ZAKOŃCZONY NABÓR NA SZKOLENIE: "Zachowania agresywne – warsztat i narzędzia do pracy z dziećmi i ich rodzinami"

Znak Funduszy Europejskich, Barwy RP, znak Unii Europejskiej

 

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie 

w związku z realizacją projektu

„Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  
Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020

OGŁASZA
NABÓR NA SZKOLENIE DLA
KADR  SYSTEMU WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ 

realizujących na obszarze województwa małopolskiego zadania wynikające 
z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
pod nazwą:
Zachowania agresywne – warsztat i narzędzia do pracy z dziećmi i ich rodzinami

CEL SZKOLENIA:
doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy,
w szczególności osób pracujących bezpośrednio z klientem, w zakresie pracy z dziećmi przejawiającymi zachowania agresywne, oraz ich rodzinami


PROGRAM SZKOLENIA:

 • bullying – zjawisko przemocy szkolnej,
 • możliwości i rola opiekunów, wychowawców w procesie wsparcia dziecka będącego ofiarą przemocy,
 • zaburzenia współwystępujące jako przyczyny i skutki agresji (somatyzacja – m.in. zaburzenia odżywiania),
 • wymienność ról: ofiara – sprawca,
 • konsekwencje dla osoby i środowiska

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:
Tryb realizacji: 
szkolenie zdalne (w czasie rzeczywistym) na platformie ZOOM.
Liczba uczestników: 
do 20 osób/gr.

Termin realizacji szkolenia: 

 • Gr. 1: 08.06.2021 r. w godz. 8.30 – 15.00
 • Gr. 2: 15.06.2021 r. w godz. 8.30 – 15.00

Wymiar godzinowy: 8 h dydaktycznych szkolenia + 1 przerwa 30 min. 
Trener: Iwona Urbańska

Szkolenie jest dla Państwa bezpłatne. Organizator zapewnia dostęp do platformy ZOOM, na której realizowane będzie szkolenie. Osoby zgłoszone na szkolenie muszą posiadać indywidualny komputer wyposażony w mikrofon i kamerę. Bezwzględnie obowiązuje zasada: 1 uczestnik = 1 komputer. Dodatkowo konieczne jest logowanie się  min. 15 minut przed  szkoleniem.

Zakwalifikowani uczestnicy, najpóźniej na dzień przed szkoleniem, otrzymają na adres mailowy wskazany w Formularzu zgłoszeniowym, link do spotkania wraz z niezbędnymi informacjami służącymi do uruchomienia ZOOM. Prosimy o zwrócenie uwagi na poprawność i czytelność wpisywanego w Formularzu zgłoszeniowym adresu e-mail, ponieważ posłuży on do przekazywania Panstwu istotnych informacji/oświadczeń, niezbędnych do udziału w szkoleniu. 
WAŻNE: w Formularzu podajemy adres mailowy (nie musi być służbowy!) - z którego najczęściej korzystamy! 
I nr  telefonu komórkowego do kontaktu!


ZASADY NABORU:

Szczegółowe zasady naboru i uczestnictwa w Projekcie są określone w Regulaminie naboru i uczestnictwa w szkoleniach oraz superwizji, realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, w ramach projektu pn. „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" (do pobrania poniżej).

Zgłoszenia podlegają ocenie: 

- formalnej (§ 4 ust. 10-14)
- merytorycznej (§ 4 ust. 15-17) 

Określono następujące kryteria merytoryczne w przypadku przedmiotowego szkolenia:

 • indywidualne uzasadnienie potrzeby nabycia / podniesienia kompetencji w zakresie tematyki szkolenia, jako niezbędne do prawidłowego i efektywnego wykonywania zadań przypisanych do zajmowanego stanowiska / pełnionej funkcji (0-2 pkt);
 • opinia instytucji zgłaszającej do udziału w szkoleniu dot. charakteru wiedzy i kompetencji jakie nabędzie pracownik podczas udziału w szkoleniu, określając je jako:
  • szczególnie istotne, kluczowe (2 pkt.)
  • istotne, ale nie kluczowe (1 pkt.)
  • mające charakter uzupełniający (0 pkt.)
 • przynależność Kandydata do 1 z grup pracowników: 
  pracownicy Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, pracownicy Placówek Wsparcia Dziennego 
  - kryterium premiujące ( + 2 pkt.)
 • Kandydat nie uczestniczył w żadnym ze szkoleń realizowanych w 2021 r. w ramach projektu „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” - kryterium premiujące ( + 2 pkt.)

Z uwagi na dużą liczbę osób zainteresowanych, prosimy o przemyślany wybór liczby pracowników, kierowanych na oferowane szkolenie.

 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH:

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od dnia ogłoszenia naboru do dnia 01.06.2021 r., do godz. 13.00! 

O uczestnictwie w projekcie decyduje wynik formalnej i merytorycznej oceny zgłoszeń, w rezultacie której zostanie utworzona lista rankingowa uczestników. Dokumenty złożone po terminie będą rozpatrywane wyłącznie w sytuacji dostępności wolnych miejsc na szkolenie.

Osoby zakwalifikowane na szkolenie, zostaną o tym poinformowane mailem.

ROPS zastrzega sobie możliwość zakończenia lub przerwania naboru na szkolenie, w przypadku, gdy liczba otrzymanych zgłoszeń, przekroczy liczbę dostępnych miejsc o 50%.


SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH:

Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą elektroniczną, w formie skanu, na adres: szkolenia-piecza@rops.krakow.pl. 

Zaleca się by Formularz zgłoszeniowy był w formie 1 pliku (skan całego dokumentu).

Formularz stanowi plik do pobrania.

W przypadku zakwalifikowania do udziału, Uczestnik będzie zobowiązany do niezwłocznego dostarczenia do ROPS w Krakowie, papierowej wersji Formularza zgłoszeniowego z oryginalnymi podpisami.


INFORMACJA O PROJEKCIE:

Szczegółowe informacje nt. projektu oraz naboru na szkolenie można uzyskać:

Biuro projektu: 

728 431 374 – Barbara Miszker – kierownik projektu,

509 962 809 – Agnieszka Kamińska – starszy specjalista ds. realizacji projektu

mailowoszkolenia-piecza@rops.krakow.pl 


Pliki do pobrania:
Powrót