ZAKOŃCZONY NABÓR NA SZKOLENIE! Szkolenie "Uniwersalizm i indywidualizm - jak wiedzę o zarządzaniu dopasować do indywidualnych cech i możliwości zespołu (metody, techniki, narzędzia)"

 

Nabór na szkolenie zakończony.


Informujemy, że mamy jeszcze WOLNE MIEJSCA na szkolenie

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesyłanie formularzy zgłoszeniowych (wzór do pobrania poniżej).

Państwa zgłoszenia, które wpłyną po terminie naboru (8.04.2021 godz. 12.00) będą rozpatrywane do wyczerpania puli dostępnych miejsc.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy!


Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie 

w związku z realizacją projektu

„Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020

OGŁASZA

NABÓR NA SZKOLENIE DLA

KADRY ZARZADZAJĄCEJ

INSTYTCJI SYSTEMU WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ

realizujących na obszarze województwa małopolskiego zadania wynikające 

z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

pod nazwą:

Uniwersalizm i indywidualizm – jak wiedzę o zarządzaniu dopasować
do indywidualnych cech i możliwości zespołu (metody, techniki i narzędzia)”

 

CEL SZKOLENIA:

Doskonalenie kompetencji kadry zarządzającej w systemie wspierania rodziny i pieczy zastępczej w zakresie zarządzania zespołem.


PROGRAM SZKOLENIA:

 • Cykl życia zespołu (dynamika zespołu).  
 • Fazy rozwoju zespołu wg F. Tuckmana.
 • Cechy skutecznego zespołu.
 • Cechy indywidualne pracownika, a zarządzanie zespołem – postępowanie z indywidualnym pracownikiem umożliwiające osiągniecie celu.
 • Role zespołowe wg R.M. Belbina.
 • Skuteczna współpraca w zespole i efektywny podział zadań uwzględniający wykorzystanie aplikacji do zarządzania zespołem – funkcje aplikacji w zarządzaniu.
 • Proces i rotacja – jak pracować z rotacją w zespole?
 • Narzędzia usprawniające proces zarządzania zespołem pracowniczym – przegląd kilku aplikacji: ASANA, Trello, Zoom, itp.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:

Tryb realizacji: szkolenie zdalne (realizowane on-line w czasie rzeczywistym) za pośrednictwem platformy ZOOM.

Liczba uczestników: do 20 osób/gr.

Termin realizacji szkolenia: 

 • Gr. 1: 12.04.2021 r. w godz. 8.30 - 15.00
 • Gr. 2: 14.04.2021 r. w godz. 8.30 – 15.00

Wymiar godzinowy: 8 h dydaktycznych szkolenia +  2 przerwy x 15 min.

Trener: Magdalena Pikulska.

Szkolenie jest dla Państwa bezpłatne. Organizator szkolenia zapewnia dostęp do platformy ZOOM, na której realizowane będzie szkolenie. Zakwalifikowani uczestnicy, najpóźniej na dzień przed szkoleniem, otrzymają na adres mailowy wskazany w Formularzu zgłoszeniowym, link do spotkania wraz z niezbędnymi informacjami służącymi do uruchomienia ZOOM. Prosimy o zwrócenie uwagi na poprawność wskazanego w Formularzu zgłoszeniowym adresu mailowego, ponieważ za jego pośrednictwem będziemy się z Państwem komunikować, w tym przesyłać istotne informacje/oświadczenia niezbędne do udziału w szkoleniu.  


ZASADY NABORU:

Szczegółowe zasady naboru i uczestnictwa w Projekcie są określone w Regulaminie naboru i uczestnictwa w szkoleniach oraz superwizji, realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, w ramach projektu pn. „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" (do pobrania poniżej).

Zgłoszenia podlegają ocenie: 

- formalnej (§ 4 ust. 10-14)
- merytorycznej (§ 4 ust. 15-17) 

Określono następujące kryteria merytoryczne w przypadku przedmiotowego szkolenia:

 • indywidualne uzasadnienie potrzeby nabycia / podniesienia kompetencji w zakresie tematyki szkolenia, jako niezbędne do prawidłowego i efektywnego wykonywania zadań przypisanych do zajmowanego stanowiska / pełnionej funkcji (0-2 pkt);
 • wielkość zarządzanego zespołu:
  • do 10 os. (1 pkt)
  • 11-30 os. (2 pkt)
  • powyżej 30 os. (3 pkt)
 • staż pracy na stanowisku kierowniczym w danym zespole:
  • powyżej 1 roku (1 pkt)
  • poniżej 1 roku (2 pkt).

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH:

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od dnia ogłoszenia naboru do dnia 07.04.2021 08.04.2021 r., do godz. 12.00. O uczestnictwie w projekcie decyduje wynik formalnej i merytorycznej oceny zgłoszeń, w rezultacie której zostanie utworzona lista rankingowa uczestników. Dokumenty złożone po terminie będą rozpatrywane tylko w sytuacji dostępności wolnych miejsc na szkolenie.

Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną poinformowane za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.

ROPS zastrzega sobie możliwość zakończenia lub przerwania naboru na szkolenie, w przypadku, gdy liczba otrzymanych zgłoszeń, przekroczy liczbę dostępnych miejsc o 50%.


SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH:

Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą elektroniczną w formie skanu na adres: szkolenia-piecza@rops.krakow.pl. 

W przypadku zakwalifikowania do udziału Uczestnik będzie zobowiązany do dostarczenia do ROPS w Krakowie, papierowej wersji Formularza zgłoszeniowego z oryginalnymi podpisami.


INFORMACJA O PROJEKCIE:

Szczegółowe informacje nt. projektu oraz naboru na szkolenie można uzyskać:

Biuro projektu: 

728 431 374 – Barbara Miszker – kierownik projektu,

509 962 809 – Agnieszka Kamińska – starszy specjalista ds. realizacji projektu

mailowo: szkolenia-piecza@rops.krakow.pl 


DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Regulamin naboru i uczestnictwa w szkoleniach oraz superwizji, realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach projektu pn. „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej"

2. Wzór Formularza zgłoszeniowego do udziału w szkoleniu „Uniwersalizm i indywidualizm – jak wiedzę o zarządzaniu dopasować do indywidualnych cech i możliwości zespołu (metody, techniki i narzędzia)”

3. Lista gmin województwa małopolskiego zakwalifikowanych do kategorii 3 DEGURBA (obszary wiejskie)

Powrót