Seniorzy Małopolska Rada ds. Polityki Senioralnej III kadencji

 

Małopolska Rada ds. Polityki Senioralnej została powołana w 2013 r. jako pierwsza rada na szczeblu wojewódzkim. Małopolska Rada ds. Polityki Senioralnej działa już przez dwie kadencje.

Na podstawie uchwały nr 548/22 z dnia 19 kwietnia 2022 r. Zarządu Województwa Małopolskiego określono zasady funkcjonowania Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej na kolejne kadencje.

Małopolska Rada ds. Polityki Senioralnej, jest organem opiniująco-doradczym i inicjatywnym Zarządu Województwa Małopolskiego w obszarze problematyki osób starszych oraz solidarności międzypokoleniowej, powołanym w celu wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej, reprezentacji interesów osób starszych i ich aktywizacji w regionie. Rada składa się z reprezentantów środowiska seniorów, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz ekspertów w zakresie polityki senioralnej.

1. Rada liczy maksymalnie 26 członków.

2. W skład Rady wchodzą:

 1. Przedstawiciel Zarządu Województwa Małopolskiego, pełniący funkcję Przewodniczącego Rady,
 2. co najmniej jeden przedstawiciel Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Małopolskiego,
 3. Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie,
 4. Przedstawiciel Departamentu Rodziny, Zdrowia, Równego Traktowania i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
 5. Przedstawiciel Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
 6. maksymalnie 8 przedstawicieli środowisk działających na rzecz seniorów, w tym maksymalnie 3 przedstawicieli Uniwersytetów Trzeciego Wieku z województwa małopolskiego,
 7. maksymalnie 2 przedstawicieli środowiska naukowego województwa małopolskiego,
 8. maksymalnie 8 przedstawicieli gminnych/powiatowych rad seniorów z województwa małopolskiego w tym przedstawiciele Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów z obszaru województwa małopolskiego,
 9. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Geriatrii,
 10. maksymalnie 2 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.


Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. współpraca przy tworzeniu głównych kierunków polityki senioralnej w województwie małopolskim, z uwzględnieniem dokumentów o charakterze strategicznym i wdrożeniowym,
 2. wspieranie rozwoju i aktywizacja środowisk działających na rzecz osób starszych (organizacji senioralnych i eksperckich, instytucji publicznych, uniwersytetów trzeciego wieku, organizacji pozarządowych), w celu zwiększenia efektywności ich działań, oraz współpraca z tymi środowiskami w interesie osób starszych,
 3. tworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w obszarze polityki senioralnej, inicjowanie, wypracowywanie i opiniowanie propozycji rozwiązań na rzecz środowiska seniorów,
 4. współpraca przy otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego oraz innych przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Małopolskie na rzecz seniorów,
 5. podejmowanie inicjatyw na rzecz wzmacniania komunikacji międzypokoleniowej, promowanie pozytywnego wizerunku starości,
 6. wzmacnianie działań na rzecz partycypacji środowiska seniorów w tworzeniu rozwiązań sprzyjających przebudowie przestrzeni społecznej umożliwiającej wdrażanie procesu deinstytucjonalizacji.


Udział w Małopolskiej Radzie do Spraw Polityki Senioralnej ma charakter społeczny. Członkom Rady przysługuje prawo do uzyskania zwrotu kosztów przejazdu poniesionych w związku z udziałem w posiedzeniach Rady. Zasady zwrotu kosztów przejazdu zostały określone zarządzeniem Marszałka Województwa Małopolskiego nr 28/2017 z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu Członków Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej.