REKRUTACJA ZAKOŃCZONA - SZKOLENIA DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
w związku z realizacją Projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

ogłasza

NABÓR NA JEDNODNIOWE SZKOLENIA DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ JEDNOSTEK/INSTYTUCJI/PODMIOTÓW SYSTEMU WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

- Szkolenie nr 1 pn. „Zarządzanie zespołem pracowniczym”

- Szkolenie nr 2 pn. „Ocena i motywowanie pracowników”

- Szkolenie nr 3 pn. „Zarządzanie stresem - jak radzić sobie ze stresem w pracy i łagodzić jego skutki”

- Szkolenie nr 4 pn. „Zarządzanie konfliktem w zespole”

- Szkolenie nr 5 pn. „Kontrola zarządcza”

- Szkolenie nr 6 pn. „Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację zadań dot. wspierania rodziny i pieczy zastępczej”

UWAGA!
Dana osoba może złożyć zgłoszenie na nie więcej niż jedno z wyżej wymienionych szkoleń. ROPS zastrzega sobie prawo do realizacji szkolenia z danego tematu w sytuacji zakwalifikowania na dane szkolenie przynajmniej 15 osób.

CEL PROJEKTU

zwiększenie profesjonalizmu zawodowego kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

UCZESTNICY SZKOLEŃ

O zakwalifikowanie do udziału w szkoleniach może ubiegać się kadra zarządzająca jednostek/instytucji/podmiotów systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizujących na obszarze województwa małopolskiego zadania wynikające z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Planowana liczba miejsc szkoleniowych: 80.

Liczebność grupy szkoleniowej z danego tematu: max. 20 osób.

Wymiar każdego szkolenia: 8 godzin.

Liczba grup szkoleniowych z danego tematu uzależniona będzie od liczby zakwalifikowanych osób na szkolenie.

Planowany termin i miejsce realizacji szkoleń: maj - czerwiec 2018 r., Kraków.

KRYTERIA REKRUTACJI

Ogólne kryteria rekrutacji wskazane zostały w § 3 i § 4 Regulaminu naboru i uczestnictwa w szkoleniach oraz superwizji realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej".

Zgodnie z § 4 ust. 16 i 17 Regulaminu ustala się dodatkowo następujące specyficzne kryteria rekrutacji dla niniejszego naboru:

-   Kandydat należy do kadry zarządzającej jednostki/instytucji/podmiotu systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizującej na obszarze województwa małopolskiego zadania wynikające z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (kryterium obligatoryjne „0-1”);

-    Kandydat złożył zgłoszenie na nie więcej niż jedno ze szkoleń wskazanych powyżej (kryterium obligatoryjne „0-1”);

-   Adekwatność szkolenia do wykonywanych obowiązków służbowych (zakresu czynności) / zajmowanego stanowiska / pełnionej funkcji oraz uzasadnienie potrzeby nabycia / podniesienia kompetencji w zakresie tematyki szkolenia, niezbędnych do prawidłowego i efektywnego wykonywania zadań przypisanych do zajmowanego stanowiska / pełnionej funkcji (kryterium punktowane w skali 0-8 pkt);

-  Kandydat jest osobą zarządzającą następującą jednostką/instytucją/podmiotem: powiatowe centrum pomocy rodzinie, organizator rodzinnej pieczy zastępczej, ośrodek pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, ośrodek adopcyjny (+ 4 pkt - kryterium nieobligatoryjne - premiujące);

-   Kandydat nie uczestniczył w latach 2016-2018 w żadnym szkoleniu o tematyce związanej z pełnieniem funkcji zarządczych (+ 2 pkt - kryterium nieobligatoryjne - premiujące).

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą od dnia 29 marca 2018 r. do dnia 10 kwietnia 2018 r. do godz. 15:00 (decyduje data i godzina wpływu do ROPS).

Dokumenty złożone po terminie będą rozpatrywane tylko w przypadku dostępności wolnych miejsc na dane szkolenie, w szczególności
w sytuacji, gdy na szkolenie nie mogą być zakwalifikowane osoby znajdujące się na liście rezerwowej.

Formularze zgłoszeniowe weryfikowane będą pod względem formalnym i merytorycznym zgodnie z kryteriami wynikającymi z „Regulaminu naboru i uczestnictwa w szkoleniach oraz superwizji…” , a także z niniejszej Informacji o naborze.

SPOSÓB SKŁADANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

UWAGA! Osoby, które dotychczas nie uczestniczyły w szkoleniach/superwizjach w ramach Projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” są zobowiązane do wypełnienia cz. I-VII Formularza.

Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą elektroniczną w formie skanu na adres:
szkolenia-piecza@rops.krakow.pl

Możliwe jest również:

- złożenie Formularza osobiście (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu naboru dokumenty będą przyjmowane do godz. 15:00);

- przesłanie Formularza pocztą tradycyjną na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków z dopiskiem: „Formularz zgłoszeniowy na szkolenie dla kadry zarządzającej”;

- przesłanie Formularza faksem na numer: (12) 422 06 36 wew. 44.

INFORMACJA O PROJEKCIE

Szczegółowe informacje nt. Projektu oraz naboru na szkolenia można uzyskać w biurze Projektu: ul. Piastowska 32, pokój nr 9 (I piętro), 30-070 Kraków, e-mail: szkolenia-piecza@rops.krakow.pl, tel. (12) 422-06-36 wew. 36.

Wszelkie informacje o Projekcie oraz dokumentacja dot. naboru na szkolenia dostępne są na stronie internetowej: www.rops.krakow.pl
w zakładce „Profesjonalne kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji naboru.

DOKUMENTY DO POBRANIA

1. Regulamin naboru i uczestnictwa w szkoleniach oraz superwizji realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej";

2. Wzór Formularza zgłoszeniowego do udziału w szkoleniu w ramach Projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie;

3. Materiał pomocniczy do wypełnienia pkt. 16 w cz. V Formularza (Aktualny status społeczny Kandydata) - Lista gmin województwa małopolskiego zakwalifikowanych do kategorii 3 DEGURBA (obszary wiejskie);

4. Ramowy program szkolenia pn. Szkolenie nr 1 pn. „Zarządzanie zespołem pracowniczym”;

5. Ramowy program szkolenia pn. Szkolenie nr 2 pn. „Ocena i motywowanie pracowników”;

6. Ramowy program szkolenia pn. Szkolenie nr 3 pn. „Zarządzanie stresem - jak radzić sobie ze stresem w pracy i łagodzić jego skutki”;

7. Ramowy program szkolenia pn. Szkolenie nr 4 pn. „Zarządzanie konfliktem w zespole”;

8. Ramowy program szkolenia pn. Szkolenie nr 5 pn. „Kontrola zarządcza”;

9. Ramowy program szkolenia pn. Szkolenie nr 6 pn. „Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację zadań dot. wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.


Powrót