REKRUTACJA ZAKOŃCZONA - SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW ORPZ/PCPR

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
w związku z realizacją Projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata
2014-2020

przedłuża

NABÓR NA JEDNODNIOWE SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW ORGANIZATORÓW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ (W TYM KOORDYNATORÓW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ) ORAZ PRACOWNIKÓW POWIATOWYCH CENTRÓW POMOCY RODZINIE ZAANGAŻOWANYCH W REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ, WYKONUJĄCYCH ZADANIA NA OBSZARZE WOJ. MAŁOPOLSKIEGO

Przedłużenie naboru dotyczy następujących szkoleń:

- Szkolenie nr 1 pn. „Diagnoza potrzeb rodziny i dziecka objętego pieczą zastępczą – aspekty praktyczne: metody, narzędzia, dokumentacja”

- Szkolenie nr 2 pn. „Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodzin zastępczych, w tym radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze”

- Szkolenie nr 3 pn. „Organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania”

UWAGA!
Przedłużenie naboru dotyczy tych osób, które nie złożyły jeszcze zgłoszenia na żadne ze szkoleń dla pracowników Organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie zaangażowanych w realizację zadań wynikających z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w ramach naboru trwającego od 6 kwietnia br., przy czym dana osoba może złożyć zgłoszenie na nie więcej niż jedno ze szkoleń.
ROPS zastrzega sobie prawo do realizacji szkolenia z danego tematu w sytuacji zakwalifikowania na dane szkolenie przynajmniej 15 osób.

CEL PROJEKTU

zwiększenie profesjonalizmu zawodowego kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

UCZESTNICY SZKOLEŃ

O zakwalifikowanie do udziału w szkoleniach mogą ubiegać się pracownicy Organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej (w tym Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej) oraz pracownicy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie zaangażowani w realizację na obszarze województwa małopolskiego zadań wynikających z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Liczebność grupy szkoleniowej z danego tematu: max. 20 osób.

Wymiar każdego szkolenia: 8 godzin.

Liczba grup szkoleniowych z danego tematu uzależniona będzie od liczby zakwalifikowanych osób na szkolenie.

Planowany termin i miejsce realizacji szkoleń: maj - czerwiec 2018 r., województwo małopolskie.

KRYTERIA REKRUTACJI

Ogólne kryteria rekrutacji wskazane zostały w § 3 i § 4 Regulaminu naboru i uczestnictwa w szkoleniach oraz superwizji realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej".

Zgodnie z § 4 ust. 16 i 17 Regulaminu ustala się dodatkowo następujące specyficzne kryteria rekrutacji dla niniejszego naboru:

- Kandydat jest pracownikiem działającego na obszarze województwa małopolskiego Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (w tym Koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej) lub pracownikiem działającego na obszarze województwa małopolskiego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaangażowanym w realizację zadań wynikających z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (kryterium obligatoryjne „0-1”);

- Kandydat złożył zgłoszenie na nie więcej niż jedno ze szkoleń dla pracowników ORPZ/PCPR, na które nabór prowadzony jest od dnia 6 kwietnia 2018 r. (kryterium obligatoryjne „0-1”);

- Adekwatność szkolenia do wykonywanych obowiązków służbowych (zakresu czynności) / zajmowanego stanowiska / pełnionej funkcji oraz uzasadnienie potrzeby nabycia / podniesienia kompetencji w zakresie tematyki szkolenia, niezbędnych do prawidłowego i efektywnego wykonywania zadań przypisanych do zajmowanego stanowiska / pełnionej funkcji (kryterium punktowane w skali 0-8 pkt);

- Kandydat nie uczestniczył w latach 2016-2018 w żadnym szkoleniu o tematyce związanej zadaniami wykonywanymi na obecnie zajmowanym stanowisku (+ 2 pkt - kryterium nieobligatoryjne - premiujące).

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą w sposób ciągły, przy czym ROPS zastrzega sobie możliwość zakończenia lub przerwania naboru na dane szkolenie m.in. w przypadku:

- zgłoszenia się przynajmniej 15 osób na dane szkolenie

lub

- otrzymania zgłoszeń przekraczających o 50% dostępną liczbę miejsc na dane szkolenie.

Decyzja o zakończeniu/przerwaniu naboru uzależniona będzie m.in. od szczegółowych terminów realizacji poszczególnych szkoleń, ustalonych z Wykonawcą. Informacja o przerwaniu/zamknięciu naboru na dane szkolenie zostanie zamieszczona na stronie internetowej ROPS.

Formularze zgłoszeniowe weryfikowane będą pod względem formalnym i merytorycznym zgodnie z kryteriami wynikającymi z „Regulaminu naboru i uczestnictwa w szkoleniach oraz superwizji…”, a także z niniejszej Informacji o naborze.

SPOSÓB SKŁADANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

UWAGA! Osoby, które dotychczas nie uczestniczyły w szkoleniach/superwizjach w ramach Projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” są zobowiązane do wypełnienia cz. I-VII Formularza.

Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą elektroniczną w formie skanu na adres: szkolenia-piecza@rops.krakow.pl

Możliwe jest również:

- złożenie Formularza osobiście (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu naboru dokumenty będą przyjmowane do godz. 15:00);

- przesłanie Formularza pocztą tradycyjną na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków – z dopiskiem: „Formularz zgłoszeniowy na szkolenie dla Organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej/PCPR;

- przesłanie Formularza faksem na numer: (12) 422 06 36 wew. 44.

INFORMACJA O PROJEKCIE

Szczegółowe informacje nt. Projektu oraz naboru na szkolenia można uzyskać w biurze Projektu: ul. Piastowska 32, pokój nr 9 (I piętro), 30-070 Kraków, e-mail: szkolenia-piecza@rops.krakow.pl, tel. (12) 422-06-36 wew. 36.

Wszelkie informacje o Projekcie oraz dokumentacja dot. naboru na szkolenia dostępne są na stronie internetowej: www.rops.krakow.pl w zakładce „Profesjonalne kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji naboru.

DOKUMENTY DO POBRANIA

1. Regulamin naboru i uczestnictwa w szkoleniach oraz superwizji realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej";

2. Wzór Formularza zgłoszeniowego do udziału w szkoleniu w ramach Projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie;

3. Materiał pomocniczy do wypełnienia pkt. 16 w cz. V Formularza (Aktualny status społeczny Kandydata) - Lista gmin województwa małopolskiego zakwalifikowanych do kategorii 3 DEGURBA (obszary wiejskie);

4. Ramowy program szkolenia pn. „Diagnoza potrzeb rodziny i dziecka objętego pieczą zastępczą – aspekty praktyczne: metody, narzędzia, dokumentacja”;

5. Ramowy program szkolenia pn. „Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodzin zastępczych, w tym radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze”;

6. Ramowy program szkolenia pn. „Organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania”;

Powrót