Seniorzy Małopolska Rada ds. Polityki Senioralnej III kadencji

Małopolska Rada ds. Polityki Senioralnej została powołana w 2013 r. jako pierwsza rada na szczeblu wojewódzkim. Małopolska Rada ds. Polityki Senioralnej działa już przez dwie kadencje.

Na podstawie uchwały nr 548/22 z dnia 19 kwietnia 2022 r. Zarządu Województwa Małopolskiego (zmienionej uchwałą ZWM Nr 1166/22 z dnia 12 lipca 2022) określono zasady funkcjonowania Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej na kolejne kadencje.

Małopolska Rada ds. Polityki Senioralnej, jest organem opiniująco-doradczym i inicjatywnym Zarządu Województwa Małopolskiego w obszarze problematyki osób starszych oraz solidarności międzypokoleniowej, powołanym w celu wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej, reprezentacji interesów osób starszych i ich aktywizacji w regionie. Rada składa się, w szczególości z reprezentantów środowiska seniorów, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz ekspertów w zakresie polityki senioralnej.

W skład Rady wchodzą:

 1. przedstawiciel Zarządu Województwa Małopolskiego, pełniący funkcję Przewodniczącego Rady,
 2. co najmniej jeden przedstawiciel Sejmiku Województwa Małopolskiego,
 3. Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie,
 4. przedstawiciel Departamentu Rodziny, Zdrowia, Równego Traktowania i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
 5. przedstawiciel Departamentu Rozwoju Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
 6. przedstawiciele środowisk działających na rzecz seniorów, w tym przedstawiciele Uniwersytetów Trzeciego Wieku z województwa małopolskiego,
 7. przedstawiciele środowiska naukowego województwa małopolskiego,
 8. przedstawiciele gminnych/powiatowych rad seniorów z województwa małopolskiego w tym przedstawiciele Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów z obszaru województwa małopolskiego,
 9. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Geriatrii,
 10. przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego.


Skład osobowy Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej III kadencji został określony Zarządzeniem Nr 75/2022 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2022 r. 

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. współpraca przy tworzeniu głównych kierunków polityki senioralnej w województwie małopolskim, z uwzględnieniem dokumentów o charakterze strategicznym i wdrożeniowym,
 2. wspieranie rozwoju i aktywizacja środowisk działających na rzecz osób starszych (organizacji senioralnych i eksperckich, instytucji publicznych, uniwersytetów trzeciego wieku, organizacji pozarządowych), w celu zwiększenia efektywności ich działań, oraz współpraca z tymi środowiskami w interesie osób starszych,
 3. tworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w obszarze polityki senioralnej, inicjowanie, wypracowywanie i opiniowanie propozycji rozwiązań na rzecz środowiska seniorów,
 4. współpraca przy otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego oraz innych przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Małopolskie na rzecz seniorów,
 5. podejmowanie inicjatyw na rzecz wzmacniania komunikacji międzypokoleniowej, promowanie pozytywnego wizerunku starości,
 6. wzmacnianie działań na rzecz partycypacji środowiska seniorów w tworzeniu rozwiązań sprzyjających przebudowie przestrzeni społecznej umożliwiającej wdrażanie procesu deinstytucjonalizacji.


Udział w Małopolskiej Radzie do Spraw Polityki Senioralnej ma charakter społeczny. Członkom Rady przysługuje prawo do uzyskania zwrotu kosztów przejazdu poniesionych w związku z udziałem w posiedzeniach Rady. Zasady zwrotu kosztów przejazdu zostały określone Zarządzeniem Marszałka Województwa Małopolskiego nr 88/2022 z dnia 27 września 2022 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu Członków Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej.

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się