STRATEGIE I PROGRAMY Małopolski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie do 2020 r. i programy ramowe

Małopolski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie do 2020 r. jest realizacją zapisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy, która w art. 6 ust. 6 pkt. 1 wskazuje, że do zadań własnych samorządu województwa należy opracowanie i realizacja wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Stanowi kontynuację i uzupełnienie działań podejmowanych w ramach Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2007-2013. Jest wyrazem interdyscyplinarnego, systemowego podejścia do zjawiska przemocy w rodzinie oraz integracji służb i instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie temu zjawisku w województwie małopolskim, przy zachowaniu zasady subsydiarności.Małopolski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie do 2020 r. dąży do rozwoju spójnego, wielopoziomowego, interdyscyplinarnego, komplementarnego i efektywnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez działania podejmowane w czterech obszarach:

Obszar I. Postawy i zachowania wolne od przemocy;

Obszar II. Zasoby informacyjne;

Obszar III. Kompetentne służby;

Obszar IV. Instytucje zorientowane na profilaktykę i skuteczną interwencję.Celem głównym Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie do 2020 r. jest tworzenie warunków do skutecznego funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie małopolskim.
Realizacji celu głównego ma służyć osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

1) Upowszechnianie postaw i zachowań wolnych od przemocy;

2) Upowszechnianie praktyki celowego działania, opartego o diagnozę, plan i ewaluację;

3) Profesjonalizacja służb zaangażowanych w przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

4) Zwiększenie dostępu i skuteczności usług oferowanych przez instytucje i organizacje zaangażowane w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.Adresatami Programu są:

1) mieszkańcy województwa małopolskiego, w tym osoby zagrożone przemocą w rodzinie, uwikłane w przemoc – osoby doświadczające i stosujące przemoc w rodzinie oraz świadkowie przemocy;

2) instytucje i organizacje zaangażowane w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.Realizatorem Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie do 2020 r. jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. W realizacji zaplanowanych zadań ROPS będzie współpracował w szczególności z:

  • jednostkami samorządu terytorialnego na szczeblu wojewódzki, powiatowym i gminnym,
  • jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej na szczeblu gminnym i powiatowym,
  • administracją rządową, w szczególności Wojewodą Małopolskim,
  • organizacjami pozarządowymi,
  • Komendą Wojewódzką Policji i jednostkami podległymi,
  • instytucjami i organizacjami oświatowymi,
  • instytucjami służby zdrowia,
  • kościołami i związkami wyznaniowymi.

 >>> Małopolski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie do 2020 r.

>>> Małopolskie Ramowe Programy