Seniorzy Małopolski Plebiscyt Poza Stereotypem - Seniorka i Senior Roku

 

 

ooo

„Jeśli twoja aktywność inspiruje innych 
by więcej marzyć, więcej się uczyć, więcej działać 
i stawać się kimś więcej to jesteś liderem.”

John Quincy Adams

 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej od 2006 roku organizuje Małopolski Plebiscyt „Poza Stereotypem - Seniorka i Senior Roku”. 

Ideą Plebiscytu jest promowanie i nagradzanie aktywnych seniorów, którzy nie zwracając uwagi na upływający czas realizują własne pasje, dają siebie innym, kreują otaczającą rzeczywistość.

Plebiscyt jest pierwszym w skali Polski konkursem, pozwalającym wyłonić wyjątkowych seniorów, którzy aktywnie działają w organizacjach pozarządowych, uniwersytetach trzeciego wieku czy są liderami lokalnych społeczności.

Tytuł „POZA STEREOTYPEM - Seniorka/Senior Roku” może otrzymać osoba 60+ (ukończone minimum 60 lat w roku działalności podlegającym ocenie), która:

 • jest liderem społeczności lokalnej,
 • aktywnie działa w organizacji pozarządowej, klubie seniora, uniwersytecie trzeciego wieku, grupie nieformalnej itp.,
 • bezinteresownie angażuje się w pomoc innym,
 • angażuje się w inne działania m in. związane z krzewieniem kultury, sztuki i historii regionu,
 • udowodniła, że warto działać z pasją,

czyli jest osobą poza stereotypem i uczy nas czegoś ważnego, robi coś niezwykłego, o czym warto powiedzieć innym.

Tytuł Seniorki/Seniora Roku i wyróżnienia w Plebiscycie przyznawane są za działania podejmowane przez kandydata w danym roku  podlegającym ocenie.
Już teraz zachęcamy do zainteresowania się aktywnymi Seniorami w Państwa środowiskach i zaplanowania zgłoszenia ich kandydatur w kolejnej edycji Plebiscytu.

Kandydatów ubiegających się o tytuł Seniorki/Seniora Roku mogą zgłaszać przede wszystkim:

 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty kościelne,
 • jednostki pomocy społecznej,
 • instytucje kultury,
 • administracja publiczna,
 • dopuszcza się również zgłaszanie kandydatur przez grupy nieformalne oraz osoby fizyczne.

 

Sylwetki Laureatów Plebiscytu:

Rok 2022 - Gala XVI edycji Plebiscytu

 

Seniorka Roku XVI edycji plebiscytu:

Pani Cecylia Złahoda z Oświęcimia - podejmuje lokalne inicjatywy na rzecz oświęcimskiej społeczności, propagatorka ekologii, autorka wierszy, książek, obrazów, uczestniczka Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Dziennego Domu Pomocy, w wieku 70 lat ukończyła 2 kierunki studium, członkini zespołu wokalnego, organizatorka warsztatów międzypokoleniowych, wystaw, kiermaszy, edukuje w zakresie medycyny naturalnej.

Senior Roku XVI edycji plebiscytu :

Pan Kazimierz Królik z Mogilan - mistrz stolarstwa, działacz lokalny, utalentowany muzyk, od młodości zaangażowany w działalność społeczną wsi, ponad 20 lat był strażakiem OSP,
w 1984 r. współtworzył Zespół Regionalny „MOGILANIE” i przez 25 lat był jego kierownikiem
i równocześnie tancerzem i śpiewakiem, a później członkiem kapeli „MOGILANIE”, w której śpiewa i gra na skrzypcach do chwili obecnej, jest też wykonawcą kilku instrumentów ludowych - basów 3-strunowych, jest słuchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku, laureat licznych nagród za swoja działalność, zaangażował się w akcję promocji szczepienia, dzięki tej inicjatywnie gmina Mogilany została wyróżniona nagrodą „Małopolska Zaszczepiona!”i doposażyła pracownię rehabilitacji, prowadzą niezwykle barwną kronikę rodzinną- w odtwarzaniu dziejów rodu udało się sięgnąć aż do 1789 roku, organizator koncertu artystów polskich i ukraińskich przebywających w Mogilanach.

wyróżnienia XVI edycji plebiscytu :

Pani Alicja Kokoszka z Krakowa, Pani Hanna Kozioł z Wieliczki, Pani Maria Czernik z Poronina Pani Urszula Jasłowska z Makowa w gm. Gołcza, Pani Halina Bieniek z Podobina w gm. Niedźwiedź, Pani Wanda Heród z Poręby Wielkiej w gm. Oświęcim, Pani Bogumiła Kałużny z Nowego Sącza,  Pan Zdzisława Uchto z Uniejów Rędziny w gm. Charsznica,   Pan Janusz Masłowski z Miechowa,  Pan Jan Józef Halbina z Babic.


