STRATEGIE I PROGRAMY Dokumenty wykonawcze do Programu Strategicznego „Włączenie Społeczne”

Mając na uwadze wynikającą z Planu Zarządzania Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 (SRWM 2011-2020) hierarchię dokumentów strategicznych funkcjonujących w Województwie Małopolskim, niniejsze dokumenty uszczegóławiają aktywności wynikające z kierunku polityki rozwoju 6.3 „Poprawa bezpieczeństwa społecznego: integrująca polityka społeczna” SRWM 2011-2020 oraz Programu Strategicznego „Włączenie Społeczne”:

– Działanie 3.1. Dobra Opieka dla Małopolan - podnoszenie jakości i dostępności opieki nad osobami starszymi, przedsięwzięcia
   strategiczne:

   • 3.1.1 Rozwijanie oferty wsparcia dziennego dla osób starszych w środowiskach lokalnych,

   • 3.1.2 Centra wsparcia opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, w szczególności seniorów,

– Działanie 4.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, przedsięwzięcie strategiczne:

   • 4.1.1 Aktywna integracja osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Dokumenty wykonawcze do Programu Strategicznego „Włączenie Społeczne” zostały przyjęte uchwałami Zarządu Województwa Małopolskiego. Poniżej prezentujemy aktualne dokumenty wykonawcze:

1. Model mieszkań wspomaganych adresowanych do osób chorujących psychicznie

2. Model mieszkań wspomaganych adresowanych do osób niepełnosprawnych intelektualnie

3. Rekomendacje do prowadzenia placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób starszych na terenie Małopolski

4. Rekomendacje dla prowadzenia centrów wsparcia opiekunów nieformalnych/ faktycznych osób niesamodzielnych w Małopolsce

5. Rekomendacje do prowadzenia placówek wsparcia dziennego na terenie Małopolski


Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów może być dokonane z podaniem źródła.