Przeciw przemocy Małopolski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2007-2013

Małopolski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2007 – 2013 jest realizacją art. 6 ust. 6 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zgodnie z którym do zadań własnych samorządu województwa należy „opracowywanie programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz ramowych programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie” oraz Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Program ma służyć poprawie sytuacji rodzin doznających przemocy i ochronie rodzin zagrożonych przemocą poprzez tworzenie interdyscyplinarnej strategii działań na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy domowej przez wszystkie instytucje i organizacje zobligowane do podejmowania działań w tym zakresie, działające na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Założenie Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powstały w oparciu o zasadę systemowości, interdyscyplinarności, kompleksowości oraz efektywności. Program zakłada rozwój spójnego i wielopoziomowego systemu przeciwdziałania przemocy w oparciu o wyspecjalizowane zasoby instytucjonalne i ludzkie, pomiędzy którymi istnieje relacja współpracy (zasada systemowość). Działania podejmowane i wdrażane w ramach tego systemu powinny być realizowane przez różnych specjalistów reprezentujących różnorodne instytucje i organizację (zasada interdyscyplinarności), rozpatrujących przemoc jako zjawisko złożone w płaszczyźnie prawnej, psychologicznej, pedagogicznej, społecznej (zasada kompleksowości). Podejmowanie działań w oparciu o diagnozę problemu na drodze ulepszania współpracy instytucjonalnej w celu poszukiwania skutecznych rozwiązań pozwoli na zwiększenie efektywności budowanego systemu (zasada efektywności).

Celem nadrzędnym Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2007-2013 jest ograniczenie problemu przemocy w rodzinie i skutków stosowania przemocy. Realizacja celu nadrzędnego zawarta została w 6 celach operacyjnych:

  1. Edukacja społeczna i promocja postaw wolnych od przemocy,
  2. Dostępna sieć instytucji świadczących profesjonalną pomoc osobom i rodzinom uwikłanym w przemoc,
  3. Szeroka oferta form pomocy i wsparcia dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie,
  4. Wysoka jakość i skuteczność pomocy udzielanej rodzinom doznającym przemocy,
  5. Efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie,
  6. Ponad resortowy system informacji nt. przemocy w rodzinie, działań podejmowanych na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy domowej oraz możliwości uzyskania pomocy

Powyższe cele są realizowane w formie pracy ciągłej przez cały okres programowania.

Beneficjentami Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2007-2013 są jednostki organizacyjne i podległe organom administracji rządowej oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy, a także społeczności lokalne, rodziny doznające przemocy i zagrożone przemocą, czyli osoby dorosłe i dzieci, ofiary i sprawcy oraz świadkowie przemocy. Działania skierowane do powyższych podmiotów posiadają charakter profilaktyczny (propagowanie zachowań alternatywnych wobec przemocy, promowanie nowatorskich rozwiązań), edukacyjny (upowszechnianie wiedzy na temat przemocy i jej negatywnych skutków), pomocowy (specjalistyczne poradnictwo, działania terapeutyczne, korekcyjno-edukacyjne, informowanie o możliwościach i miejscach uzyskania pomocy) oraz wspierający (wsparcie merytoryczne i praktyczne służb pomocowych, rozwój instytucjonalny, współpraca i wymiana doświadczeń).

Wdrażaniem Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2007-2013 zajmują się: Urząd Wojewódzki, Komenda Wojewódzka Policji, Kuratorium Oświaty, Sąd Okręgowy, Okręgowa Izba Lekarska, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia (WOTUW), Pełnomocnik Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, Kuria Metropolitarna oraz Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR), Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej z miast na prawach powiatu (MOPS), Ośrodki Pomocy Społecznej (OPS), Ośrodki Interwencji Kryzysowej (OIK), Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy.

Zobacz cały Program

Monitoring Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2007-2013

W celu obserwacji działań zaplanowanych i realizowanych w ramach Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2007-2013, prowadzony jest monitoring. Celem badania jest ustalenie, w jakim stopniu Program sprzyja ograniczeniu problemu przemocy w rodzinie oraz skutków jej stosowania. Prowadzone badanie opierają się na kwestionariuszach ankiet, które rozsyłane są do podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wymienionych w programie jako realizatorzy.W oparciu o wyniki monitoringu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie opracowuje „Sprawozdanie ze stanu realizacji MPPPwR”, porządkując poszczególne działania w ramach realizacji programu i odnosząc je do konkretnych celów operacyjnych tj.: postaw społecznych wobec problemu przemocy; dostępności instytucji świadczących profesjonalną pomoc; szerokiej oferty form pomocy i wsparcia dla osób uwikłanych w przemoc; poziomu jakości i skuteczności udzielnej pomocy; współpracy na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy oraz ponadresortowego systemu informacji. Całość sprawozdania zamykają wnioski z realizacji programu.

Prowadzone badania obejmowały lata 2007-2009 oraz 2010-2011.

Zobacz

Sprawozdanie ze stanu realizacji MPPPwR w latach 2007-2009

Sprawozdanie ze stanu realizacji MPPPwR w latach 2010-2011