Rok 2022 - Gala jubileuszowa XIV i XV edycji Plebiscytu

XV edycja

Seniorka Roku:

dr inż. ANNA PRZYBYŁEK-BORACZYŃSKA

Od kilkudziesięciu lat zaangażowana społecznie. Honorowa Ambasadorka i współtwórczyni magazynu „Głos Seniora”. Autorka około 50 artykułów, poprzez swoje działanie i aktywność staje się wzorem dla innych osób.  Jej motto to „Zdrowy styl na całe życie” oraz „Uczyć się, uczyć innych”.


Senior Roku:

BENEDYKT PORĘBA

Niestrudzony społecznik wspierający lokalnych seniorów, aktywny działacz Ochotniczej Straży Pożarnej w Mystkowie. Pasjonat folkloru i założyciel Zespołu Regionalnego „Mystkowianie”, z którym aktywnie uczestniczy w wielu wydarzeniach na rzecz społeczności lokalnej oraz promuje dziedzictwo lokalne w regionie i za granicą.


Honorowe wyróżnienia otrzymali: JadwigaWszół z Miechowa, Zofia Opach z Niedźwiedzia, prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiech z Krakowa, Adam Jan Sawina z Raby Wyżnej.


XIV edycja 

Seniorka Roku: 

STANISŁAWA WOJNICKA

Od lat aktywna liderka Klubu Seniora działającego na terenie gminy Radłów. Zaangażowana w rozpowszechnianie i realizację idei wolontariatu w środowisku lokalnym. Inicjatorka i realizatorka szeregu inicjatyw na rzecz grup społecznych szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne. 


Senior Roku:

STANISŁAW WIATR

Prezes UTW przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Zintegrował słuchaczy UTW z seniorami z Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej dla wielu wspólnych działań, na rzecz umacniania ruchu senioralnego w Tarnowie. W ramach integracji międzypokoleniowej łączył działania UTW z działaniami Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tarnowie.


Honorowe wyróżnienia w Plebiscycie otrzymali: Dorota Dejnak z Nowego Wiśnicza, Zofia Górecka z Olszyny, Ferdynand Nawratil z Krakowa.

 

Laureaci XIV i XV edycji Plebiscytu Poza stereotypem - Seniorka i Senior Roku

 

Rok 2019

Seniorka Roku 2018

Tytuł Seniorka Roku otrzymała Pani Halina Drąg – za działalność społeczną w Spółdzielni Mieszkaniowej Mościce, za dążenie do poprawy warunków życia osób starszych i niepełnosprawnych; za codzienne wsparcie w sporządzaniu pism i doradztwo potrzebującym; za skuteczną pomoc w uzyskaniu mieszkań socjalnych dla rodziny w bardzo trudnej sytuacji życiowej; za działalność w Hospicjum Parafialnym w Tarnowie; za bycie osobą „zaufania publicznego”, do której ludzie zgłaszają się ze swoimi problemami.

 

Senior Roku 2018

Tytuł Seniora Roku przyznano Panu Markowi Bochowiczowi – za aktywne działania w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Targu, za propagowanie wśród seniorów idei aktywnego spędzania czasu wolnego, za skuteczne działania w ramach Rady Seniorów; za zaangażowanie na rzecz otwarcia Klubu Seniora; za współinicjowanie oraz realizowanie projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego, w ramach którego w Nowym Targu powstała wielofunkcyjna siłownia na świeżym powietrzu.

Honorowe wyróżnienia w Plebiscycie "Poza stereotypem - Senior i Seniorka Roku" otrzymali: Barbara Kawa, Helena Odroń, Marek Wągiel oraz Bronisław Mucha. 

