ZAKOŃCZONY NABÓR NA SZKOLENIE: Budowanie profesjonalnej diagnozy – jako warunek skutecznej pracy z rodziną w systemie wspierania rodziny i pieczy zastępczej – warsztat

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją projektu

„Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  
Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020

OGŁASZA NABÓR NA SZKOLENIE DLA KADR  SYSTEMU WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ PN.:

„Budowanie profesjonalnej diagnozy – jako warunek skutecznej pracy z rodziną w systemie wspierania rodziny i pieczy zastępczej – warsztat”

Szkolenie dwudniowe, stacjonarne.
 

Dla:

 • asystentów rodziny,
 • koordynatorów pieczy zastępczej,
 • wychowawców, psychologów,
 • pracowników PWD i POW,
 • kadry zarządzającej
 • pracowników socjalnych z OPS

Termin (do wyboru):

 • Gr. 1: 19-20.08.2021 (max. 20 os.)
  1 dzień: 09:30 – 18:00 ; 2 dzień: 09:00 – 13:45
 • Gr. 2: 25-26.08.2021 (max. 20 os.)
  1 dzień: 09:30 – 18:00 ; 2 dzień: 09:00 – 13:45

Miejsce:

Hotel Jurajski, ul. Jurajska 2A, 32-085 Modlnica

Trener: 

Iwona Urbańska, firma PCST Acceptus Iwona Urbańska

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności skutecznego diagnozowania aby móc zapewnić adekwatne wsparcie dzieciom i rodzinom w systemie pieczy.

Podczas szkolenia będą poruszane następujące zagadnienia:

 • Ogólne elementy Diagnozy.
 • Uniwersalne i specyficzne elementy diagnozowania w systemie wspierania rodziny i pieczy zastępczej – metodologia i praktyka – czyli co i jak badać, aby rzetelnie opracować plan pracy?
 • Sposób zbierania i przedstawiania faktów w dokumencie diagnostycznym – czyli co i jak pisać, żeby optymalnie z diagnozy skorzystać?
 • Diagnoza jako narzędzie do osiągnięcia celu – nie cel.  Jak interpretować i przekładać informacje zawarte w diagnozie na plan pracy z dzieckiem i rodziną?
 • Specyficzne rodzaje diagnoz w pracy z dzieckiem i rodziną – case study 

Państwa udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Zapewniamy:

 • trenera o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu,
 • materiały dydaktyczne,
 • salę szkoleniową,
 • ubezpieczenie NNW,
 • przerwy kawowe i obiad,
 • nocleg ze śniadaniem i kolacją.

Z zakwaterowania mogą skorzystać osoby, które mają miejsce zamieszkania w miejscowości innej niż ta miejscowość, w której odbywa się szkolenie  - osoby zainteresowane proszone są o złożenie stosownego oświadczenia.

Szkolenie będzie odbywać się w reżimie sanitarnym, za który odpowiada realizator szkolenia firma PCST Acceptus, prowadzona przez Panią Iwonę Urbańską.

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany formuły realizacji na zdalną w sytuacjach związanych ze stanem epidemicznym.


ZASADY NABORU:

Szczegółowe zasady naboru i uczestnictwa w Projekcie są określone w Regulaminie naboru i uczestnictwa w szkoleniach oraz superwizji, realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, w ramach projektu pn. „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" (do pobrania poniżej).

Zgłoszenia podlegają ocenie: 
- formalnej (§ 4 ust. 10-14)
- merytorycznej (§ 4 ust. 15-17) 

Określono następujące kryteria merytoryczne w przypadku przedmiotowego szkolenia:

 • indywidualne uzasadnienie potrzeby nabycia / podniesienia kompetencji w zakresie tematyki szkolenia, jako niezbędne do prawidłowego i efektywnego wykonywania zadań przypisanych do zajmowanego stanowiska / pełnionej funkcji (0-2 pkt);
 • opinia instytucji zgłaszającej do udziału w szkoleniu dot. charakteru wiedzy i kompetencji jakie nabędzie pracownik podczas udziału w szkoleniu, określając je jako:
  • szczególnie istotne, kluczowe (2 pkt.)
  • istotne, ale nie kluczowe (1 pkt.)
  • mające charakter uzupełniający (0 pkt.)

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH:

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od dnia ogłoszenia naboru do 12.08.2021!
O uczestnictwie w projekcie decyduje wynik formalnej i merytorycznej oceny zgłoszeń, w rezultacie której zostanie utworzona lista rankingowa. Dokumenty złożone po terminie będą rozpatrywane wyłącznie w sytuacji dostępności wolnych miejsc na szkolenie.

Osoby zakwalifikowane na szkolenie, zostaną o tym poinformowane mailem.

ROPS zastrzega sobie możliwość zakończenia lub przerwania naboru na szkolenie, w przypadku, gdy liczba otrzymanych zgłoszeń, przekroczy liczbę dostępnych miejsc o 50%, a także zmianę forumuły szkolenia na zdalną, w sytuacji konieczności.


SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH:

Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą elektroniczną, w formie skanu, na adres: szkolenia-piecza@rops.krakow.pl. 

Zaleca się by Formularz zgłoszeniowy był w formie 1 pliku (skan całego dokumentu).
Formularz znajduje się w pliku, do pobrania.

W przypadku zakwalifikowania do udziału, Uczestnik będzie zobowiązany do niezwłocznego dostarczenia do ROPS w Krakowie, papierowej wersji Formularza zgłoszeniowego z oryginalnymi podpisami.


WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE DOJAZDU:
Po raz pierwszy od dwóch lat możemy się spotkać i uczyć w formule stacjonarnej, na sali szkoleniowej. Na miejsce spotkania wybraliśmy łatwy w dojeździe, Hotel Jurajskiul. Jurajska 2A, 32-085 Modlnica,  w którym zapewniamy nocleg!

Dojazd samochodem:


Dla osób dojeżdżających samochodem hotel oferuje miejsca parkingowe.

Dojazd komunikacją miejską:


Oferta skierowana jest do przedstawicieli wszystkich służb realizujących działania z zakresu pieczy zastępczej, oraz służb wspópracujących


INFORMACJA O PROJEKCIE I KONTAKT:

W razie pytań lub wątpliwości - jesteśmy do dyspozycji mailowo:
akaminska@rops.krakow.pl
bmiszker@rops.krakow.pl

Szczegółowe informacje nt. projektu oraz naboru na szkolenie można uzyskać mailowo
szkolenia-piecza@rops.krakow.pl 

Barbara Miszker – kierownik projektu,
Agnieszka Kamińska – starszy specjalista ds. realizacji projektu

ZAPRASZAMY!

Pliki do pobrania:
Powrót