Projekt „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” - podsumowanie tegorocznych działań i plany na rok 2020

Efekty tegorocznych działań są imponujące! 

Zrealizowaliśmy 16 tematów szkoleniowych dla 52 grup i 558 uczestników, z których część skorzystało z kilku szkoleń. W spotkaniach superwizyjnych wzięło udział 21 osób. 

Poza rozwojem kompetencji,  udział w szkoleniach staje się okazją do integracji środowiska oraz wymiany doświadczeń. 

Z informacji zwrotnych od uczestników wynika, że zrealizowane formy wsparcia zostały ocenione wysoko  i stanowiły wartościowy wkład w warsztat pracy uczestników. Motywuje nas to do dalszych działań! 

Obecnie przygotowujemy  program na rok 2020. Planujemy realizację szkoleń z poniższych tematów:

Okresowa oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej - podejście interdyscyplinarne 

Usprawnianie współpracy instytucji i służb zaangażowanych w działania na rzecz dziecka i rodziny 

Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizacje zadań dot. wspierania rodziny i organizowania pieczy zastępczej 

Metody terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach w pracy z dzieckiem i rodziną 

Praca z dzieckiem i rodziną w placówce wsparcia dziennego 

Metoda dialogu motywujacego - praca z nastolatkiem przejawiającym zachowania trudne 

Cyberuzależnienia- dzieci i młodzież w świecie nowych technologii

Praca w placówce wsparcia dziennego- wychowawca jako lider grupy 

Superwizja dla ośrodków adopcyjnych 

Superwizja dla placówek wsparcia dziennego i placówek opiekuńczo- wychowawczych


Projekt „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa- Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.   


Powrót