 

 

Rok 2018

Seniorka Roku 2017

JANINA EWA KAMIŃSKA z Wadowic

Pasją Pani Janiny jest taniec, któremu poświęciła wiele lat swego życia, prowadząc zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Obecnie swoje zamiłowania artystyczne oraz kulturalne rozwija w wadowickim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, którego jest przewodniczącą. Za cel swojego życia zawsze stawia drugiego człowieka, czy to w kontekście działań artystycznych, czy społeczno-politycznych w Razie Osiedla i Miasta. Członkowie Kapituły szczególnie zwrócili uwagę na zaangażowanie Pani zaangażowanie w prace Rady Seniorów Miasta Wadowice, którego jest przewodnicząca od 2017 r., w ramach swych działań wdraża liczne projekty na rzecz środowisk seniorskich. Przybliża działalność Rady Seniorów do samych zainteresowanych poprzez inicjowanie takich rozwiązań jak dyżury konsultacyjne, skrzynki „Seniorze Zgłoś Problem”, na terenach wiejskich sołectwa Gminy Wadowice organizowała zebrania podczas których proponowała działalność Rady Seniorów, zorganizowała spotkanie Seniorów z Burmistrzem Wadowic. Podejmowała skuteczne interwencje u włodarzy dzięki którym utrzymano oddział Geriatryczny Szpitala Powiatowego w Wadowicach, oraz poradni stomatologicznej.

 

Senior Roku 2017

FRANCISZEK DUDEK z Olkusza

Pan Franciszek swoje życie poświęcił muzyce – przez lata występował na scenie oraz przygotowywał innych do występów, zorganizował również liczne wydarzenia artystyczne. Od 2012 roku prowadzi międzypokoleniową grupę wokalno-instrumentalną zrzeszającą ludzi w wieku od 16 do 81 lat. Jak twierdzą współpracownicy, Pan Franciszek „stworzył na olkuskim blokowisku nową wartość dla kultury (…) nauczył ludzi słuchać i rozumieć poezję, stworzył niepowtarzalny klimat i nastrój (…)”. Członkowie Kapituły szczególnie zwrócili uwagę na zaangażowanie Pana Franciszka w niesienie pomocy potrzebującym co doskonale łączy z realizacją swojej pasji jaka jest muzyka. Krzewiąc miłość do muzyki wśród osób stworzył międzypokoleniową grupę wokalno-instrumentalną, której członkami są osoby od 16 do 81 roku życia. Jest nauczycielem, kierownikiem muzycznym jednocześnie przyjacielem i mentorem uczestników grupy. Ponadto jest aktorem Teatru Seniora , a od 2017 roku współpracuje z Katedra Psychologii społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego .

Seniorka_i_Senior_Roku_2017_mini

 


Rok 2017

Seniorka Roku 2016

Pani Balbina Judka z Dobrej k. Limanowej
- laureatka jest emerytowaną nauczycielką. Przez 38 lat prowadziła drużynę harcerską, będąc harcmistrzem. Organizowała biwaki i obozy harcerskie. W 2016 r. założyła grupę artystyczną „Ćwilin – Wigor”, skupiającą zarówno nastolatków jak i seniorów. Jest koordynatorką i reżyserką w grupie teatralnej „Bo my to my”, dedykowanej seniorom. Przez sześć lat była także instruktorem w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrej, gdzie prowadziła grupę teatralną, plastyczną oraz taneczną - Cheerleaderek. Pani Balbina jest zaangażowana w pracę na rzecz seniorów. Prowadzi dla nich zajęcia artystyczne w Dziennym Domu „Senior – Wigor”. Laureatka śpiewa w chórze „Belcanto” przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrej. Bezinteresownie zajęła się chorą 87 – letnią osobą i jej niepełnosprawnym synem, organizując dla niej opiekunkę na 2 godziny dziennie, robiąc zakupy, kupując leki. Współpracuje na rzecz tej rodziny z miejscowym ośrodkiem pomocy społecznej.
 

