PLAN SZKOLEŃ 2019

Prezentujemy Państwu wstępną ofertę szkoleń dla pracowników wykonujących zadania                 w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń, które będą realizowane dla Państwa w 2019 r. w ramach projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny  i pieczy zastępczej”.

Projekt realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem projektu jest zwiększenie profesjonalizmu zawodowego kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Szkolenia będą organizowane w formie stacjonarnej (1-dniowej, 8 godz. dydaktycznych) oraz wyjazdowej (2-dniowej, 16 godz. dydaktycznych). W ramach szkolenia zostaną zapewnione Państwu aktywne formy kształcenia.

Aktualnie jesteśmy na etapie wyłaniania wykonawców poszczególnych szkoleń. W związku z powyższym, prezentowane informacje mają charakter poglądowy i mogą ulegać drobnym modyfikacjom. Nabór zostanie uruchomiony po podpisaniu umów z realizatorami szkoleń. Tak jak w latach ubiegłych, o rekrutacji na szkolenia będziemy Państwa informować z odpowiednim wyprzedzeniem. Jednocześnie zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej, gdzie zamieszczamy wszystkie niezbędne wskazówki dotyczące zakresu tematycznego, zapisów czy miejsc szkoleń.

Tematy szkoleniowe oraz planowany termin realizacji:

Na każdy z zaprezentowanych poniżej tematów będzie prowadzona oddzielna rekrutacja, o której będziemy państwa informować.

Rekrutacja na pierwsze szkolenia planowana jest w pierwszym kwartale 2019 r.

Szkolenia stacjonarne

Temat szkolenia

Planowani Uczestnicy

Planowany termin realizacji

Problematyka psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży

ORPZ, AR, POW, RDD, PWD, OA, RZ, Służby współpracujące

Komunikacja z dzieckiem w kolejnych fazach rozwojowych

ORPZ, AR, POW, PWD, RDD

Praca z dzieckiem z FAS i ze spektrum FAS (diagnoza, terapia, rokowania)

ORPZ, AR, POW, RDD, PWD, RZ

Praca z dzieckiem z zaburzonymi więziami

ORPZ, AR, POW, RDD, RZ, PWD, Służby współpracujące

Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży – podwójna diagnoza, czynniki ryzyka, podstawy teoretyczne i praca z młodym człowiekiem”

AR, PWD, OA, 

I-II

kwartał 2019 r.

Całościowe zaburzenia rozwojowe „Autyzm, Zespół Retta, Zespół Aspergera, Zespół Hellera

ORPZ, AR, POW, RDD, RZ, OA

Agresja i autoagresja, zachowania autodestrukcyjne (w tym samookaleczenia, zachowania suicydalne, zaburzenia odżywiania)

KZ, ORPZ, RDD, PWD, POW, RDD, OA, RZ

Rozpoznawanie symptomów dziecka krzywdzonego oraz procedury w sytuacji stwierdzenia krzywdzenia dziecka

KZ, ORPZ, POW, RDD, PWD,  OA, Służby współpracujące

Przemoc seksualna wobec dzieci i młodzieży

ORPZ, AR, POW, RDD

Opracowania i realizacja programów usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej, pracy z usamodzielniającym się wychowankiem oraz praw i obowiązków opiekuna usamodzielniania

ORPZ, POW, RDD, RZ

Praca z rodziną wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej, w tym: budowanie zaufania, wzbudzanie i rozwijanie motywacji do zmiany w rodzinie dziecka umieszczonego w placówce, pozyskiwanie informacji potrzebnych do oceny sytuacji dziecka, wspieranie rodzin w sytuacjach kryzysowych

ORPZ, POW, RDD, AR

II-III

kwartał 2019 r.

Pedagogika ulicy, streetworking, uruchamianie działań w formie pracy podwórkowej

PWD

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego

RZ

Zadania sądów, kuratorów sądowych oraz jednostek organizacyjnych systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w świetle kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

KZ, POW, RDD, Służby współpracujące

Procedury kontroli wojewody – metody i techniki przeprowadzania kontroli, dokumentacja

Pracownicy wojewody

Szkolenia wyjazdowe

Tematy

Planowani uczestnicy

Planowany termin realizacji

Interdyscyplinarne podejście do problemu dziecka i rodziny – pracy w zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej metod dokonywania oceny sytuacji dziecka

ORPZ, AR, POW, RDD OA,  Służby współpracujące

Współpraca różnych instytucji i służb zaangażowanych w działania na rzecz dziecka i rodziny – podział kompetencji, wspólne obszary działania, jednolite schematy postępowania w danych sytuacjach

KZ, ORPZ, AR, POW,RDD, PWD, RZ, OA,  Służby współpracujące

III-IV

kwartał 2019 r.

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach

AR, POW, RDD

Komunikacja z dzieckiem w kolejnych fazach rozwojowych

RZ

Wypalenie zawodowe (etiologia, skutki, metody przeciwdziałania)

KZ

Superwizje

Superwizje

Planowany termin realizacji

Superwizja dla koordynatorów RPZ

II-IV kwartał 2019 r.

Superwizja dla ośrodków adopcyjnych.

Objaśnienia skrótów zawartych w powyższych tabelach:

AR – asystenci rodziny;

ORPZ – pracownicy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej;

POW – pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych;

PWD – pracownicy placówek wsparcia dziennego;

RDD – pracownicy rodzinnych domów dziecka

RZ – rodziny zastępcze

OA – pracownicy ośrodków adopcyjnych

KZ – przedstawiciele kadry zarządzającej

Powrót