ZAKOŃCZONY NABÓR NA SZKOLENIE: "Zasady postępowania celem zabezpieczenia dobra małoletnich dzieci – warsztat praktycznych działań służb wspierania rodziny i pieczy zastępczej"

Znak Funduszy Europejskich, Barwy RP, znak Unii Europejskiej

 

_

Dnia 20 maja 2021r. zakończono nabór wniosków na szkolenie "Zasady postępowania celem zabezpieczenia dobra małoletnich dzieci – warsztat praktycznych działań służb wspierania rodziny i pieczy zastępczej", prowadzone w ramach realizowanego przez ROPS projektu - Doskonalenie kompetencji kard systemu wspierania rodziny i pieczy zastepczej.

W wyniku naboru, w szkoleniu weźmie udział 40 osób - pracowników systemu pieczy zastępczej, oraz służb współpracujących.
Szkolenie zostanie zrealizowane w terminach:

 • 26.05.2021, w godz. 08:30 - 15:00 - 20 osób,
 • 27.05.2021, w godz. 08:30 - 15:00 - 20 osób,

Łączcznie w terminie wpłynęło 99 wniosków od osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu i spełniały kryteria merytoryczne.  59 osób wpisano na listę rezerwową. Wnioski, które wpłynęły po terminie, nie były rozpatrywane. 

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie ofertą szkoleniową i zapraszamy do śledzenia strony internetowej, gdzie na bieżąco informujemy o ofertach szkoleń dla kadr systemu wsierania rodziny i pieczy zastępczej.

Zapraszamy!

Zespół Projektu

_______________________________________________________________________________________

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie 

w związku z realizacją projektu

„Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  
Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020

OGŁASZA

NABÓR NA SZKOLENIE DLA

KADR  SYSTEMU WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ ORAZ SŁUŻB WSPÓŁPRACUJĄCYCH 

realizujących na obszarze województwa małopolskiego zadania wynikające 
z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

pod nazwą:

Zasady postępowania celem zabezpieczenia dobra małoletnich dzieci –
warsztat praktycznych działań służb wspierania rodziny i pieczy zastępczej

 

CEL SZKOLENIA:

doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, w tym służb mundurowych,
w zakresie zabezpieczenia dobra małoletnich dzieci, w sytuacji umieszczania dziecka w pieczy zastępczej.


PROGRAM SZKOLENIA:

 • Sytuacje zagrażające dobru dziecka zdefiniowane w obowiązujących przepisach,
 • Procedura odebrania dziecka od rodziny, w sytuacji zagrożenia,
 • Interwencja przekazania dziecka do pieczy zastępczej, w tym:
  - procedura przewozu,
  - procedura przekazania dziecka,
 • Postępowanie po odebraniu dziecka
 • Dokumentowanie zrealizowanych czynności

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:

Tryb realizacji: szkolenie zdalne (realizowane on-line w czasie rzeczywistym) na platformie ZOOM.

Liczba uczestników: do 20 osób/gr.

Termin realizacji szkolenia: 

 • Gr. 1: 26.05.2021 r. w godz. 8.30 – 15.00
 • Gr. 2: 27.05.2021 r. w godz. 8.30 – 15.00

Wymiar godzinowy: 8 h dydaktycznych szkolenia + 1 przerwa 30 min. 

Trener: Rafał Kozioł

Szkolenie jest dla Państwa bezpłatne. Organizator zapewnia dostęp do platformy ZOOM, na której realizowane będzie szkolenie. Sprzęt uczestnik organizuje we własnym zakresie (obowiązuje zasada: jeden uczestnik - jeden komputer). Zakwalifikowani uczestnicy, najpóźniej na dzień przed szkoleniem, otrzymają na adres mailowy wskazany w Formularzu zgłoszeniowym, link do spotkania wraz z niezbędnymi informacjami służącymi do uruchomienia ZOOM. Prosimy o zwrócenie uwagi na poprawność wpisywanego w Formularzu zgłoszeniowym adresu e-mail, ponieważ posłuży on do przekazywania Panstwu istotnych informacji/oświadczeń, niezbędnych do udziału w szkoleniu. 


ZASADY NABORU:

Szczegółowe zasady naboru i uczestnictwa w Projekcie są określone w Regulaminie naboru i uczestnictwa w szkoleniach oraz superwizji, realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, w ramach projektu pn. „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" (do pobrania poniżej).

Zgłoszenia podlegają ocenie: 

- formalnej (§ 4 ust. 10-14)
- merytorycznej (§ 4 ust. 15-17) 

Określono następujące kryteria merytoryczne w przypadku przedmiotowego szkolenia:

 • indywidualne uzasadnienie potrzeby nabycia / podniesienia kompetencji w zakresie tematyki szkolenia, jako niezbędne do prawidłowego i efektywnego wykonywania zadań przypisanych do zajmowanego stanowiska / pełnionej funkcji (0-2 pkt);
 • opinia instytucji zgłaszającej do udziału w szkoleniu dot. charakteru wiedzy i kompetencji jakie nabędzie pracownik podczas udziału w szkoleniu, określając je jako:
  • szczególnie istotne, kluczowe (3 pkt.)
  • istotne, ale nie kluczowe (2 pkt.)
  • mające charakter uzupełniający (1 pkt)
 • przynalezność Kandydata do jedej z grup pracowników: koordynator pieczy zastepczej, asystent rodziny, pracownik socjalny,  policjant - kryterium premiujące (2 pkt.)

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH:

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od dnia ogłoszenia naboru do dnia 20.05.2021 r., do godz. 13.00. O uczestnictwie w projekcie decyduje wynik formalnej i merytorycznej oceny zgłoszeń, w rezultacie której zostanie utworzona lista rankingowa uczestników. Dokumenty złożone po terminie będą rozpatrywane tylko w sytuacji dostępności wolnych miejsc na szkolenie.

Osoby zakwalifikowane na szkolenie, zostaną o tym poinformowane mailem.

ROPS zastrzega sobie możliwość zakończenia lub przerwania naboru na szkolenie, w przypadku, gdy liczba otrzymanych zgłoszeń, przekroczy liczbę dostępnych miejsc o 50%.


SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH:

Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą elektroniczną, w formie skanu, na adres: szkolenia-piecza@rops.krakow.pl. Formularz stanowi plik do pobrania.

W przypadku zakwalifikowania do udziału, Uczestnik będzie zobowiązany do niezwłocznego dostarczenia do ROPS w Krakowie, papierowej wersji Formularza zgłoszeniowego z oryginalnymi podpisami.


INFORMACJA O PROJEKCIE:

Szczegółowe informacje nt. projektu oraz naboru na szkolenie można uzyskać:

Biuro projektu: 

728 431 374 – Barbara Miszker – kierownik projektu,

509 962 809 – Agnieszka Kamińska – starszy specjalista ds. realizacji projektu

mailowo: szkolenia-piecza@rops.krakow.pl 


 

Pliki do pobrania:
Powrót