REKRUTACJA ZAKOŃCZONA - SZKOLENIE „Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży – podwójna diagnoza, czynniki ryzyka, podstawy teoretyczne i praca z młodym człowiekiem” dla KADRY OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

w związku z realizacją projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020

ogłasza

NABÓR NA SZKOLENIE DLA KADRY OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH

realizujących na obszarze województwa małopolskiego zadania wynikające

z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

pod nazwą:

"Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży –

podwójna diagnoza, czynniki ryzyka, podstawy teoretyczne

i praca z młodym człowiekiem"

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

1. Problematyka tzw. „podwójnej diagnozy”.

2. Czynniki ryzyka zaburzeń zachowania.

3. Trudności w kontakcie z młodym człowiekiem z podwójną diagnozą.

4. Praca z rodziną dziecka w kierunku podjęcia leczenia.

5. Program pomocy dziecku z podwójną diagnozą – studium przypadków.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Planowana liczba uczestników: do 20 osób.

Planowany termin realizacji szkolenia: 21 marca 2019 r., Awokado Lunch Bar w Krakowie ul. Prądnicka 12.

Wymiar szkolenia: 8 godzin dydaktycznych (szkolenie jednodniowe, stacjonarne) realizowane w godzinach od 9:00 do 15:30.

Organizator szkolenia zapewnia przerwę kawową.

ZASADA UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zapoznanie się Regulaminem[1] zawierającym podstawowe warunki i zasady naboru oraz uczestnictwa w szkoleniach określającym:

· ogólne kryteria rekrutacji (§ 3 i § 4)

· specyficzne kryteria rekrutacji (§ 4 ust. 16 i 17), w których ustalono, iż:

- Kandydat należy do kadry ośrodków adopcyjnych (kryterium obligatoryjne „0-1”)

- Adekwatność szkolenia do wykonywanych zadań wynikających z (zakresu czynności) / zajmowanego stanowiska / pełnionej funkcji oraz uzasadnienie potrzeby nabycia / podniesienia kompetencji w zakresie tematyki szkolenia, niezbędnych do prawidłowego i efektywnego wykonywania zadań przypisanych do zajmowanego stanowiska / pełnionej funkcji (kryterium punktowane w skali „0-8” pkt)

- Kandydat nie uczestniczył w latach 2016 - 2018 w żadnym szkoleniu o tematyce związanej z zadaniami wykonywanymi w związku z obecnie zajmowanym stanowiskiem / pełnioną funkcją (+ 2 pkt - kryterium nieobligatoryjne - premiujące).

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą od dnia ogłoszenia naboru do dnia 14 marca 2019 r. O uczestnictwie w projekcie decyduje wynik formalnej i merytorycznej oceny zgłoszeń, w rezultacie której utworzona zostanie lista rankingowa uczestników. Dokumenty złożone po terminie będą rozpatrywane tylko w sytuacji dostępności wolnych miejsc na szkolenie.

Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną poinformowane o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.

ROPS zastrzega sobie możliwość zakończenia lub przerwania naboru na szkolenie w przypadku otrzymania zgłoszeń przekraczających o 50% liczbę miejsc na szkolenie.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą elektroniczną w formie skanu na adres: szkolenia-piecza@rops.krakow.pl

Możliwe jest również:

- złożenie Formularza osobiście (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu naboru dokumenty będą przyjmowane do godz. 15:00);

- przesłanie Formularza pocztą tradycyjną na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków – z dopiskiem: Dokumenty rekrutacyjne na szkolenie pt. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.

- przesłanie Formularza faksem na numer: (12) 422-06-36 wew. 36.

INFORMACJA O PROJEKCIE

Szczegółowe informacje nt. projektu oraz naboru na szkolenie można uzyskać w biurze projektu: ul. Piastowska 32, pokój nr 9 (I piętro), 30-070 Kraków,

e-mail: szkolenia-piecza@rops.krakow.pl, tel. (12) 422-06-36 wew. 36.

Wszelkie informacje o projekcie oraz dokumentacja dot. naboru na szkolenie dostępne są na stronie internetowej: www.rops.krakow.pl w zakładce „Profesjonalne kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji naboru.

INFORMACJA O TRENERZE

Zawodowo identyfikuję się jako trener, superwizor, doradca ds. innowacji, coach.

Od 20 lat jestem zawodowo związana z instytucjami odpowiedzialnymi za realizowanie polityki społecznej w Polsce. Po 10 latach zdobywania praktycznych doświadczeń w środowisku i przy realizacji projektów, uznałam, że większego wsparcia potrzebują osoby, które zawodowo wspierają innych.

Dostrzegając potrzeby i wciąż niewystarczający wymiar oferty – zdecydowałam, że to jest miejsce, w które chcę lokować energię, wiedzę i czas.

Podczas swoich szkoleń staram się pokazać praktyczne narzędzia, które przede wszystkim usprawnią codzienną pracę. Nie uprawiam „wykładów” i długich prelekcji z prezentacjami – uważam, że najlepiej zapamiętujemy to, czego doświadczymy dlatego jestem zwolenniczką pracy zespołowej i warsztatowej.

Wg mnie stres nie sprzyja nabywaniu nowych umiejętności, dlatego bardzo dbam, aby podczas szkoleń każdy czuł się komfortowo. Jesteśmy różni dlatego indywidualnie podchodzę do każdej z grup, dopasowując program do wyjątkowości potrzeb. Pracuję dynamicznie i modyfikuję zaplanowane ćwiczenia w zależności od gotowości uczestników.

Jak przełożyłam teorię na praktykę?

- poprzez ponad 500 h zrealizowanych superwizji grupowych dla służb pomocy społecznej,

- poprzez ponad 300 h zrealizowanych szkoleń z zakresu pracy z dziećmi, kompetencji miękkich, komunikacji alternatywnej, etc.

Kogo superwizowałam, szkoliłam, coachowałam?

- pracowników podmiotów realizujących zadania z zakresu polityki społecznej (m.in. pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych, pracowników środowiskowych, pielęgniarki, psychologów, pracowników Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy)

- studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z kierunków nauk ścisłych (informatyka, biotechnologia, inżynieria medyczna etc.)

- NGO

Aby mogła jak najlepiej przygotować się do pracy z Tobą – podaj mi proszę możliwie dużo informacji o sobie i swoich potrzebach, aby zwiększyć szansę, że dostaniesz to, czego najbardziej Ci w zawodowym warsztacie brakuje.

Zapraszam!

Agnieszka Kamińska

DOKUMENTY DO POBRANIA

1. Regulamin naboru i uczestnictwa w szkoleniach oraz superwizji realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej".

2. Wzór Formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

3. Ramowy program szkolenia "Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży – podwójna diagnoza, czynniki ryzyka, podstawy teoretyczne i praca z młodym człowiekiem ".

4. Lista gmin województwa małopolskiego zakwalifikowanych do kategorii 3 DEGURBA (obszary wiejskie).[1] „Regulamin naboru i uczestnictwa w szkoleniach oraz superwizji realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" stanowiący Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 

Powrót