REKRUTACJA ZAKOŃCZONA - SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW ORGANIZATORÓW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ I PRACOWNIKÓW PCPR ZAANGAŻOWANYCH W REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
w związku z realizacją Projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020                                                                                                                  ogłaszaNABÓR NA JEDNODNIOWE SZKOLENIA
DLA PRACOWNIKÓW ORGANIZATORÓW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
(W TYM KOORDYNATORÓW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ)
ORAZ PRACOWNIKÓW POWIATOWYCH CENTRÓW POMOCY RODZINIE
ZAANGAŻOWANYCH W REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH
Z USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ,
WYKONUJĄCYCH ZADANIA NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

- Szkolenie nr 1 - Diagnoza potrzeb rodziny i dziecka objętego pieczą zastępczą – aspekty praktyczne: metody, narzędzia, dokumentacja

- Szkolenie nr 2 - Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodzin zastępczych, w tym radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze

- Szkolenie nr 3 - Organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania

- Szkolenie nr 4 - Praca z dziećmi / młodzieżą przejawiającą zaburzenia (emocjonalne, zachowania lub zaburzenia psychiczne) i ich rodzinami. Depresja dzieci / młodzieżyUWAGA!

Dana osoba może złożyć zgłoszenie na nie więcej niż jedno z wyżej wymienionych szkoleń.

ROPS zastrzega sobie prawo do realizacji szkolenia z danego tematu w sytuacji zakwalifikowania na dane szkolenie przynajmniej
15 osób.CEL PROJEKTU

zwiększenie profesjonalizmu zawodowego kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczejUCZESTNICY SZKOLEŃ

O zakwalifikowanie do udziału w szkoleniach mogą ubiegać się pracownicy Organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej (w tym Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej) oraz pracownicy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie zaangażowani w realizację na obszarze województwa małopolskiego zadań wynikających z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.


Planowana liczba miejsc szkoleniowych: 80.

Liczebność grupy szkoleniowej z danego tematu: max. 20 osób.

Wymiar każdego szkolenia: 8 godzin.

Liczba grup szkoleniowych z danego tematu uzależniona będzie od liczby zakwalifikowanych osób na szkolenie.

Planowany termin i miejsce realizacji szkoleń: maj - czerwiec 2018 r., województwo małopolskie.


KRYTERIA REKRUTACJI

Ogólne kryteria rekrutacji wskazane zostały w § 3 i § 4 Regulaminu naboru i uczestnictwa w szkoleniach oraz superwizji realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej".

Zgodnie z § 4 ust. 16 i 17 Regulaminu ustala się dodatkowo następujące specyficzne kryteria rekrutacji dla niniejszego naboru:

- Kandydat jest pracownikiem działającego na obszarze województwa małopolskiego Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (w tym Koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej) lub pracownikiem działającego na obszarze województwa małopolskiego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaangażowanym w realizację zadań wynikających z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (kryterium obligatoryjne „0-1”);

- Kandydat złożył zgłoszenie na nie więcej niż jedno ze szkoleń wskazanych powyżej (kryterium obligatoryjne „0-1”);

- Adekwatność szkolenia do wykonywanych obowiązków służbowych (zakresu czynności) / zajmowanego stanowiska / pełnionej funkcji oraz uzasadnienie potrzeby nabycia / podniesienia kompetencji w zakresie tematyki szkolenia, niezbędnych do prawidłowego i efektywnego wykonywania zadań przypisanych do zajmowanego stanowiska / pełnionej funkcji (kryterium punktowane w skali 0-8 pkt);

- Kandydat nie uczestniczył w latach 2016-2018 w żadnym szkoleniu o tematyce związanej zadaniami wykonywanymi na obecnie zajmowanym stanowisku (+ 2 pkt - kryterium nieobligatoryjne - premiujące).TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą od dnia 6 kwietnia 2018 r. do dnia 13 kwietnia 2018 r. do godz. 15:00 (decyduje data
i godzina wpływu do ROPS).

Dokumenty złożone po terminie będą rozpatrywane tylko w przypadku dostępności wolnych miejsc na dane szkolenie, w szczególności
w sytuacji, gdy na szkolenie nie mogą być zakwalifikowane osoby znajdujące się na liście rezerwowej.

Formularze zgłoszeniowe weryfikowane będą pod względem formalnym i merytorycznym zgodnie z kryteriami wynikającymi z „Regulaminu naboru i uczestnictwa w szkoleniach oraz superwizji…” , a także z niniejszej Informacji o naborze.SPOSÓB SKŁADANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

Wymagane jest uzupełnienie cz. I-VII Formularza zgłoszeniowego, a także podpisanie Formularza:

1) przez Kandydata:

-   w cz. I. PODSTAWOWE INFORMACJE - pole „Czytelny podpis Kandydata”,

-   w cz. VII. OŚWIADCZENIA:

        - pole „Czytelny podpis Kandydata” pod oświadczeniami (z podaniem daty),

       - pole „Czytelny podpis uczestnika projektu” pod oświadczeniem uczestnika Projektu dotyczącym przetwarzania danych osobowych (z podaniem miejscowości i daty);

2) przez Dyrektora lub inną osobę uprawnioną z jednostki kierującej Kandydata na szkolenie:

w cz. IV. OPINIA INSTYTUCJI KIERUJĄCEJ KANDYDATA NA SZKOLENIE DOTYCZĄCA POTRZEBY UCZESTNICTWA W SZKOLENIU - pole „Podpis i Pieczątka Dyrektora lub osoby uprawnionej” (podpis z pieczęcią).

Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą elektroniczną w formie skanu na adres: szkolenia-piecza@rops.krakow.pl


Możliwe jest również:

- złożenie Formularza osobiście (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu naboru dokumenty będą przyjmowane do godz. 15:00);

- przesłanie Formularza pocztą tradycyjną na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków z dopiskiem: „Formularz zgłoszeniowy na szkolenie dla Organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej/PCPR”;

- przesłanie Formularza faksem na numer: (12) 422 06 36 wew. 44.INFORMACJA O PROJEKCIE

Szczegółowe informacje nt. Projektu oraz naboru na szkolenia można uzyskać w biurze Projektu: ul. Piastowska 32, pokój nr 9 (I piętro), 30-070 Kraków, e-mail: szkolenia-piecza@rops.krakow.pl, tel. (12) 422-06-36 wew. 36.

Wszelkie informacje o Projekcie oraz dokumentacja dot. naboru na szkolenia dostępne są na stronie internetowej: www.rops.krakow.pl
w zakładce „Profesjonalne kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji naboru.DOKUMENTY DO POBRANIA

1. Regulamin naboru i uczestnictwa w szkoleniach oraz superwizji realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej";

2. Wzór Formularza zgłoszeniowego do udziału w szkoleniu w ramach Projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie;

3. Materiał pomocniczy do wypełnienia pkt. 16 w cz. V Formularza (Aktualny status społeczny Kandydata) - Lista gmin województwa małopolskiego zakwalifikowanych do kategorii 3 DEGURBA (obszary wiejskie);

4. Ramowy program szkolenia pn. „Diagnoza potrzeb rodziny i dziecka objętego pieczą zastępczą – aspekty praktyczne: metody, narzędzia, dokumentacja”;

5. Ramowy program szkolenia pn. „Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodzin zastępczych, w tym radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze”;

6. Ramowy program szkolenia pn. „Organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania”;

7. Ramowy program szkolenia pn. „Praca z dziećmi / młodzieżą przejawiającą zaburzenia (emocjonalne, zachowania lub zaburzenia psychiczne) i ich rodzinami. Depresja dzieci / młodzieży”.


Powrót