REKRUTACJA ZAKOŃCZONA - SZKOLENIA DLA ASYSTENTÓW RODZINY

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
w związku z realizacją Projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

ogłasza


NABÓR NA JEDNODNIOWE SZKOLENIA DLA ASYSTENTÓW RODZINY WYKONUJĄCYCH ZADANIA NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

- Szkolenie nr 1 - „Diagnoza problemów, potrzeb i możliwości rodziny – aspekty praktyczne, metody, narzędzia, dokumentacja”

- Szkolenie nr 2 - „Plan pracy z rodziną – aspekty praktyczne: opracowywanie, okresowa ocena i modyfikacja planu, dobre praktyki, wzory dokumentacji”

- Szkolenie nr 3 - „Praca z rodziną z problemem uzależnień”

- Szkolenie nr 4 - „Praca z rodziną wieloproblemową – aspekty praktyczne: metody, narzędzia”

- Szkolenie nr 5 - „Dialog motywujący i inne narzędzia motywowania rodziny do zmian”

- Szkolenie nr 6 - „Mediacje jako sposób rozwiązywania problemów na drodze dialogu”

- Szkolenie nr 7 - „Rozpoznawanie symptomów dziecka krzywdzonego”

UWAGA!

Dana osoba może złożyć zgłoszenie na nie więcej niż jedno z wyżej wymienionych szkoleń. ROPS zastrzega sobie prawo do realizacji szkolenia z danego tematu w sytuacji zakwalifikowania na dane szkolenie przynajmniej 15 osób.


CEL PROJEKTU

zwiększenie profesjonalizmu zawodowego kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej


UCZESTNICY SZKOLEŃ

O zakwalifikowanie do udziału w szkoleniach mogą ubiegać się wszyscy asystenci rodziny (bez względu na ich staż pracy na tym stanowisku), realizujący na obszarze województwa małopolskiego zadania wynikające z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Planowana liczba miejsc szkoleniowych: 140.

Liczebność grupy szkoleniowej z danego tematu: max. 20 osób.

Wymiar każdego szkolenia: 8 godzin.

Liczba grup szkoleniowych z danego tematu uzależniona będzie od liczby osób zakwalifikowanych na szkolenie.

Planowany termin i miejsce realizacji szkoleń: kwiecień - czerwiec 2018 r., Kraków.


KRYTERIA REKRUTACJI

Ogólne kryteria rekrutacji wskazane zostały w § 3 i § 4 Regulaminu naboru i uczestnictwa w szkoleniach oraz superwizji realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej".

Zgodnie z § 4 ust. 16 i 17 Regulaminu ustala się dodatkowo następujące specyficzne kryteria rekrutacji dla niniejszego naboru:

- Kandydat wykonuje na obszarze woj. małopolskiego zadania asystenta rodziny wynikające z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (kryterium obligatoryjne „0-1”);

- Kandydat złożył zgłoszenie na nie więcej niż jedno ze szkoleń wskazanych powyżej (kryterium obligatoryjne „0-1”);

- Adekwatność szkolenia do wykonywanych obowiązków służbowych (zakresu czynności) / zajmowanego stanowiska / pełnionej funkcji oraz uzasadnienie potrzeby nabycia / podniesienia kompetencji w zakresie tematyki szkolenia, niezbędnych do prawidłowego i efektywnego wykonywania zadań przypisanych do zajmowanego stanowiska / pełnionej funkcji (kryterium punktowane w skali 0-8 pkt);

- Łączny staż pracy Kandydata na stanowisku asystenta rodziny liczony do dnia ogłoszenia naboru, tj. do 23.03.2018 r.:

- nie przekracza 12 miesięcy (+ 4 pkt)

- mieści się w przedziale 13-24 miesięcy (+ 2 pkt)

- przekracza 24 miesiące (0 pkt)

(kryterium nieobligatoryjne - premiujące).

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą od dnia 23 marca 2018 r. do dnia 3 kwietnia 2018 r. do godz. 15:00 (decyduje data i godzina wpływu do ROPS).

