Seniorzy Małopolska Rada ds. Polityki Senioralnej III kadencji

Małopolska Rada ds. Polityki Senioralnej została powołana w 2013 r. jako pierwsza rada na szczeblu wojewódzkim. Małopolska Rada ds. Polityki Senioralnej działa już przez dwie kadencje.

Na podstawie uchwały nr 548/22 z dnia 19 kwietnia 2022 r. Zarządu Województwa Małopolskiego (zmienionej uchwałą ZWM Nr 1166/22 z dnia 12 lipca 2022) określono zasady funkcjonowania Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej na kolejne kadencje.

Małopolska Rada ds. Polityki Senioralnej, jest organem opiniująco-doradczym i inicjatywnym Zarządu Województwa Małopolskiego w obszarze problematyki osób starszych oraz solidarności międzypokoleniowej, powołanym w celu wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej, reprezentacji interesów osób starszych i ich aktywizacji w regionie. Rada składa się, w szczególości z reprezentantów środowiska seniorów, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz ekspertów w zakresie polityki senioralnej.

W skład Rady wchodzą:

 1. przedstawiciel Zarządu Województwa Małopolskiego, pełniący funkcję Przewodniczącego Rady,
 2. co najmniej jeden przedstawiciel Sejmiku Województwa Małopolskiego,
 3. Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie,
 4. przedstawiciel Departamentu Rodziny, Zdrowia, Równego Traktowania i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
 5. przedstawiciel Departamentu Rozwoju Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
 6. przedstawiciele środowisk działających na rzecz seniorów, w tym przedstawiciele Uniwersytetów Trzeciego Wieku z województwa małopolskiego,
 7. przedstawiciele środowiska naukowego województwa małopolskiego,
 8. przedstawiciele gminnych/powiatowych rad seniorów z województwa małopolskiego w tym przedstawiciele Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów z obszaru województwa małopolskiego,
 9. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Geriatrii,
 10. przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego.


Skład osobowy Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej III kadencji został określony Zarządzeniem Nr 75/2022 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2022 r. 

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. współpraca przy tworzeniu głównych kierunków polityki senioralnej w województwie małopolskim, z uwzględnieniem dokumentów o charakterze strategicznym i wdrożeniowym,
 2. wspieranie rozwoju i aktywizacja środowisk działających na rzecz osób starszych (organizacji senioralnych i eksperckich, instytucji publicznych, uniwersytetów trzeciego wieku, organizacji pozarządowych), w celu zwiększenia efektywności ich działań, oraz współpraca z tymi środowiskami w interesie osób starszych,
 3. tworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w obszarze polityki senioralnej, inicjowanie, wypracowywanie i opiniowanie propozycji rozwiązań na rzecz środowiska seniorów,
 4. współpraca przy otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego oraz innych przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Małopolskie na rzecz seniorów,
 5. podejmowanie inicjatyw na rzecz wzmacniania komunikacji międzypokoleniowej, promowanie pozytywnego wizerunku starości,
 6. wzmacnianie działań na rzecz partycypacji środowiska seniorów w tworzeniu rozwiązań sprzyjających przebudowie przestrzeni społecznej umożliwiającej wdrażanie procesu deinstytucjonalizacji.


Udział w Małopolskiej Radzie do Spraw Polityki Senioralnej ma charakter społeczny. Członkom Rady przysługuje prawo do uzyskania zwrotu kosztów przejazdu poniesionych w związku z udziałem w posiedzeniach Rady. Zasady zwrotu kosztów przejazdu zostały określone Zarządzeniem Marszałka Województwa Małopolskiego nr 88/2022 z dnia 27 września 2022 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu Członków Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej.


I Posiedzenie MRdsPS_7 września 2022 r.

Podczas inauguracyjnego posiedzenia Przewodniczący Rady Pan Łukasz Smółka Wicemarszałek Województwa Małopolskiego wręczył akty powołania członkom Rady.

Zaprezentowane ponadto zostały zasady funkcjonowania Rady w oparciu o Regulamin Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej.

Nastapiło wyznaczenie przez Przewodniczącego Rady Zastępców w oparciu u § 4 Regulaminu Rady:

I Zastępca - Pani Marta Mordarska - Przewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Małopolskiego

II Zastępca- Pani Wioletta Wilimska - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie

 


II. Posiedzenie MRdsPS_5 grudnia 2022 r.

Podczas posiedzenia Pani Agnieszka Szlubowska – Dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie przedstawiła sytuację demograficzną województwa małopolskiego na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.  

Nastepnie Pan Radosław Grochal – Zastępcy Dyrektora Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej UMWM oraz przedstawiciele partnerów projektu
Ks. Dr Stanisław Słowik – Dyrektora Naczelnego Caritas Diecezji Kieleckiej i Pan Piotr Bodzek – Prezesa Stowarzyszenia Europejskiego Instytutu Rozwoju Regionalnego w Suchej Beskidzkiej przedstawiali założenia i efekty realizacji projektu „Małopolski Tele-Anioł” 

W dalszej części spotkania Pani Berenika Baranowska - Dyrektor Pionu Wolontariatu, Komitetu Organizacyjnego Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023 zaprezentowała Program wolontariatu Igrzysk Europejskich jako szansę na aktywizację społeczną w Małopolsce, skierowanego również do Seniorów. 

 


III Posiedzenie MRdsPS_3 lutego 2023 r.

Podczas posiedzenia Pani Anna Mlost – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionu UMWM przedstawiała założenia Programu strategicznego Srebrna Małopolska 2030, który stanowić będzie uszczegółowienie Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”. Podczas posiedzenia podjęto ustalenia w zakresie konsultacji założeń programowychz zaproponowanymi przez Członków Rady środowiskami seniorskimi w formie konferencji. 

Następnie Pani Wioletta Wilimska – Dyrektor ROPS Kraków  oraz Pani Katarzyna Kosik-Gajewska Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej UMWM zaprezentowały działania na rzecz osób w wieku emerytalnym do realizacji w 2023 roku w formie otwartych konkursów ofert  tj.. „Aktywny Senior!” (II edycja) oraz  „Wiek seniora, a wigor juniora”.  Przestawiono założenia projektów  wraz z  planowanymi efektami. Realizacja działań w ramach obu konkursów zaplanowana została na lata 2023-2024. Podczas posiedzenia  podjęto rozmowy w zakresie projektów możliwych do realizacji w ramach ww. konkursów.

Pani Katarzyna Kosik-Gajewska Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej UMWM omówiła kampanię informacyjno-edukacyjna na temat bezpieczeństwa stosowania leków i suplementów diety wśród seniorów pn.  „Jak bezpiecznie stosować leki?”.

Omówione zostały obszary tematyczne zgłoszone przez Członków Rady w ramach planu pracy  na III kadencję, odbyła się również dyskusja dotycząca priorytetów na rok 2023 jak i najbliższe lata., w wyniku której Członkowie Rady podjęli ustalenia w zakresie priorytetowych kierunków działań Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej III kadencji oraz planu pracy na 2023 r. 

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się