizator szkolenia zapewnia przerwę kawową.

ZASADA UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zapoznanie się Regulaminem[1] zawierającym podstawowe warunki i zasady naboru oraz uczestnictwa w szkoleniach określającym:

· ogólne kryteria rekrutacji (§ 3 i § 4)

· specyficzne kryteria rekrutacji (§ 4 ust. 16 i 17), w których ustalono, iż:

- Adekwatność szkolenia do wykonywanych zadań wynikających z (zakresu czynności) / zajmowanego stanowiska / pełnionej funkcji oraz uzasadnienie potrzeby nabycia / podniesienia kompetencji w zakresie tematyki szkolenia, niezbędnych do prawidłowego i efektywnego wykonywania zadań przypisanych do zajmowanego stanowiska / pełnionej funkcji (kryterium punktowane w skali „0-8” pkt);

- Kandydat nie uczestniczył w żadnym szkoleniu o tematyce związanej z zadaniami wykonywanymi w związku z obecnie zajmowanym stanowiskiem / pełnioną funkcją (+ 4 pkt - kryterium nieobligatoryjne - premiujące);

- Kandydat należy do grupy premiowanej (pełni funkcję pracownika PWD) (+ 8 pkt - kryterium nieobligatoryjne - premiujące);

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od dnia ogłoszenia naboru  do dnia 27 maja 2019 r. O uczestnictwie w projekcie decyduje wynik formalnej i merytorycznej oceny zgłoszeń, w rezultacie której zostanie utworzona lista rankingowa uczestników. Dokumenty złożone po terminie będą rozpatrywane tylko w sytuacji dostępności wolnych miejsc na szkolenie.

Dodatkowo informujemy, iż podczas rekrutacji w pierwszej kolejności brane będą pod uwagę zgłoszenia Kandydatów, którzy nie uczestniczyli w żadnym ze szkoleń w ramach projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.

Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną poinformowane o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie do dnia 4 czerwca (z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu naboru dokumenty będą przyjmowane do godz. 15:00);

ROPS zastrzega sobie możliwość zakończenia lub przerwania naboru na szkolenie w przypadku otrzymania zgłoszeń przekraczających o 50% liczbę miejsc na szkolenie.


SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą elektroniczną w formie skanu na adres: szkolenia-piecza@rops.krakow.pl

Możliwe jest również:

- złożenie Formularza osobiście (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00);

- przesłanie Formularza pocztą tradycyjną na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków – z dopiskiem: Dokumenty rekrutacyjne na szkolenie pt. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.

- przesłanie Formularza faksem na numer: (12) 422 06 36 wew. 44.

INFORMACJA O PROJEKCIE

Szczegółowe informacje nt. projektu oraz naboru na szkolenie można uzyskać w biurze projektu: ul. Piastowska 32, pokój nr 9 (I piętro), 30-070 Kraków,

e-mail: szkolenia-piecza@rops.krakow.pl, tel. (12) 422-06-36 wew. 36.

Wszelkie informacje o projekcie oraz dokumentacja dot. naboru na szkolenie są dostępne na stronie internetowej: www.rops.krakow.pl w zakładce „Profesjonalne kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji naboru.

DOKUMENTY DO POBRANIA

1. Regulamin naboru i uczestnictwa w szkoleniach oraz superwizji realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej".

2. Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

5. Przykładowy, wypełniony formularz zgłoszeniowy.

4. Ramowy program szkolenia "Rozpoznawanie symptomów dziecka krzywdzonego...".

5. Lista gmin województwa małopolskiego zakwalifikowanych do kategorii 3 DEGURBA (obszary wiejskie).[1] „Regulamin naboru i uczestnictwa w szkoleniach oraz superwizji realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" stanowiący Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 

Powrót