Dokumenty złożone po terminie będą rozpatrywane tylko w przypadku dostępności wolnych miejsc na dane szkolenie, w szczególności w sytuacji, gdy na szkolenie nie mogą być zakwalifikowane osoby znajdujące się na liście rezerwowej.

Formularze zgłoszeniowe weryfikowane będą pod względem formalnym i merytorycznym zgodnie z kryteriami wynikającymi z „Regulaminu naboru i uczestnictwa w szkoleniach oraz superwizji…”, a także z niniejszej Informacji o naborze.

SPOSÓB SKŁADANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

Wymagane jest uzupełnienie cz. I-VII Formularza zgłoszeniowego, a także podpisanie Formularza:

1) przez Kandydata:

- w cz. I. PODSTAWOWE INFORMACJE - pole „Czytelny podpis Kandydata”,

- w cz. VII. OŚWIADCZENIA:

- pole „Czytelny podpis Kandydata” pod oświadczeniami (z podaniem daty),

- pole „Czytelny podpis uczestnika projektu” pod oświadczeniem uczestnika Projektu dotyczącym przetwarzania danych osobowych

(z podaniem miejscowości i daty);

2) przez Dyrektora lub inną osobę uprawnioną z jednostki kierującej Kandydata na szkolenie:

w cz. IV. OPINIA INSTYTUCJI KIERUJĄCEJ KANDYDATA NA SZKOLENIE DOTYCZĄCA POTRZEBY UCZESTNICTWA W SZKOLENIU - pole „Podpis i Pieczątka Dyrektora lub osoby uprawnionej” (podpis z pieczęcią).

Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą elektroniczną w formie skanu na adres:

szkolenia-piecza@rops.krakow.pl

Możliwe jest również:

- złożenie Formularza osobiście (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu naboru dokumenty będą przyjmowane do godz. 15:00);

- przesłanie Formularza pocztą tradycyjną na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków z dopiskiem: „Formularz zgłoszeniowy na szkolenie dla asystentów rodziny”;

- przesłanie Formularza faksem na numer: (12) 422 06 36 wew. 44.


INFORMACJA O PROJEKCIE

Szczegółowe informacje nt. Projektu oraz naboru na szkolenia można uzyskać w biurze Projektu: ul. Piastowska 32, pokój nr 9 (I piętro),

30-070 Kraków, e-mail: szkolenia-piecza@rops.krakow.pl, tel. (12) 422-06-36 wew. 36.

Wszelkie informacje o Projekcie oraz dokumentacja dot. naboru na szkolenia dostępne są na stronie internetowej: www.rops.krakow.pl

w zakładce „Profesjonalne kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji naboru.


DOKUMENTY DO POBRANIA

1. Regulamin naboru i uczestnictwa w szkoleniach oraz superwizji realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej";

2. Wzór Formularza zgłoszeniowego do udziału w szkoleniu w ramach Projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie;

3. Lista gmin województwa małopolskiego zakwalifikowanych do kategorii 3 DEGURBA (obszary wiejskie) niezbędna do prawidłowego wypełnienia pkt. 16 w cz. V Formularza (Aktualny status społeczny Kandydata);

4. Ramowy program szkolenia pn. „Diagnoza problemów, potrzeb i możliwości rodziny – aspekty praktyczne, metody, narzędzia, dokumentacja”;

5. Ramowy program szkolenia pn. „Plan pracy z rodziną – aspekty praktyczne: opracowywanie, okresowa ocena i modyfikacja planu, dobre praktyki, wzory dokumentacji”;

6. Ramowy program szkolenia pn. „Praca z rodziną z problemem uzależnień”;

7. Ramowy program szkolenia pn. „Praca z rodziną wieloproblemową – aspekty praktyczne: metody, narzędzia”;

8. Ramowy program szkolenia pn. „Dialog motywujący i inne narzędzia motywowania rodziny do zmian”;

9. Ramowy program szkolenia pn. „Mediacje jako sposób rozwiązywania problemów na drodze dialogu”;

10. Ramowy program szkolenia pn. „Rozpoznawanie symptomów dziecka krzywdzonego”.

Powrót