Senior Roku 2016

Pan Zenon Kędziora z Babic
- laureat także jest emerytowanym nauczycielem, inżynierem. Tym bardziej zaskakująca jest jego humanistyczna pasja. Od kilku lat tworzy pozycje historyczne, w których opisuje świat lokalnej społeczności Babic. Jak do tej pory wydał takie pozycje jak: „Księża Parafii Babice w XX wieku”, „Siostry Parafii Babice w XX wieku”, „Chóry Parafii Babice”, „Bohaterowie Naszej Małej Ojczyzny”, o żołnierzach pierwszej oraz drugiej wojny światowej z terenu gminy Babice, „Ochotnicza Straż pożarna w Babicach – 100 lat OSP Babice”, czy „Renowacja Kościoła pod Wezwaniem Wszystkich Świętych w Babicach 2013 – 2016”. Pan Zenon pisarskie szlify zdobywał już w 1989 r., kiedy został redaktorem i wydawcą czasopisma propagującego nowy ustrój polityczny „Głos Babic”. W roku 1990 wydał foldery Gminy Babice w języku polskim, angielskim, niemieckim i francuskim. Laureat kolekcjonuje fotografie przedstawiające historię Gminy Babice, aby uchronić ją od zapomnienia i zaprezentować kolejnym pokoleniom.

 

IMG_0071Rok 2016 X EDYCJA PLEBISCYTU

Seniorka Roku 2015

Pani Lidia Jaźwińska z Tarnowa - laureatka aktywnie działa na rzecz środowisk senioralnych piastując funkcję Przewodniczącej Tarnowskiej Rady Seniorów, funkcję członka Rady Programowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, a także obowiązki sekretarza komisji ds. promocji i kontaktów zewnętrznych Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Członek Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Seniorów zaangażowany w realizację przedsięwzięć w obszarze polityki społecznej. 

 Senior Roku 2015

Pan Włodzimierz Rożejowski z Nowego Sącza - laureat – 100-latek – legendarna postać w środowisku nowosądeckim zaangażowana w pomoc na rzecz społeczności lokalnej, bezinteresowne działania dla innych ludzi oraz wspieranie potrzebujących. Człowiek wielkiej pogody ducha, skromności i uczciwości. Zegarmistrz z zawodu, sportowiec – wielokrotnie tytułowany - z zamiłowania, który w wieku 90 lat zdobył Mistrzostwo Świata w swojej kategorii w biegu na 100 m. Nestor sądeckiego Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ.

 

 

Senior_Roku_2015_198

 

 

 

 

 Rok 2015

Seniorka Roku 2014
Pani Anna Karpierz z Rabki - Zdroju, laureatka oprócz działalności dydaktycznej, którą skupiała w pracy nauczyciela, w swoim życiu poświęciła się pracy społecznej, czynnie angażując się w działalność ZHP i ZNP. Nadal pomimo ponad osiemdziesięcioletniego wieku dba o o rozwój życia kulturalnego i wypoczynkowego rabczańskich seniorów, pełni rolę członka Rady Seniorów w Rabce - Zdroju oraz niesie pomoc osobom starszym znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Swój czas poświęca także twórczości literackiej.

Senior Roku 2014
Pan Andrzej Sulich z Olkusza, który bezinteresownie angażując się w pomoc innym, od lat z pasją zdradza tajniki wiedzy matematycznej młodszemu i starszemu pokoleniu, a pomimo 73 lat nadal prowadzi zajęcia dla trudnej młodzieży i skutecznie stara się ją zainteresować matematyką.

DSCN2106

Honorowe wyróżnienia otrzymali:

Pani Renata Wiss z Pietrzejowic
Pan Ryszard Siepiora z Dąbrowy Tarnowskiej
Pan Włodzimierz Paluch z Oświęcimia

 


Rok 2014

Seniorka Roku 2013 
Pani Anna Oleksy z Nowego Sącza
, wieloletnia Prezes Stowarzyszenia „Przyjaciele Serca i Życia”, działaczka społeczna min. propagująca zdrowy tryb życia, wspierająca osoby po zawałach, operacjach na otwartym sercu, cierpiące na choroby układu krążenia.

Senior Roku 2013
Pan Jerzy Bożyk z Krakowa
, artysta-muzyk, który angażując się w wiele społecznych przedsięwzięć od lat dzieli się z innymi swoim talentem. Motto życiowe Pana Jerzego brzmi "można nie mieć rąk, można nie mieć nóg, byle by nie być inwalidą".
 

Sen_2013


Honorowe wyróżnienia otrzymali: 

Pani Genowefa Bugajska z Olkusza
Pani Janina Dyrcz – Rzycka z Choczni
Pani Kazimiera Migas z Krakowa


 

Rok 2013

Seniorka Roku 2012
Pani Anna Szypuła z Wieliczki, która dzięki swojej bezinteresownej pracy nazywana jest „Hubalem w spódnicy” lub „Piłsudski niewidomych”.

 

Senior Roku 2012
Pan Zygmunt Bębenk z Rozkochowa gm. Babice, którego mottem życiowym jest pomoc drugiemu człowiekowi niezależnie od jego pochodzenia i wyznania.
 

2012

 

 

Honorowe wyróżnienia otrzymali:

Pani Jadwiga Jamińska z Krakowa
Pan Józef Liszka z Krzykawy
Państwo Barbara i Leszek Jesionkowscy z Krakowa 


Rok 2012

Seniorka Roku 2011
Pani Danuta Kleszowska z Krakowa ukończyła Akademię Ekonomiczną, obecnie jest przewodniczącą Oddziału Rejonowego Kraków Podgórze Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Współpracuje z MOPS w Krakowie, z wielkim poświęceniem wspomaga krakowskich emerytów i rencistów.

 

 

Senior Roku 2011
Pan Henryk Kozubski z Wieliczki w grudniu 2012 r. skończył 101 lat. Jest absolwentem Akademii Rolniczej, jego pasją jest malarstwo. Sięgając po raz pierwszy po pędzel i farbę w wieku 84 lat udowodnił, że żaden czas nie jest zły na rozwijanie własnych pasji.

2011 rm_1

 

Honorowe wyróżnienia otrzymali:

Pani Zofia Puchelak z Krakowa
Pani Teresa Święch z Myślenic
Pan Tadeusz Feliks Siuda z Krakowa


Rok 2011

Seniorka Roku 2010
Pani Halina Brzezińska z Krakowa jest emerytowaną pielęgniarką i pedagogiem. W okresie wojny była sanitariuszką, potem kopała rowy przeciwpancerne. Ukończyła UTW w Krakowie. W 1986 r. zaczęła ćwiczyć w PTG "Sokół", gdzie założyła Zwartą Brać Sokoła.

Senior Roku 2010
Pan Mieczysław Ciało-Ciałowicz z Krakowa od wielu lat pomaga ludziom chorym na układ krążenia. Zaangażował się w działalność Stowarzyszenia Operowanych na Serce (SONS). Dwa razy w miesiącu organizuje wykłady, które prowadzą autorytety medyczne z dziedziny kardiochirurgii, a tuż przed nimi przeprowadzane są bezpłatne badania laboratoryjne.
 

2010

 

Honorowe wyróżnienia otrzymali:

Pani Alicja Firek z Krakowa
Pan Andrzej Haniaczyk z Zakopanego
Pan Andrzej Wałęga z Krakowa.

 

 

Sylwetki Laureatów Plebiscytu od roku 2006 do roku 2009 znajdują się w poniższej publikacji:

Plebiscyt Poza Stereotypem - Sylwetki Laureatów

 


Ambasadorzy Plebiscytu "Poza Stereotypem - Senior Roku"

Są to osoby, które w sosób szczególny anagażują się swoimi działaniami w propagowanie idei plebiscytu Senior Roku, prowadzą szereg działań na rzecz seniorów i przyczyniają się do zwiększania naszej wiedzy obszarach związanych z seniorami. Ambasadorzy promują plebiscyt, promując aktywność wśód seniorów i inspirując ich do aktywnej działalności.
Wśród ambasadorów Małopolskiego Plebiscytu Senior Roku znajdują się:

 

Pani Wiesława Borczyk- Prezes Sądeckiego UTW oraz Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW,

Pani Maria Kacprzycka- Prezes Stowarzyszenia „Akademia Pełni Życia”,

Pani Ewa Piłat- redaktorka Dziennika Polskiego,

Pani Małgorzata Szlązak- pracownik ROPS, Kierownik projektu Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej, pomysłodawczyni Plebiscytu,

Pani Danuta Urbanik, redaktorka Radia Kraków,

Pan prof. Krzysztof Nitsch- artysta, rzeźbiarz, twórca statuetki dla laureatów Plebiscytu.

Pani Eżbieta Achinger - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

dr Jolanta Perek Białas - naukowiec badający aktywność osób starszych, starzenie się społeczeństwa i jego społeczno-ekonomiczne konsekwencje. 

 

 

 

Gala XVI edycji Małopolskiego Plebiscytu "Poza Stereotypem - Seniorka i Senior Roku"

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się